The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)


 

The Ministry that minister the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union.

This is the Ministry that ministers to you the Salvation in Christ included Gods type of Faith and the rest of Gods Principles, healing and deliverance and which also give you the prophetic end time message about Norway and other nations and the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union. The healing Spoken Word Ministries is against any type of racistic activity and we know that the problem in Norway is not the coloured people but the government it self that brings curse up on the land and people by making laws that is attacking and braking, scorning GODS WORD. Especially the labour party called AP is inviting and exhorting the people to brake Gods Word. This brings curse up on the land and the people, war, terror and exstreem weather. So the people must chose other parties and turn away from the sitting government with its political parties if they want to put a final stop on the terror, exstream weather etc.

DEN ONDE SIRKELEN HAR STARTET FOR NORGES VEDKOMMENDE:

HANS MAJESTET KONG HAAKON DEN 7DE ADVARTE HELE DET NORSKE FOLK MOT Å IKKE LA SEG GJENNOMSYRE AV DEN GAMLE KRISTENDOMMEN SOM BRYR SEG OM SIN NESTE. ER DET Å BRY SEG OM SIN NESTE Å FASTHOLDE ABORTLOVEN? MED ANDRE ORD SÅ ER AP MED SAMMENSVORNE HELT I STRID MED HANS MAJESTET KONG HAAKON DEN 7DES OPPFORDRING OG ADVARSEL TIL HELE DET NORSKE FOLK. TROR DET NORSKE FOLK MER PÅ EN AP POLITIKER ENN EN NORSK KONGE SOM GJENNOMLEVDE KRIGSÅRENE I NORGE? EN KONGE SOM HADDE OPPLEVDE BÅDE KRIG OG FRED.

ARBEIDERPARTIET HAR IKKE LØSNINGENE FOR NORGE. DET HAR DE VIST VED SITT LANGE VANSTYRE. DE HAR BL.A. INGEN LØSNINGER INNEN HELSESEKTOREN ELLER SKOLEN, SKATT OG AVGIFT, ØKONOMISK UTVIKLING (DE BELASTET NÆRINGSLIVET MED MOMS DA OLJEN KOM MEN LOVET NOEN HELT ANNET), LOV OG RETT, NASJONAL SIKKERHET, RETTSSIKKERHET. AP HAR SITTET ALT FOR LENGE VED MAKTENS TINDE I NORGE OG HAR IKKE NOE SUKSE Å VISE TIL OG AP SYMPATISØRENE VIL ETTER NÆRMERE ETTERTANKE FINNE UT AT AP ER EN ULYKKESFUGL SOM TRIGGER ULYKKER/GUDS STRAFFEDOMMER OVER NORGE SIDEN PARTIET MOTORISK VEDTAR LOVER SOM BRYTER MED GUDS ORD OG MOSTRATINGET, JFR ABORTLOVEN, AKSEPTERING AV DET OKKULTE OG "FORNICATION", HERUNDER DEN NYE EKTESKAPSLOVEN OSV. DET GUD SIER ER SYND, SIER AP ER HELT GREIT OG AKSEPTABELT JFR ABORTLOVEN OG EKTESKAPSLOVEN ETC. 

OGSÅ RENT ØKONOMISK ER AP-POLITIKK EN FIASKO. TENK PÅ HVA MAN HADDE SPART DEN NORSKE ØKONOMIEN FOR HVIS MAN HADDE SLETTET ABORTLOVEN OG SPART UTGIFTENE MED Å LÆRE FOLK FRA ANDRE SIDEN AV JORDEN NORSK, INTEGRERING OSV? DET ER IKKE RASISTISK Å TENKE FORNUFTIG OG REDELIG. DET ER EN STOR FORSKJELL  PÅ Å HJELPE FORFULGTE MENNESKER OG DET Å GJØRE NORDMENN TIL KUN EN ETNISK GRUPPE I SITT EGET LAND GRUNNET ABORTLOVEN. Men nordmenn har skyld i dette selv siden de har stemt på venstresiden i norsk politikk år ut og år inn.

 

OLJEALDEREN KUNNE VÆRT BRUKT TIL Å BYGGE OPP ET NÆRINGSLIV PÅ FASTLANDET SOM NORSKE MYNDIGHETER KUNNE HA GITT EUROPAS BESTE MULIGHETER. NORGE HADDE DA KUNNET GJORT SEG UAVHENGIG AV OLJEINNTEKTENE PÅ LANG SIKT.

ABORTLOVEN HAR GJORT NORGE TIL ET SAMFUNN SOM MANGE NORDMENN IKKE KJENNER IGJEN SIDEN DEN IMPLISITT HAR FØRT OKKULTE KREFTER TIL LANDET P.G.A. DE HEDENSKE RELIGIONENE SOM ALT FOR MANGE UTLENDINGER TAR MED SEG OG SOM NORSKE MYNDIGHETER TILLATER Å FÅ BLOMSTRE PÅ KRISTEN NORSK JORD. NORDMENN HAR BARE BLITT EN ETNISK GRUPPE I SITT EGET LAND OG SNART SÅ ER NORDMENN I MINDRETALL I SITT EGET LAND HVIS ABORTLOVEN FÅR STÅ VED LAG. NORDMENN KUNNE KREVE Å STILLE NORSKE POLITIKERE ANSVARLIG FOR Å HA INNFØRT ABORTLOVEN UTEN FOLKEAVSTEMNING MEN DE HAR BARE LATT DET GÅ OG DA GÅR DET OGSÅ HELT GALT MED NORGE. KONSEKVENSENE AV ABORTLOVEN ER EN ALT FOR HØY PRIS Å BETALE FOR NORDMENN MEN DET HAR IKKE POLITIKERNE INFORMET DEM OM.  ARBEIDERPARTIET HAR HATT MER TID OG ANLEDNING ENN NOE ANNET NORSK POLITISK PARTI TIL Å FJERNE URETTEN OG SKJEVHETENE I DET NORSKE SAMFUNNET OG TIL Å HA SKAFFET NORGE DET STØRSTE OG BESTE NÆRINGSLIVET I HELE EUROPA, JA VERDEN, MEN DE HAR IKKE GJORT DET FORDI DE ER TRANGSYNTE ULYKKEFUGLER SOM IKKE VET HVA MAN SKAL GJØRE MED EVENTYRLIGE MULIGHETER. DET ENESTE DE KOM OPP MED ETTER AT OLJEN VAR FUNNET OG RETTIGHETENE TIL KONTINENTALSOKKELEN VAR SIKRET VAR MER SKATTER OG AVGIFTER. DE LA MER BYRDER PÅ FOLK ETTER OLJEFUNNET ENN FØR. AP HAR HATT SIN TID OG INGEN MÅ GI DEM MER TID FOR DE HAR VIST AT DE HAR IKKE LØSNINGENE FOR NORGE. DE HAR IKKE SVARENE. DE HAR KUN EN ANTIKRISTELIG IDEOLOGI SOM I SEG SELV ER MENINGSLØS OG SELVUTSLETTENDE. VI KAN IKKE SE AT DE ER DER ANNET ENN BARE FOR Å BRYTE NED DET SOM ER EKTE OG SANT, EDELT, DVS GUDS ORD OG DET GUDS ORD HAR SKAPT OG SKAPER. DE VIL UTSLETTE ALLE ANDRE IDEER/MENINGER ENN DERES EGNE VED MANIPULASJON OG OVERTALELSESKUNST  MEN SÅ VIL DE UTSLETTES SELV FORDI DE HAR IKKE REGNET MED AT DET ER EN GUD OG AT HAN IGJEN TILINTETGJØR ALT DET SOM BRYTER MED HANS ORD. GUD SIER AT SYNDENS LØNN (Å BRYTE GUDS ORD) ER DØDEN. GUD SIER I SITT ORD: "VELG DA LIVET SÅ DERE KAN FÅ LEVE"! NOEN VIL KANSKJE ANKLAGE GUD FOR Å KOMME MED TRUSLER MEN DET ER IKKE LETT Å ANKLAGE GUD SOM INGEN AV OSS HAR NOE Å STILLE OPP IMOT. ALTSÅ FÅR INGEN AV OSS - IFØLGE GUDS ORD - LEVE HVIS VI IKKE FØLGER GUDS ORD. ALLE SLAGS SYKDOMMER OG PLAGER, ULYKKER I FORM AV KRIG ETC VIL RAMME OSS HVIS VI BRYTER GUDS ORD. GUDS ORD ADVARER OSS MOT Å BRYTE GUDS ORD OG GÅR SÅ LANGT SOM Å SI AT HVIS VI LEGGER NOT TIL GUDS ORD SÅ SKAL VI BLI PLAGET AV ALLE DE PLAGER DET STÅR OM I GUDS ORD (JFR ÅPENBARINGEN 22:18) OG TREKKER MAN FRA GUDS ORD SKAL GUD TA BORT ENS DEL FRA LIVETS TRE OG FRA DEN HELLIGE STAD SOM DET ER SKREVET OM I GUDS ORD (JFR ÅPENBARINGEN 22:19). HVIS MAN HAR LEST 5 MOSEBOK SÅ VET MAN HVA GUDS STRAFFEDOMMER ER MEN OGSÅ GUDS VELSIGNELSER. DE SOM LEVER STIKK I STRID MED GUDS ORD. DE SOM TROR AT GUD ER DØD, TROR IKKE DETTE, MEN GUD LEVER I BESTE VELGÅENDE OG DET ER AP-POLITIKKEN ET BEVIS PÅ FORDI SE HVA SOM SKJER MED NORGE? EKSTREMVÆR, TERROR OSV. AP GJØR IKKE STORT ANNET - SLIK VI HAR REGISTRERT - ENN Å MOTORISK VEDTA LOVER OG REGLER SOM BRYTER MED GUDS ORD. NORDMENN MÅ BÆRE STRAFFEN I FORM AV EKSTREMVÆR, TERROR OG KRIG SOM VIL RAMME NORGE MER OG MER DESSTO LENGER POLITISKE PARTI SITTER OG STYRER NORGE LUKT MOT AVGRUNDEN VED Å VEDTA LOVER SOM BRYTER TOTALT MED GUDS ORD.  DETTE BEKREFTER JO HVA SLAGS ÅND SOM DRIVER VISSE PARTI. Å TRO AT MAN HJELPER ARBEIDEREN VED Å FORFØRE HAN TIL Å STEMME PÅ ET PARTI SOM FORKASTER GUDS ORD OG LOV ER ET FORFERDELIG OVERGREP OG EN SATANISK FORFØRELSE. DET ER GUD SOM GIR OVERFLOD AV HELSE OG FORSTAND TIL MANNEN OG KVINNEN, SÅ DE KAN SKAPE NOE OG SKAFFE SEG INNTEKTER OG DET ER NETTOPP DET EN ARBEIDER TRENGER MEST AV ALT SÅ HAN KAN LEVE ET VERDIG LIV OG TA TIL SEG DEN STØRSTE OG EDLESTE KUNNSKAPEN SOM FINNES, NEMLIG GUDS ORD. DEN FORFØRERISKE MARXISMEN ELLER EGOISTISKE IDEOLOGIER HJELPER INGEN ARBEIDERE MEN INVALDISERER OG FORFØRER DEM BORT FRA DEN SOM HAR HJELPEN I SIN HÅND, NEMLIG JESUS KRISTUS OG HANS ORD SOM HAN HAR MOTTATT FRA GUD FADER. MARXISMEN FØRER FOLK OG LAND INN I SELVUTSLETTELSENS ONDE SIRKEL FORDI DEN FORNEKTER GUD OG ALLE HANS LOVER OG REGLER. MARXISMEN ER IKKE NOE MINDRE KAPITALISTISK ENN KAPITALISMEN SELV FORDI DEN GJØR IKKE ANNET ENN Å STJELE FRA ANDRE OG GIR TIL SEG SELV. KAPITALISMEN ER OGSÅ SLIK, DEN ER GRÅDIG OG VIL HA ALT SELV. DETTE BLIR DA SELVUTSLETTELSENS VEG FORDI GUD IGJEN STRAFFER DE PARTIENE SOM BRYTER HANS ORD - OGSÅ DE SOM SYMPATISERER MED DEM -FORDI VENSTRESIDEN DRIVER KUN MED Å MOTARBEIDE GUDS ORD FORDI DEN ER KUN EN MOTSATSIDEOLOGI TIL GUDS ORD. Venstresiden er ikke for demokrati da ideologien deres er motsatsen til demokratiet. Ideologien til f.eks AP kan vi ikke se er noe annet enn TOTAL KONTROLL OVER ALT OG ALLE (EKSEMPELVIS ABORTLOVEN - vil bestemme over liv og død fra vugge til grav (selv før vugga) - OG MANGLENDE OBJEKTIVITET OG UAVHENGIGHET INNEN påtalemyndigheten, noe som er påpekt og kritisert av fremstående strafferetssadvokater i Norge) OG DERFOR SÅ SER VI OGSÅ AT AP-FOLK GÅR SAMMEN MED MUSLIMER FORDI DE ER AV SAMME ULLA, de vil ha kontroll over andre, kontroll over liv og død, dvs VERDENSHERREDØMME gjennom politikk eller religion. DE LAR SEG SMELTE SAMMEN MED DE SOM ER AV SAMME ÅND. Er det demokratisk at noen skal få opphøye seg selv til å ta livet av andre? Blir det noe mindre bestialsk at man først vedtar at det er lov å ta livet av et individ for dernest å ta liv eller medvirke til det også rent praktisk og ikke bare på papiret? I visse muslimske land blir kristne drept og forfulgt. I vesteuropa og vesten blir mennesker avliket gjennom abort og det er fullt lovlig. Man må kunne si at det er likhetstrekk i disse ideologiene av politisk og religiøs karakter? MEN OLA OG KARI DE TROR FORTSATT LITT PÅ den skandinaviske utgaven av sosialismen som kun er en ideologi blant de mange guds-fiendtlige ideologier og ismene som står på trykk og ingen sannhet, kun en satanisk forførelse for å trollbinde det norske folk så det skulle tre inn i den onde sirkelen hvor alle djevelske krefter får slippes løs på nordmenn og det smale lange landet der nord som en gang ble kristnet av de hardbarka og legendariske vikingene som hadde både fått føle og se hva slike okkulte, djevelske krefter kunne gjøre med folk og land hvis de fikk fritt spillerom.Vi profeterer at AP vil falle og at sosial liberalisme vil ta over etter AP og venstresiden i norsk politikk.  

Nei nordmenn har dessverre ennå IKKE SKJØNT AT DE HAR BLITT LURT TRILL RUNDT, BEDRATT. AP HAR SITTET OG STYRT og FORFØRT DETTE LANDET OG FOLKET RETT MOT AVGRUNNEN I SÅ LANG TID AT NORDMENN BURDE PÅ DETTE TIDSPUNKT HA FORSTÅTT AT DET ER INGEN GOD HENSIKT Å LA DE VANSTYRE LAND OG FOLK LUKT I AVGRUNDEN. Fremmedgjøringen av nordmenn i sitt eget land er skapt av abortloven. Ikke en gang Ethiopia villa ha utrydet sin egen kristne kultur og arv slik som visse norske politikere vil for norges vedkommende. Ethiopia har en stor kristen arv å vise til. Den Ethiopiske Kongefamilien med sine soldater vant over grådige inntrengere fra europa. Det er ingen tvil om at Ethiopia på den tiden måtte ha hatt Guds velbehag. Idag har Ethiopia ingen monark lenger fordi de krevde hans avgang hvilket vi tror var svært uheldig for Ethiopia. Vi tar total avstand fra rasisme men vi tror ikke at Jesus vil at Norge skal bli multikulturelt fordi multikulturalismen er kunstig skapt i Norge ved abortloven. Multikulturelle samfunn har dessuten masse avgudsdyrkelse og det vil kun bringe Norge enda lenger ned i den onde spiralen som USA har kommet veldig dypt og langt ned i sammen med England med mindre man ikke tillater annen trosretning enn den kristne. USA ble multikulturelt på en naturlig måte - ikke ved innføring av abortloven.  Vi tror heller ikke at utlendinger vil ha enda flere fremmede kulturer til Norge da de jo har flyktet fra sin egen kultur som var veldig voldelig eller som ble angrepet av en annen voldelig kultur. Import av fremmede religioner ble en dyr pris for USA's smeltedigelfilosofi og det var en stor tabbe. Nå må Norge og Nordmenn ikke gjøre den samme tabben men bli kvitt de problemene de allerede har pådratt seg ved å la være å stemme på politiske krefter som ikke har løsningene for Norge og Nordmenn men bare enda flere problemer. Hvor mange overgrep mot nordmenn i sitt eget land vil nordmenn tillate før de svarer tilbake over stemmeseddelen? Før vi kan si at AP er historie? AP vil bli historie men hvis nordmenn hadde latt de styre noe mer så ville AP ha blitt den norske virkeligheten for svært mange. Vil nordmenn bli IDENTITETSLØSE NORDMENN OG utslette den kristne norske folkesjela for å skape det totalt GUDLØSE SAMFUNNET. Nordmenn skal ifølge visse krefter bli oppdrettslaks og ikke villaks som er gitt de spesielle egenskapene fra Gud så de kan klare seg og trives i elvene, dvs i sitt eget land/miljø. Gud vil ikke utslette det norske i himmelen men bevare det. AP ser ut til å skamme seg over det norske siden de var med på å innføre selvbestemt abort i 1978. Nei og atter nei, AP har vist hva de er og ikke gi dem flere år til å rote bort Norges uendelig store muligheter og kjære nordmenn tro ikke mer på de som vil fortrenge dere i deres eget land og bli en forferdelig plage for dere med bl.a. tunge skattebyrder og avgifter og de vil fortrenge dere ut av deres eget land ved å ta inn alt for mange utlendinger (fordi abortloven tar livet av svært mange norske borgere som kunne ha vært i det norske samfunnet og skapt verdier Norge så sårt trenger for å fungere) som roper på avgudene, dvs avguder som, på samme måte som i USA,  invaderer skoler, sykehus, bedrifter, butikker, stortinget, rettssalene, hjem og familer og kaster forbannelse over norge og det norske folk så folk og land, herunder klima, økonomi, lov og rett etc kommer helt ut av kontroll. Sagt på en annen måte: DET ATEISTISKE utopia-landet for AP'ene, et land som ikke eksisterer andre steder enn i hodene på forførte sinn, forvirret av en ideologi (med staten som Gud og hamanismen som religion) som bryter totalt med Guds Ord. Når de er primus motor til lover som bryter totalt med Guds Ord så kan ikke det oppfattes anledes enn at de vil utslette den kristne norske folkesjela.  Det finnes ikke et slikt samfunn som AP vil skape fordi det er ikke mulig å fjerne Gud fra sitt eget skaperverk og skapninger men det er mulig for Gud å tilintetgjøre land og skapninger som fornekter Ham og motarbeider Hans Ord. Alt er det selvutslettelsen som er endestasjonen og det egentlige landet som AP styrer Norge og Det Norske Folk mot. Det lekes med nordmenns sjel, identitet og det  trikses og mikses mens Ola og Kari nordmann ufrivillig forsøkes påtvinget et multikulturelt samfunn og blir så fortvilet og forvirra, ja fremmedgjort i sitt eget land, at de ikke lenger vet hvem de er og om de fortsatt bor i Norge eller om det har blitt en ny stat som kontrolleres av muslimer og AP- idealister med sympatisører. De øvrige norske politiske partiene har i alt for stor grad latt seg rived med i AP's poilitikk fordi AP har hatt så høye velgertall og de andre partiene har da tatt etter fordi de vil fiske stemmer i den andre leier'n. Karl I Hagen er vel blant de få som har turt å stå noen lunde rakrygget mot AP-ideologen selv om han har blitt hetset og karikert på ulikt vis. Noen må jo ha ryggrad. Ellers har alt for mange norske politikere gitt etter og tidd stille. Dette er jo en skam og viser at Nordmenn kan ødelegges bare de blir utsatt for tilstrekkelig med propaganda. AP kommer ikke med løsningene for nordmenn men med alle problemene nordmenn egentlig ikke vil ha som mer skatt, mer avgift, mer statsmakt, mer kontroll, mer konflikter mellom grupper, mer religioner, mer lover for å forsøke å holde grupper som er uenige med hverandre og staten i sjakk matt etc isteder for å la de som kan styre et land som Norge få overta. Partier som ikke skaper disse grusomme konfliktene som AP trigger eller skaper i samfunnet, konflikter som trigges av at den norske kulturen og norges og nordmenns egenart er truet og mest av alt at Gud blir provosert og harm på Norge og det norske folk grunnet at Gud igjen straffer Norge og Nordmenn for å samtykke i alt det som AP kommer med av direkte brudd på Guds Ord og det den kristne norske folkesjela på dypet ønsker.

 

AP'ere er IDEOLOGER og IKKE PROBLEMLØSERE, dette avslører dem som uegnet til å drive løsningsorientert politikk og politikk i det hele tatt - dagens politikk må ha en fleksibilitet som ikke AP er i stand til å levere. Videre så har ikke AP noe fast verdigrunnlag fordi deres verdier er flytende uten faste holdepunkter og endrer seg hele tiden. Guds Ord er ikke flytende men fast som den sterkeste og mektigste klippe og norsk politikk som bygger på Guds Ord vil aldri rokkes og den vil være så fleksibel som Guds Ord tillater og Guds Ord tillater uendelig større fleksibilitet enn det AP ideologien tillater. Guds Ord lover helse til de som følger det, at sykdom og plager skal holdes unna de som sitter i den høyste skjul og bor i Hans skygge, jfr Salme 91. Hva kan AP love som er på høyde med dette? Guds Ord sier at de som ikke viker av hverken til høyre eller venstre fra Guds Ord skal heves høyt over alle andre folkeslag, jfr 5.Mosebok 28 kapittel. Altså lover Gud at det folket som ikke viker av fra Hans Ord skal bli herskere på jorden, en supermakt. Hva kan AP ideologien stille opp med for å matche dette? Hvem er mest fleksibel her? Svaret er jo gitt. Det finnes ikke noe eller noen som kan løse nordmenns problemer i sterkere grad enn Guds Ord. Dette skjønte Olav Tryggvason og Kong Haakon den 7de som hadde slagordet "Alt for Norge". Nå er det på høytid at det norske folk skal forstå dette en gang for alle.

Sisialismens politikere og forkjempere ER alle sammen IDEOLOGER OG IKKE PROBLEMLØSERE. DET HAR DE VIST GANG PÅ GANG FORDI DE FORETAR SEG ALLTID IDEOLOGISKE HANDLINGER OG IKKE LØSNINGER PÅ PROBLEMENE NORDMENN STRIR MED. DETTE VISER HVOR DEMONISK DENNE POLITIKKEN ER, DEN BYGGER IKKE PÅ INTELLIGENS I DET HELE TATT MEN - I FORHOLD TIL GUDS ORD - KORRUPTE, SYKE TANKER SOM MARX FIKK I SITT FORVIRREDE HODE. AP POLITIKKEN ER BARE IDEOLOGI OG ATTER IDEOLOGI. TOMME ORD SOM ER TANKELØSHET, TANKESPINN OG FØLGELIG MENINGSLØST OG KORRUPT I HENHOLD TIL GUDS ORD SOM BL.A. SIER: DU SKAL IKKE DREPE! DE ER ET TOMT SKALL NÅR MAN KOMMER NÆRE INNPÅ DEM OG DERES IDEOLOGI. DE LIKER ALLER BEST Å SYNGE ALLSANGER HVOR IKKE INTELLIGENSEN BENYTTES OVERHODE BARE GJENTATTE NYNNINGER PÅ ENSFORMIGE STROFER AKKURAT SOM DE ULIKE HEDENSKE RELIGIONER ETC. NÅR DE SVARER I DEBATTER PÅ TV OG ANDRE STEDER SÅ ER DERES ARGUMENTER IDEOLOGISKE OG IKKE SAKLIGE. GRO HARLEM BRUNDTLAND VAR OGSÅ DEN POLITIKEREN SOM BRUKTE DE EKSTREMT LANGE OG TUNGE SETNINGENE. DETTE BLE HUN OGSÅ KRITISERT FOR MEN IDEOLOGER SNAKKER SLIK OG DET ER FORDI DE HAR INGEN LØSNINGER MEN BARE IDEOLOGI. DE GREIER RETT OG SLETT IKKE Å FORHOLDE SEG TIL EN ENESTE SAK ELLER ET ENESTE EMNE UTEN Å HA MED SEG SIN TUNGSINDIGE OG TOMME IDEOLOGI SOM DE UAVLETELIG GJENTAR I DET KJEDSOMMELIGE OG SOM I REALITETEN ER DEN ONDE SIRKEL IDEOLOGIEN. DEN ENSFORMIGE OG LANGTEKKELIG, TRISTE, TUNGE OG DEPRESSIVE ONDE SIRKELEN, F EKS AT DE FOR DET MESTE ALLTID SIER NEI TIL PRIVATISERING. HVORFOR DET? DE VIL HA KONTROLL PÅ ALT OG ALLE. HVORDAN ET FOLK KAN KJØPE EN SLIK IDEOLOGI OG POLITIKK I SÅ MANGE TIÅR MÅ BEVISE AT FOLKET I DET STORE LAG NEPPE ER SÆRLIG BEGAVET, IHVERTFALL MÅ DE VÆRE SÆRDELES BLINDE SOM HAR LATT SEG FORFØRE SÅ LENGE MEN DET MÅ ÅPENBART OGSÅ MANGLE INTELLIGENS. EN VEKKELSE FRA GUD KAN BRINGE BÅDE INTELLIGENS OG ÅPENBARING AV SANNHETEN, UTFRIELSE OG LEGEDOM SLIK SOM DENNE WEBSIDEN SOM ER EN VEKKELSE I SEG SELV FORDI DEN ER LAGET OG FREMBRAGT AV GUDS REDSKAPER SOM ER TILDELT GUDS VEKKELSE I DISSE ENDETIDER SOM ER ANKOMMET JORDEN OG SOM VISER SEG MED APOKALYPTISKE SPEKTAKULÆRE HENDELSER. PROBLEMLØSERE HAR AP ALDRI VÆRT. AP ER EN MOTSATS IDEOLOGI TIL GUDS ORD MENS GUDS ORD ER EKTE OG VIL MENNESKENE DET ALLER BESTE FRA FØR VUGGE OG I VUGGA OG ETTER VUGGA, DVS I JORDELIVET OG DERETTER I EVIGHETEN. AP MENER IMPLISITT AT DE KAN TA SEG BEDRE AV FOLK FRA VUGGE TIL GRAV ENN DET GUD SELV KAN MEN ABORTLOVEN GJØR DET JO LOVLIG Å TA LIVET AV DE SOM KUNNE HA KOMMET I VUGGA. SÅ DETTE VISER NOK EN GANG AT DET ER INGEN SOM KAN TA SEG AV FOLK BEDRE ENN GUD SELV. DETTE VISER OGSÅ AT AP ER INGEN HUMAN IDEOLOGI, TVERT IMOT. DEN ER BL.A. UT FRA GUDS ORD  FOLKEFIENDTLIG OG TERRORISERENDE OG SOM GUDS ORD SIER: MAN SKAL HØSTE DET MAN SÅR. AP ledelsen har jo etterhvert blitt akademikere med sosialøkonomi som fag og det er klart at den gjennomsnittlige ola og kari blir et offer for manipulasjon og talekunst, retorikk men det er neppe noen unskyldning. Å være uvitende og lettlurt er i seg selv ingen unskyldning. Det hadde vært fint om nordmenn hadde litt mer hukommelse slik at de kunne tenke tilbake på alle tiår med AP politikk. Hva har den politikken skapt for noe? Den har fjernet den kristne troen fra skolene. Den har gjort det lovløse, i henhold til Guds Ord, lovlig. Den har forkastet tidligere norske ting som Mostratinget som gjorde det til lov at man skal be til Kristus og ikke foreta abort. Er det noe rart et slikt parti fører ulykke/forbannelse over folk og land, inkludert seg selv? Svaret er jo gitt. Akademikere er ofte ikke sosialister i sjela men det sosialistiske budskapet har i etterkrigstidens norge vist seg å holde stand veldig lenge og da velges den ideologien som man tror har lengst levetid i folket. Sannheten er allikevel at nordmenn har blitt lurt trill rundt. Ap er ikke noe parti som utvikler et demokrati men som setter låser på demokratiets ulike bevegelige deler slik at demokratiet blir ført inn i et blindspor med et gatenavn som heter Selvutslettelse. I enden av den blindgata så er det et stup og vegen ned dit har en svingete spriralformet trase, den onde sirkelen som har beplantning med bl.a. røde roser og høye trær etc så nordmenna ikke så lett skal greie å se stupet over beplantningen, stupet der nede i enden av den onde sirkelen. Norge og nordmenn har blitt ført inn i denne onde sirkelen som her beskrevet ved talekunst, falske følelser, forføreriske lovnader, korrupte lover som ødelegger nordmenns moral slik at de blir lettere å forføre bort fra sannheten som er Guds Ord, Kristus. AP har motorisk vedtatt flere lover - som bryter med Guds Ord -enn noe annet parti her i landet. AP har blitt pesten som forfører Nordmenn bort fra Gud og inn i den onde sirkelen. Dette kan ende i den totale tragedie for Norge og det norske folk hvis de ikke våkner i tide og forkaster AP eller at AP selv erkjenner at de har forført folket og omvender seg. Man burde ikke ha så vanskelig for å erkjenne dette som sannheten fordi Norge har de beste betingelser mht naturressurser o.l. men til tross for dette så rammer ulykken Norge og ekstremværet blir mer og mer ekstremt i Norge, et Norge som begynner å ligne skummelt mye på USA. Hvorfor? Fordi Norge har blitt slengt inn i den samme onde sirkelen som USA. Guds forbannelse har rammet Norge p.g.a. at syndebegeret har blitt fullt, ja fylt opp med den ene loven etter den andre som bryter med Guds Ord. Norge har falt bort fra Gud på samme måte som USA ved at de har vedtatt de samme lovene som bryter med Guds Ord: abortloven, ekteskap mellom samme kjønn, akseptering av bygging av hedenske trossamfunn på norsk jord. Man kaller det demokratisk utvikling men det er rettsstatens totale forfall og ikke demokrati men selvutslettelse. Dette er sannheten og intelligent gjennomskuing av en politisk ledelse som driver eksperimentering med sitt eget folk. Som later som der er store statsmenn og kvinner men som ikke har noen forankring i livet. De er rotløse mennesker helt uten samvittighet og bryr seg overhode ikke om andre mennesker fordi det kun er nytelse og forførende følelser som er viktig for dem. Men dagen da alt faller i grus for dem kommer som en sunami. Totalt overraskende fordi de har manipulert seg elv til å tro på sin egen livsløgn som de har prentet inn i seg selv og det norske folk foran tv-apparatene. Et folk som har mistet sine røtter men som gjennom vanskelige tider kan bli vekket opp fra den forførende ideologien til AP som har gjort det til mote og partiprogram å vedta flest mulig lover som bryter med Guds Ord. Imens øker ekstremværet i styrke og omfang, det samme med finanskriser som kommer hyppigere enn noen gang tidligere i verdenshistorien. Nordmenn må våkne før det er for sent og tiden for å våkne er NÅ!!!

AP-LEDELSEN MED STATSRÅDER, ER TOTALT BLINDE LEDERE SOM DET NORSKE FOLK MÅ KVITTE SEG MED EN GANG FOR ALLE VED Å VELGE ANDRE PARTIER SOM IKKE VIL TRIGGE STRAFFEDOMMER OVER NORGE MEN SNARERE GUDS VELSIGNELSER. DE HAR OGSÅ SVEKKET NORDMENNS RETTSSIKKERHET GJENNOM OPPRETTELSE OG MEDVIRKNING TIL OPPRETTELSE AV LOVER OG REGLER OG ENHETER SOM ER EN ALVORLIG TRUSSEL MOT NORSKE BORGERES RETTSSIKKERHET.

ARBEIDERPARTIET UTGJØR DEN STØRSTE NASJONALE TRUSSELEN MOT NORGE OG NORDMENN. TIL TROSS FOR DETTE STEMMER ENDEL NORDMENN PÅ AP OG DERFOR GÅR DET OGSÅ SÅ FORFERDELIG GALT. AP OG MEDSAMMENSVORNE TRIGGER ULYKKER OVER NORGE OG DET NORSKE FOLK VED AT DE PROVOSERER PÅ SEG GUDS STRAFFEDOMMER SOM KUNNE VÆRT UNNGÅTT. Å FASTHOLDE SELVBESTEMT ABORT ER Å TRIGGE ULYKKER FORDI EN TERRORHANDLING TRIGGER EN ANNEN ELLER SÅR EN ANNEN, GUDS ORD SIER: DU SKAL HØSTE DET DU SÅR. FØLGELIG HØSTER/AVLER MAN VOLD NÅR MAN SÅR VOLD. SELVBESTEMT ABORT HAR TATT SÅ MANGE LIV - 700 000 - AT DET ER DEN STØRSTE KRIGSHANDLINGEN  SOM NOEN GANG ER UTFØRT MOT NORDMENN NOEN SINNE. MEN HVEM TALER SAKEN TIL DISSE SMÅ, FORSVARSLØSE NORDMENNENE I MORSLIV? DISSE SOM IKKE KAN SNAKKE HER PÅ JORD GRUNNET AT DE ER I SIN MORS MAGE. HVOR ER JESU LEGEME I NORGE I DENNE SAK? PÅ FERIE ELLER TOTALT NEDSLØVET ELLER BESMITTET AV DENNE VERDEN? DET TALTE ORD TALER DISSE NORDMENNENE SIN SAK FOR NOEN MÅ GJØRE DET OG VI SIER IKKE NEI TIL HERREN NÅR HAN KALLER OG UTVELGER MEN VI SIER, JA HERRE, SEND OSS, VI SKAL TALE DET DU SIER OSS OG VI SKAL ADVARE HELE DET NORSKE FOLK MED JESU LEGEME, KONGE OG REGJERING OG STORTING SÅ DE SKAL HA MULIGHETEN TIL Å OMVENDE SEG FØR GUDS STRAFFEDOMMER SETTER INN PÅ OGSÅ NORGE OG IKKE BARE USA MED FLERE. I SKRIVENDE STUND HAR JO GUDS STRAFFEDOMMER FOR ALVOR BEGYNT Å RAMME NORGE I OG MED TERRORAKSJONEN DEN 22.JULI 2011. USA HAR SITT 11.SEPTEMBER 2001 OG NORGE HAR NÅ KOMMET MED I KLUBBEN FOR VESTENS TERRORRAMMEDE LAND ETTER AT USA GJORDE SIN ENTRE VED BOMBEEKSPLOSJONEN I OKLAHOMA I 1995 OG SOM 6 ÅR SENERE OPPLEVER NOK ET OG ENDA ALVORLIGERE TERRORANGREP PÅ WORLD TRADE SENTER. TERROREN MOT USA HAR ØKT I OMFANG OG DE ER INNE I DENNE ONDE SIRKELEN -SOM TIDLIGERE BESKREVET - GRUNNET AT USA'S MYNDIGHETER VEDTAR LOVER SOM BRYTER MED GUDS ORD OG AT DET AMERIKANSKE FOLK BARE GODTAR MYNDIGHETENS KORRUPTE LOVER OM ABORT, HOMOFILT EKTESKAP OSV. VI SER AT OGSÅ FØLGENDE GUDSORD KOMMER TIL ANVENDELSE (DVS STADFESTER SEG SELV): SYND IKKE NOE MER FOR AT IKKE NOE VERRE SKAL VEDERFARES DEG!

HVIS NORGE OG NORDMENN IKKE OMVENDER SEG NÅ SÅ VIL DET KOMME ET NYTT ANGREP PÅ NORGE FORDI DETTE ANGREPET AV 22 JULI 2011 ER EN ADVARSEL SLIK SOM USA OGSÅ OPPLEVDE I OKLAHOMA. HADDE AMERIKANERNE OMVEDT SEG I 1995 VED OKLAHOMA-BOMBINGEN SÅ HADDE IKKE WORD TRADESENTER ULYKKEN SKJEDD OG DE HADDE HELLER IKKE FÅTT EN PRESIDENT SOM TALER DIREKTE IMOT GUDS ORD. NÅR DE AMERIKANSKE MYNDIGHETENE INNFØRER LOVER SOM BRYTER MED GUDS ORD SÅ ER DET IKKE RART AT DE ENDEL ÅR SENERE OGSÅ FÅR EN PRESIDENT SOM OGSÅ DIREKTE BRYTER MED GUDS ORD. DET ENE FØLGES AD DET ANDRE. DE SÅR EN OND SÆD OG HØSTER EN OND FRUKT. DETTE ER GUDS PRINSIPPER SOM IKKE EN GANG NORGE OG NORDMENN KAN HOPPE BUKK OVER. NORGE ER INNE I SAMME ONDE SIRKEL SOM USA MEN HAR IKKE KOMMET SÅ LANGT PÅ VEG I DEN SOM USA HAR GJORT. NORGE HAR NÅ - PÅ SAMME MÅTE SOM USA - FÅTT EN KRAFTIG ADVARSEL. HVIS NORDMENN IKKE OMVENDER SEG NÅ OG FORKASTER DEN POLITISKE LEDELSEN I NORGE SOM BRYTER MED GUDS ORD SÅ VIL ET NYTT TERRORANGREP RAMME NORGE OG DET BLIR MYE ALVORLIGERE ENN DET AV 22. JULI 2011. DETTE ER EN PROFETI SOM SKAL ADVARE DET NORSKE FOLK SLIK AT DE FÅR MULIGHETEN TIL Å OMVENDE SEG NÅ STRAKS OG UNNGÅ EN NY OG MYE MER ALVORLIG TERRORAKSJON OG MER EKSTREMVÆR OG KRIG OG ELENDIGHET FORØVRIG. DET NORSKE MANNEFALLET UNDER 2.VERDENSKRIG VAR 10262 OG 93 AV DISSE MISTET LIVET PÅ FLUKT TIL ENGLAND. UTØYA HADDE 68 DØDE HVILKET ER ET VELDIG HØYT TALL MEN DETTE ER BRØDSMULER Å REGNE I FORHOLD TIL DRAP PÅ NORSKE BARN I MORSLIV SOM TELLER CA 700 000. VI OPPFORDRER OG FORMANER AUF SYMPATISERENDE UNGDOMMER Å IKKE VÆRE BLINDE FOR BARNA I MORSLIV MEN Å SI SANNHETEN OM ALLE DE DØDE NORSKE BORGERNE SOM ALDRI FIKK NYTE JORDELIVETS GLEDER. HVOR ER UNGDOMSPARTIET SOM KJEMPER FOR DISSA BARNA SIN RETTSSIKKERHET? AT AP KAN LA SEG OMVENDE FRA SIN SYND VED AT AUF-UNGDOMMENE SETTER OVERGREPENE MOT NORSKE BARN I MORSLIV OPP MOT SINE LEDERE PÅ EN SLIK MÅTE AT DE TRUER MED Å OPPLØSE AUF OM IKKE AP STRAKS LEGGER NED VETO OM Å FJERNE ABORTLOVEN - JA DET VILLE VÆRE TROSKAP MOT SINE LANDSMENN OG MOSTRATINGET OG GUDS ORD SOM DE DA SETTER OVER AP SITT ORD OG PROGRAM. HVIS NORDMENN VIL HA SLUTT PÅ VOLDSUTVIKLINGEN I NORGE OG EKSTREMVÆRET, TERRORAKSJONER, KOMMENDE KRIG MED RUSSLAND SÅ STEMMER DE IKKE PÅ NOE PARTI SOM FASTHOLDER ABORTLOVEN. VOLD AVLER VOLD OG ABORTLOVEN AVLER MER VOLD SÅ LENGE DEN STÅR VED LAG. DE UNGE NORDMENNENE, UNGDOMMENE, MÅ SLUTTE MED Å FØLGE PARTIENE DE REKRUTTERES TIL SOM ZOOMBIER OG VILJELØSE NIKKEDUKKER SOM IKKE KAN TENKE SELV. MAN KAN SPØRRE SEG HVOR SAMVITTIGHETEN ER HEN HOS VISSE MENNESKER? DET PROFETERES AT ARBEIDERPARTIET VIL FALLE OM IKKE PARTIET FORKASTER ABORTLOVEN, DEN NYE EKTESKAPSLOVEN MELLOM SAMME KJØNN, FORBYR OKKULTE BEVEGELSER I NORGE OG OKKULT PRAKSIS OG PORNOGRAFI/-INDIUSTRI /SEX FØR EKTESKAPET/SEX MELLOM SAMME KJØNN O.L. HVIS NORDMENN IKKE FORKASTER ET AP SOM IKKE VIL OMVENDE SEG FRA SIN ONDE, SYNDIGE KURS SÅ VIL OGSÅ NORDMENN MISTE SIN FRIHET OG SIN STAT OG VIL BLI OKKUPERT AV RUSSISKE TROPPER SOM VIL TA NORDNORGE FØRST OG DERETTER SETTE KURSEN FOR SØR-NORGE. NORDMENN MÅ VÅKNE NÅ OG IKKE VENTE MED Å OMVENDE SEG TIL ULYKKEN ER ET FAKTUM, HVOR FREMMEDE MAKTER STÅR PÅ NORSK JORD. ET NYTT 9 APRIL VIL DA OPPSTÅ OG SJOKKERE NORDMENN ENDA MER OG TA FRA DEM ALT HÅP OM FRIHET, EN FRIHET DE HAR MISBRUKT TIL Å SAMTYKKE I UGUDELIGE LOVER VEDTATT AV STORTINGET OG LAGT FREM AV FOR DET MESTE ARBEIDERPARTIET. LOVER SOM BRYTER MED GUDS ORD OG SOM ROBBER NORGE OG NORDMENN FOR SIN FRIHET OG SITT LAND. AP SPESIELT HAR TIL OG MED TATT FRA NORSKE SKOLEBARN DET RENE KRISTENDOMSFAGET VEDRØRENDE EVANGELIET OM JESUS KRISTUS OG HAR ERSTATTET DET MED RELIGIONSKUNNSKAP OM ALLE DE HEDENSKE RELIGIONENE PÅ JORDA. SLIK FORVIRRER DE BARNA OG TAR FRA DEM JESUS. ER DET NOE RART DET GÅR GALT MED NORGE? DETTE KAN FULLT UT SAMMENLIGNES MED HVA PRIME COURT I USA GJORDE I 1963 SOM GJORDE DET TIL EN KRIMINELL HANDLING Å HA OFFENTLIG KRISTEN BØNN PÅ SKOLER OG UNIVERSITET I USA. I DET SAMME ØYEBLIKKET PRIME COURT VEDTOK DEN HEDENSKE, SATANOPPHØYENDE LOVEN AV 1963 SÅ KOM USA INN I DEN ONDE SIRKELEN SOM DE FORTSATT BEFINNER SEG I DEN DAG I DAG. HVIS NORDMENN IKKE OMVENDER SEG FRA Å KOPIERE USA'S OG VESTENS FRAFALL NÅ STRAKS SÅ VIL DE FÅ MOT SEG GUDS VREDE SOM KOMMER SOM VOLDSUTVIKLING I SAMFUNNET, EKSTREMVÆR, TERROR, KRIG SAMT DØD, SORG OG ØDELEGGELSER SOM ALLTID FØLGER SLIKE GRUSOMME HENDELSER. USA ER INNE I DISSE ULYKKENE OG VIL FALLE SAMMEN MED ENGLAND. NÅ MÅ NORGE VÅKNE SÅ IKKE NORGE OG DET NORSKE FOLK FÅR SAMME ENDELIKT SOM USA OG ENGLAND. POLITISKE PARTIER OG SAMTYKKENDE NORDMENN UTSLETTER NORGE OG NORDMENN SOM LAND OG FOLK VED Å FASTHOLDE OG FORTSATT VEDTA LOVER SOM BRYTER MED GUDS ORD. USA ER INNE I SIN EGEN SELVUTSLETTELSE OG DET SAMME ER ENGLAND OG OGSÅ NORGE. MEN DENNE ONDE SELVUTSLETTELSESSIRKELEN KAN BRYTES OG DET ER HVORDAN MAN BRYTER DEN OG FØLGENE AV Å IKKE BRYTE DEN SOM VI BELYSER HER.

Det Talte Ord vil med følgende artikkel beskrive et HELHETLIG bilde som tar med helheten. Vi synes terrorangrepet er forferdelig og viser at det ikke er trygt bak tykke murer av betong midt I Oslo på dagtid med landets største politikorps patruljerende og på maktens tinde. Dette viser at hver enkelt av oss - også statsministeren - er totalt avhengig av Guds beskyttelse og velbehag over sitt liv, arbeide og virke. Vi ber for de etterlatte om at de skal vende seg til Kristus ikke bare nå i sorgen men for all tid og få oppleve Hans trøst og vegledning og legedom, utfrielse - ja hele frelsen i Kristus. Og vi ber for de skadde om at Kristus Jesus vil besøke de og helbrede når de utøser sitt hjerte for Jesus og setter sin lit til Ham nå i nøden men også i gode dager og lar Jesus Kristus sitt ord få være det de setter høyest over sine jordiske lederes ord som bryter med Guds ord.

Hovedartikkel slutt.

Artikkelen herfra er i egen kolonnne til venstre hvor nyhetskolonnen er til høyre:

NORSKE POLITIKERE HAR GJORT MANGE OVERGREP PÅ DET NORSKE FOLK OG LYTTER FOR MYE TIL SEG SELV OG FRAVIKER TIDLIGERE NORSKE LOVER VEDTATT AV GYLDIGE NORSKE TING, HERUNDER MOSTRATINGET:

Det har skjedd veldig mye i Norge hittil i 2011. Den grunsomme terroraksjonen den 22 juli 2011 er noe som mange nordmenn undrer seg over og er forferdet og skrekkslagne over og det påstås at angrepet er et angrep på Norge og demokratiet og ikke visse politiske krefter i Norge.

I massemedia har arbeiderpartiet fått det til å se ut som aksjonen var et angrep mest rettet mot Norge men det synes vi er en veldig gal fremstilling. Det var AUF som var det store offeret i denne aksjonen selv om også regjeringsbygget ble skadet og dessverre også noen tap av liv blant de ansatte, dvs 8 døde og endel skadde.

Arbeiderpartiets gamle leder Gro Harlem Brundtland var også et terrormål. Så det er ikke galt å si at dette var en terroraksjon mest rettet mot arbeiderpartiet og dets rekrutteringsapparat på Utøya. Terrorangrepet er en tragedie for spesielt de den ble rettet mot men vi anser den også som en straffedom fra Gud mot de av folket som er engasjert i en politisk ideologi som visse forfekter, en ideologi som har vedtatt lovhjemmelen for overgrep som gjøres mot barn i morsliv. Man kan jo også tenke seg at terroristen kunne ha blitt reddet unna alt han har rotet seg opp i ved f eks å ha blitt kamerat med en som kunne ha hjulpet han men som aldri fikk sjansen til det grunnet lov om selvbestemt abort. Unge mennesker som selv har fått muligheten til å oppleve jordelivets gleder må ikke delta i organisasjoner som direkte eller indirekte fratar nordmenn i morsliv muligheten til de samme gledene. Så vi må tillate oss og våge å se helheten oppe i infernoet som har rammet AUF. Guds Ord har nok en gang fått rett i at man høster det man sår men APs ledelse har ikke forkynt dette visdomsordet fra Guds Ord, forkynt det til ungdommene som er svake sjeler.

HVORDANAN KAN SLIKE TERRORANGREP OPPSTÅ? HØSTER MAN DET MAN SÅR, JA GUDS ORD FORTELLER OSS DET:

Angrepene var forferdelige og brutale og bestialske men vi må tillate oss å ta frem hele bildet her. AP er en av forkjemperne for selvbestemt abort og det er også bestialsk å ta livet av eller medvirke, dvs gjøre det legalt å ta livet av kommende norske borgere som ikke har gjort en eneste kriminell handling. Faktisk har de aldri sagt eller gjort noe galt, de er rene skapninger som blir frarøvet sitt rimelige krav på å få oppleve jordelivets gleder.

Dette er også bestialsk og enda mer bestialsk blir det etter hvert som tiden går. Ca 700 000 nordmenn har blitt drept i morsliv gjennom abortinngrep siden loven trådte i kraft i 1978.

Er det ikke slik at man høster det man sår? Jo, det er faktisk slik i henhold til Guds Ord og det er ikke noe ord vi må ta mer på alvor enn Guds Ord og vikingene valgte faktisk å nedfelle den kristne troen som lov allerede i Morstratingserklæringen i 1024. Mostratingserklæringen gjorde det også ulovlig å foreta abort. Lovgiverne av 1024 brøt ikke med Guds Ord men vedtok lover som ivaretok Guds Ord og Lov. Idag gjør norske myndigheter det motsatte og fører forbannelse over folk og land. Nå må nordmenn slutte med å høre på alt og alle som bryter med Guds Ord. Norsk politikk, spesielt fra AP, bryter med Guds Ord på en rekke områder.

USA ER ET ALVORLIG EKSEMPEL PÅ ET TOTALT FRAFALL FRA DEN KRISTNE TROEN SOM VAR GRUNNMUREN TIL PIONERENE SOM BYGGET LANDET DER LANGT VEST PÅ ENDELØST PRÆRIEGRESS - AV GRESS GROR INGENTING ANNET ENN GRESS MEN AV GUDS ORD GROR GUDS OVERFLOD. GUDS ORD ER EN SÆD SOM MÅ PLANTES FOR AT DEN SKAL BÆRE FRUKT OG MÅTEN MAN PLANTER DET PÅ ER VED Å STUDERE DET, TRO PÅ DET, BEKJENNE DET OG HANDLE PÅ DET. NORSKE POLITKERE HAR GJORT DET MOTSATTE AV DETTE OG HAR - hvis vi skal ta guds ord på alvor og det skal vi om folk vil eller ikke - FØRT FORBANNELSE OVER FOLK OG LAND ved å vedta alle de lovene som bryter med Guds Ord. DE HAR FØRT NORGE INN I EN OND SIRKEL SOM FØRER MOT AVGRUNDEN, SELVUTSLETTELSE ELLER EVIG PINSEL OG DOM FOR DE NORSKE SJELENE BÅDE I JORDELIVET OG DET EVIGE LIV:

Når tidligere legale norske ting har gjort det helt ulovlig å ta abort og senere norske ting går imot stifterne av Norge da er det ikke rart at det skjer mye rart i landet. Den norske statskirken har også sveket Gud og sine foregående bisper som var til stede på Mostratinget. Sveket fordi den ikke bryter med staten som bryter med Guds ords prinsipper. AP må en gang lære seg at de skal høste det de sår. Det gjelder oss alle. USA begynte for alvor på sin onde sirkel i 1963 hvor prime court vedtok å totalt fjerne den kristne offentlige bønnen i skolene og på universitetene. Dette var et grusomt overgrep på amerikanernes kristne tro men allikevel så fant amerikanerne seg i det siden protestene ikke ble sterke nok. Dermed kommer den kollektive samtykkelsen til ansvar.

Noen kan undre seg over hvilke krefter som satt noe slikt i sving og som brukte prime court men det trenger man ikke å undre seg over fordi de kreftene var onde og førte USA inn i den onde sirkelen som vi ser mer og mer av når vi beskuer USA idag.

Et samfunn med masse krefter fra de fremmede religionene, som noen av innvandrerne tok med seg, blir en eksplosiv gryte, rene vulkanen, orkanen og sunamien. USA var et kristent land som ble bygget av de kristne pionerene som også måtte sloss mot indianere (som angrep præriekonvoier), præriestormer og uvær men de brukte sin tro på Kristus og bragte fred inn på det urolige amerikanske kontinentet. Etter hvert som det kom nye borgere som tok med seg sin fremmede religion så ble USA mer og mer avkristnet og til slutt kom det lover som denne loven av 1963 som forbød offentlig kristen bønn. Fra Norge idag blir det p.g.a. religionsfriheten påkalt masse onde krefter og den norske virkeligheten har blitt preget av disse kreftene. Hvis Nordmenn må henrette sin egen sjel for at Arbeiderpartiets sosialdemokratiske syn og ateistiske verdensbilde skal få vinne frem så er det selvfølgelig ikke verdt det. Et kristent folk og land skal ikke akseptere å bli gjort overgrep på ved at ateistiske politikere skal få henrette den norske folkesjela eller få innføre fremmede religioner som vil skape uro og problemer i nordmenn sin hverdag. Det talte ord har snakket med folk på Ivory Coast (Afrikas veskyst) og det fortelles at etter at det kome en muslimsk president så har det blitt et helt annet land og de har mistet alt de hadde og landet er i uro. Dette bekrefter at islam er en ond kraft som vil tvinge seg frem og utnytte naive og uvitende norske politikere. Islam er en av flere rake motsatser til kristentroen som nordmenn ihvertfall har på bunnen av folkesjela. Nordmenn må slutte med sin naivitet overfor islam. Så skjer det at høyreekstreme gir seg ut for å være kristne for å forsøke å dekke over sitt rasistiske syn. Kaller seg korsfarere. Korsfarerne var neppe rasister men de kjempet mot onde krefter fra hedenske trosretninger og hvordan rasister kan få korsfarere til å bli rasister er nok et eksempel på at de forsøker å bruke kristentroen for å ha noe å hjemme seg bak. Å hjemme seg bak ren rasisme er jo ikke så lett idag. Rasister i europa bruker islam for å fremme sitt rasesyn og de flørter med de kristne for å få respekt eller troverdighet fra sitt eget folk. Dette er veldig tydelig. En rasist er ingen kristen og bryter totalt med Guds Ord som sier: elsk din neste som deg selv. Arbeiderbevegelsen i Norge har gjort den samme store feilen eller rettere sagt det samme store overgrepet som prime court i USA gjorde i 1963 som på død og liv tror at et demokratisk samfunn skal være ateistisk og man må utrydde kristentroen fra skoler og universitet og land og folk med nye lover som bryter med Guds Ord. Men så tar de inn fremmede religioner istedet og de menneskene krever å få praktisere sin religion og så bruker ateistene de fremmede religionene for å fortrenge den kristne norske folkesjela for så å jage muslimene på dør i etterkant. De sponser moskeer osv for muslimene. Så utnytter rasistene denne situasjonen og detonerer bomber og skyter vilt rundt seg og unskylder seg med at de vil stoppe islamiseringen mens det er rasehat de egentlig bedriver. Dette kaller vi selvutslettelse av Norge og nordmenn, den norske folkesjela. Dette kaller vi igjen en ond sirkel med sterk eller bratt helling mot selvutslettelse. Dette kaller vi igjen for kaos. Altså er det hva som Norge går mot, kaos, hvis disse sosialdemokratene får det slik de vil. Det er svært viktig at andre partier i Norge ikke samtykker med arbeiderpartiets syn som åpenbart har gjort det til sin hovedoppgave å vedta lover som bryter mest mulig med Guds Ord. Arbeiderpartiet har gjort mote og politikk av å bryte med Guds Ord og de forfører unge sjeler som har måttet betale en skyhøy pris for sitt engasjement for et parti som til nå ikke har villet snu om og erkjenne at abort er overgrep mot nordmenn og brudd på Guds Ord som sier: DU SKAL IKKE DREPE. Som ikke vil erkjenne at det er brudd med Guds Ord at folk av samme kjønne kan gifte seg osv. Dette totale opprøret mot Guds Ord mener vi at Arbeiderpartiet må ta hovedansvaret for som har sittet med flertallsregjeringer og som idag er det største partiet i den rødgrønne regjeringen. Nordmenn blir medansvarlige for en regjering som vedtar den ene loven etter den andre som bryter med Guds Ord. Nordmenn fører Guds straffedom over seg ved å ikke sette en stopper for denne onde spiralen som Arbeiderpartiet har ført land og folk inn i. Norge må ikke bli et nytt eksempel på at det USA har gjort, er svik mot Gud og følgelig selvutslettelse. USA har forkastet den kristne tro og forlatt samfunnet med Kristus som er Livets Opphavsmann og Fullender slik Guds Ord slår fast. Vi oppfordrer AUF om å fjerne seg fra det ateistiske verdensbildet til AP og erkjenne at drap på nordmenn i morsliv er en terrorhandling som avler terrorhandlinger og som har hensatt Norge og det norske folk i en ond sirkel slik USA også har opplevd og USA er fortsatt i den onde sirkelen. Norge må komme seg fortest mulig ut av den onde sirkelen for ellers vil land og folk ende i avgrunden hvor det ingen redning er. Dette er realitetene og nordmenn må ta dette på alvor og søke tilbake til den kristne troen som de har på bunnen av sjela si og som de ble undervist om av sin bestemor eller bestefar og av bedehuset oppe i bakken eller nede på jordet da de var i sine barndoms år. Nordmenn må forkaste alle politiske parti som angriper Guds Ord og dermed den norske folkesjela som på bunnen er kristen. Da kristentroen kom til Norge så rådet det hedenskap i landet. Det var mye nød og fattigdom men av kristne munker og stater lærte nordmennene å dyrke Kvitekrist og å drive jorda. Dette resulterte i at folketallet økte og at Norge ble en nasjon mot tidligere mer et stammesamfunn hvor hver kriget mot sin neste. Norge gikk fra kaosets veg som er selvutslettelse til ro og orden, til bugnende bord og rikelig av mat, til felleskap i bønn til Kvitekrist som reddet land og folk fra selvutslettelse. Man trenger ikke være så veldig intelligent og oppvakt for å se dette ved å studere norsk historie men man kan ihvertfall ikke være blind eller dum, trangsynt eller en fanatisk ateist som ikke en gang vil erkjenne at han har tro på noe som helst, ikke en gang på mennesket. Mennesket har jo også feilet og feilet i tusenvis av år og gjentatt sine dumheter. Egoisme og herskertrang, begjæret etter makt og rikdommer osv. har gjentatt seg og gjentatt seg men Gud har ikke feilet.

HVORDAN UNNGÅ NYE TERRORAKSJONER I NORGE - her kommer det riktige svaret men det er ikke det Stoltenberg har gitt dere:

Så vi er overbevist om at man blir straffet (straffet individuelt og kollektivt) allerede i dette jordelivet hvis man ikke omvender seg fra sin synd, dvs å motarbeide Guds Ord og selv Mostratinget holdt fremme kristen troen og talte imot abort, dvs å sette ut nyfødte i skogen som var måten de tok abort på i den tiden. Det finnes ikke noe politi eller politisk apparat som kan stoppe, hindre Gud i å straffe med mindre de omvender seg og oppfordrer folket om det samme. Så hvis nordmenn ikke vil ha slike terroraksjoner igjen så må de faktiske gjøre som vikingene, nemlig omvende seg til Kristus og få freden tilbake i sjel og sinn og hjemmet og landet man bor i. Man må slutte med å vedta lover som er motsatsen til Guds Ord, lover og regler som håner og fornekter Guds ord. Å gi mer penger til politiet er ingen løsning men bare et nytt pengesluk. For å gi mer penger til politiet er en taktikk vi har sett før uten at det har blitt noen gode resultater av det. Sannheten er at det norske samfunnet har kommet inn i en ond sirkel og det er en sirkel som har sin fallretning mot avgrunden. Denne sirkelen må brytes og det er kun en måte å bryte den onde sirkelen på og det er ved å slutte med å bryte Guds ord, slutte med å vedta lover og regler som bryter med Guds Ord og som oppfordrer folk til å bryte med Guds Ord. Det har blitt svært mange av de lovene i Norge de senere år, lover som bryter mer og mer med Guds Ord og ulykkene og ekstremværet har også blitt heftigere og heftigere, værre og værre.

Hadde AP bare holdt seg til å ta seg av det som har med skatter og avgifter å gjøre så hadde de kommet bedre ut men de beveger seg inn på liv og død og setter seg helt opp imot Guds Ord. Hadde AP hatt litt mer respekt for andre så hadde de latt prestene i statskirka få avgjøre abortspørsmålet siden det er de som egentlig steller med det teologiske. Men det hadde heller ikke vært klokt fordi det er visse ting her i livet som ikke kan overlates til politikere eller teologer og det er om man skal følge Guds ord eller ikke. Her kommer hvert eneste menneske til ansvar men siden norske politikere, herunder AP-politikere, har medvirket - gjennom abortloven - til at noen tar livet av sitt avkom så vil Gud straffe de som medvirker like hardt som de som sa JA til selve aborthandlingen. Ut fra det vi kan huske så var det stemmen til en fremstående AP politiker som var avgjørende for å få vedtaket om selvbestemt abort igjennom i stortinget.

Det er Guds Ord og ikke politikerne og teologene her i landet som skal få bestemme hvilket forhold vi skal ha til abort. Mostratinget slår det til og med fast ved lov og Mostratinget er et gyldig og bindende norsk ting for myndigheter på norsk jord.

Så hvis nordmenn ikke vil ha mer terroraksjoner, krig og motgang, herunder ekstremvær så må de omvende seg til Gud og slutte med å stemme på politiske partier som fremmer brudd med Guds Ord gjennom lover og forskrifter som er motsatsen til Guds Ord. Norge kommer under ytterligere forbannelse hvis nordmenn ikke våkner opp nå og omvender seg og stemmer på partier som fremmer Guds ord istedet for å motarbeide Guds vilje som er Hans Ord.

HANS MAJESTET KONG HAAKON DEN 7DE ADVARTE NORDMENN I EN TALE TIL DET NORSKE FOLK - HAN SA AT DET ENESTE SOM KUNNE REDDE VÅR KULTUR ER DEN GAMLE KRISTENDOMMEN SOM BRYR SEG OM SIN NESTE:

Svaret statsminister Jens Stoltenberg ga på terrorhandlingene var mer demokrati, åpenhet osv men dette duger ikke som noe svar. Det er ikke noe svar å ha mer åpenhet og demokrati for demokratiet kan ikke overleve når det har blitt en motsats til det ordet som setter fri, nemlig Guds Ord. Guds ord sier at SANNHETEN SETTER OSS FRI! Ja, men da må terrorhandlingene som ble gjort bli svart med at vi alle omvender oss til Gud og følgelig følger Hans Ord. Sannheten setter fri når vi tar imot sannheten og følgelig lever etter den.

DETTE ER SVARET TIL DET NORSKE FOLK OM HVA DE SKAL GJØRE FOR Å UNNGÅ NYE TERRORAKSJONER, KRIG, EKSTREMVÆR OG ANDRE ULYKKER/FORBANNELSER SOM ER NOEN AV KONSEKVENSENE AV Å BRYTE MED GUDS ORD.

HANS MAJESTET KONG HAAKON DEN 7DE SA I EN TALE TIL DET NORSKE FOLK AT DET ENESTE SOM KAN REDDE VÅR KULTUR ER DEN GAMLE KRISTENDOMMEN SOM BRYR SEG OM SIN NESTE. ER DET NOEN SOM TREKKER I TVIL EN SLIK NORSK KONGE PÅ HANS ORD, EN KONGE SOM OPPLEVDE BÅDE KRIG OG FRED? TROR DU MER PÅ STOLTENBERG ENN KONG HAAKON DEN 7DE? STOLTENBERG HAR ALDRI OPPLEVD ET NORGE I KRIG OG VET INGENTING OM DET SLIK HAAKON GJORDE. SÅ TA HAAKON DEN 7DE PÅ FULLT ALVOR OG OMVEND DEG TIL KRISTUS MED HELE DITT HUS OG FORKYNN OMVENDELSE OG EVIG DOM OG EVIG LIV FOR DIN SLEKT.

DU SKAL VITE AT DETTE MINISTRIET SER PÅ HANS MAJESTET KONG HAAKON DEN SYVENDE SOM EN PROFET SOM ADVARTE HELE DET NORSKE FOLK MOT Å IKKE LA SEG GJENNOMSYRE AV DEN GAMLE KRISTENDOMMEN SOM BRYR SEG OM SIN NESTE OG SOM ER LØSNINGEN PÅ VERDENS PROBLEMER. Webavisen Talte Ord nyheter gjør nordmenn klar over at det var Hans Nilsen Hauge, lekmannspredikanten, som gjenopprettet den frie Norske Rettsstaten som hadde blitt bundet og bastet under dansk og svensk herredømme. Hauge skapte ved sin forkynnelse det frie ordet og den frie ytringsfriheten og la således ytterligere grunnlag for den norske rettsstaten, dvs en fornyet norsk rettsstat som opprinnelig ble dannet på Mostratinget i 1023/1024. Hauge ble terrorisert av norske länsmenn og prester som gikk danskekongens ærende. Her bidro ikke datidens politi til noen rettsstat men direkte motarbeidet den sammen med datidens presteskap. Det må kunne anses som en kriminell handling av norske myndigheter på norsk jord å vedta lover som bryter med Mostratinget. Hadde Norge vært hærtatt av Sverige eller Danmark eller noen annen så hadde situasjonen vært en annen men det er ikke tilfellet. Olav Trygvasson er en anerkjent norsk konge og endel av den norske historien og kulturen og det norske lovverket. Det er derfor ikke grunnlag for å vedta lover som bryter med Mostratinget og Mostratinget godtok ikke annen gudsdyrkelse enn den Kristne. Mostratinget tillot heller ikke abort.Mostratinget må anses å være en fullverdig grunnlov bland Norges Lover.

DET TALTE ORD ER reist opp av Herren FOR Å GJENOPPRETTE JESU LEGEME I NORGE OG I ALLE DE LANDENE OG PÅ ALLE DE ØYENE OG STEDENE SOM GUD FADER VIL VI SKAL BYGGE JESU LEGEME. EN SLIK OPPGAVE ER HELLIG OG DET ER IKKE FOR INGENTING AT VI BRUKER DET FRIE ORDET, YTRINGSFRIHETEN TIL DENNE OPPGAVEN.

Nå videre med selve artikkelen om den onde sirkelen som Norge og det norske folk har kommet inn i pga folkets samtykke til alle de lovene politikerne har vedtatt som bryter med Guds Ord:

Dette sier ikke politikerne oss og da må andre fortelle det norske folk om sannheten så nordmenn skal ha muligheten til å få høre sannheten og kunne bli satt fri ved å handle på denne sannheten!

Det er ikke norsk politi eller politikere som kan frelse eller medvirke til å redde nordmenn fra nye terroraksjoner, krig og ekstremvær med mindre de selv omvender seg til Kristus og ber folket gjøre det samme slike at Kristus kan få frelst land og folk.


Norge var en fredelig nasjon men etter at poltikerne har vedtatt lover og forskrifter som bryter med Guds Ord så har ufreden og forbannelsen rammet landet og folket med unntak av de som ikke stemmer på dem. Så pass nøye på hvem du stemmer på for det å stemme på de som gjør urett er det samme som at man medvirker til uretten og da er man like skyldig som de som begår selve uretten.

Vi synes det er en tragedie det som skjedde på spesielt Utøya men også i Oslo sentrum. Mange ungdommer  har bekjente som var på Utøya den 22. july 2011. Noen har mistet sine venner og bekjente. De lider av sorg, fortvilelse, frustrasjon og undring over det som har skjedd. Kjekke, flotte, norske ungdommer. Dette er veldig tragisk og trist. Vi ber for de etterlatte at de skal finne vegen til Jesus Kristus for det er bare Han som kan redde oss alle fra alt ondt. Jens Stoltenberg brukte ordet ondt om terrorhandlingen og det har han da sannelig rett i men vi tror det er første gangen vi har hørt han bruke ordet "ondt" i en tale på tv. Politikerne og politiet kan ikke redde oss men Jesus kan og har faktisk også reddet oss så sant man tar imot Ham og det å ta imot Jesus betyr at vi elsker Han høyere enn alle andre og det å elske Jesus vil si det samme so at vi tar vare på og følger Hans Ord og ikke Jenst Stoltenberg sine ord eller Storeberget sine ord men Gud sitt ord, da er vi sikre på å bli bevart mot terror, krig, ekstemvær og alt som forøvrig ondt er. Stoltenberg og Storeberget er for små menn oppe i alt dette. Det ble sagt aldri mer 22. juli men det blir tomme lovnader. 22. july kommer hvert år og hva den dagen blir fylt med avgjøres av nordmenn selv om de følger Guds ord eller bryter det slik politikerne oppfordrer til gjennom lovvedtak etter lovvedtak. Nå må nordmenn få Gudsfrykten tilbake igjen og slutte med å høre på politikerne som vil de skal bryte med Guds Ord. Vil nordmenn ha Norge fritt og fredlig og rikt så må de FØLGE GUDS ORD og IKKE MOTSI DET ELLER BRYTE DET. DE MÅ IKKE STEMME PÅ POLITISKE PARTI SOM BRYTER GUDS ORD I SINE PROGRAM OG VEDTAK OG STEMMEGIVNING PÅ STORTINGET I SAK ETTER SAK. IGJEN DET ER BARE GUD SOM KAN REDDE OSS OG FOLK OG LAND, HUS OG HJEM, HELSE OG FRIHET. POLITI, POLITIKERE, TEOLOGER OSV KAN IKKE REDDE OSS FOR DE HAR INGEN MAKT OVER DET ONDE SOM ANGRIPER SÅ UVENTET OG SJOKKERENDE PÅ SEKUNDER OG ØYEBLIKK. INGEN MÅ MEDVIRKER TIL AT DET ONDE FÅR MAKT I LANDET GJENNOM BRUDD PÅ GUDS ORD, GJENNOM Å TIE OM SANNHETEN, GJENNOM OVERGREP MOT USKYLDIGE, RENE NORDMENN SOM ALDRI HAR FÅTT FØLE/OPPLEVE JORDELIVETS GLEDER. Å FORFØLGE DE SOM MOTARBEIDER FRI ABORT BETYR AT MAN MEDVIRKER TIL ABORT. SÅ MAN SER DA AT DE SOM ER SATT TIL Å BESKYTTE DET NORSKE FOLK BLIR DE SOM MOTARBEIDER FOLKETS SIKKERHET OG VELSTAND. DETTE ER KAOSETS VEG MOT SELVUTSLETTELSE OG DEN MÅ ALLE SOM BL.A. BOR I NORGE KOMME SEG UT AV FØR DET ER FOR SENT OG GUDS STRAFFEDOMMER UTSLETTER LAND OG FOLK GJENNOM AT GUD LAR TERROR, KRIG, EKSTREMVÆR RAMME NORGE P.G.A. FOLKET SOM SAMTYKKER MED DE SOM BRYTER GUDS ORD PÅ FOLKETS VEGNE.

MED DETTE SÅ BURDE DU VITE HVA DU IKKE SKAL STEMME PÅ VED NESTE FYLKES- OG KOMMUNEVALG OG STORTINGSVALG. VIL DU AT BARNA DINE SKAL SLIPPE Å LÆRE OM ALLE DE FALSKE RELIGIONENE OG KUN LÆRE SEG SANNHETEN, VEGEN OG LIVET SÅ STEM IKKE PÅ NOEN AV DE MUSLIMVENNLIGE PARTIENE ELLER DE SOM VIL HØRE MULLAER ROPE FRA SINE HØYE TÅRN I BYEN ELLER PÅ LANDSBYGDA HVOR DU BOR. POLITISKE PARTIER SOM SIER EN TING VED VALGET MEN GJØR NOE ANNET MED REGJERINGSMAKT MÅ DU IKKE STEMME PÅ. HUSK AT POLTIKK IKKE LENGER BARE HANDLER OM SKATTER OG AVGIFTER MEN LANGT MER ENN DET. DET HANDLER OM AVKRISTNING ELLER TILKRISTNING/VEKKELSE OG OM UTSLETTELSE ELLER VEKKELSE AV DET GODE GAMLE KRISTNE NORGE SOM BLE SKAPT PÅ MOSTRATINGET I 1024 PÅ ØYA MOSTER. MOSTRATINGET FASTSLO VED LOV KRISTENRETTEN SOM GIKK UT PÅ TOTAL UNDERKASTELSE UNDER KRISTUS. DETTE BETYR I KLARTEKST AT MUSLIMER OG ANDRE FREMMEDE TROSRETNINGER VILLE BLITT NEKTET ADGANG TIL KONGERIKET NORGE. OLAV TRYGGVASON. OLAV TRYGGVASON, senere kaldt OLAV DEN HELLIGE, GRUNNLA NORGES FØRSTE HOVEDSTAD, NEMLIG TRONDHEIM I 997. OLAV GODTOK IKKE NOEN ANNEN TRO ENN KRISTUSTROEN MEN HAN VAR TROSS ALT EN NORSK KONGE SOM FASTSATTE LOV OG RETT I NORGE. DET ER INGEN TVIL OM AT NORGES FØRSTE HOVEDSTAD BLE GRUNNLAGT AV EN KRISTEN KONGE OG BYEN VIL FALLE OG TILINTETGJØRES HVIS FOLKET OG MYNDIGHETENE I TRONDHEIM VIKER BORT FRA KRISTUSTROEN. NORGE HAR BLITT GRUNNLAGT AV OLAV TRYGGVASON OG HAN GRUNNLA DEN PÅ HJØRNESTENEN, NEMLIG KRISTUS. NORSKE MYNDIGHETER OG DET SAMTYKKEND NORSKE FOLK VIL MISTE SITT LAND OG SIN FRIHET HVIS DE VRAKER HJØRNESTENEN FOR NASJONEN NORGE OG EN FRI RETTSSTAT. USA HAR FORKASTET ELLER BIKKET BORT HJØRNESTENE JESUS KRISTUS I EN SÅ STOR GRAD AT HELE BYGNINGEN HOLDER PÅ Å FALLE. VI SER JO DETTE IDAG. USA HOLDER PÅ Å GÅ UNDER OG HJEMSØKES AV EKSTREMVÆR SOM FORÅRSAKER STORE TAP AV LIV OG EIENDOM SOM SÅ SKADER ØKONOMIEN, TERROR SOM SKADER OG DREPER LIV OG ØDELEGGER EIENDOM OG ØKONOMIEN. USA OG NORGE HAR KOMMET INN I EN OND SIRKEL SOM SKYLDES NETTOPP DET FAKTUM AT DE HOLDER PÅ Å VRAKE HJØRNESTENEN SOM ER KRISTUS. ALT MÅ BYGGES PÅ NOE OG NASJONEN USA BLE BYGGET PÅ DEN KRISTNE TROEN. NORGE BLE OGSÅ BYGGET PÅ DEN KRISTNE TROEN I ENDA STØRRE GRAD ENN USA. INGEN NASJON KAN UNNSLIPPE FØLGENEN AV Å VRAKE HJØRNESTENEN SOM ER KRISTUS FOR SÅ Å PUTTE INN EN ANNEN HJØRNESTEN. DET ER IKKE MULIG Å FORETA ET SLIKT BYTTE UTEN AT NASJONEN FALLER. HVORFOR DET? FORDI GUDS ORD SIER OSS FØLGENDE: "VELG DA LIVET SÅ DU KAN FÅ LEVE!" JESUS KRISTUS ER VEGEN, SANNHETEN OG LIVET.

HER ER NOEN GUDSORD TIL:

Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde... –Romerne 2:9

- HUSK AT DET Å VEDTA ABORTLOVEN OG Å FASTHOLDE OG MEDVIRKE TIL DEN OG SAMTYKKE I DEN ER Å GJØRE DET ONDE SLIK GUD DEFFINERER DET ONDE OG HVEM ANDRE KAN BEDRE DEFFINERE DET ONDE ENN GUD SELV?

Men det sier jeg dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. –Matteus 12:36

Kommentar: Det man sier kan være både muntlig og skritlig gjennom lovverk og brev.

For hver gjerning vil Gud føre fram for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt. –Predikeren 12:14

Slik skal det skje ved verdens ende. Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige, og kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. –Matteus 13:49, 50

Det finnes intet mørke og ingen dødsskygge hvor de som gjør ondt, kan skjule seg. –Job 34:22

OMVENDELSE FRA SYND ER NØDVENDIG:

Skulle jeg ha behag i den ugudeliges død? sier Herren Herren. - Mon ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever? –Esekiel 18:23

Kommentar: Dette betyr at Gud vil aller helst se at Nordmennene omvender seg til Gud så Han slippet å straffe de.

NORDMENN SE HER:

Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måten. –Lukas 13:3

 

AP- FOLK OG SYMPATISØRER SE HER:

Den som skjuler sine overtredelser, har ingen lykke. Men den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner miskunnhet. –Ordspråkene 28:13

Konklusjon: De som ikke i tide vil erkjenne - dvs omvende seg - at abortloven er en forferdelig overtredelse vil ikke finne miskunn hos Gud.

 

Vår kommentar: AP- folk må ikke skjule overtredelsen med abortloven fordi dette er brudd på Guds lov.

 

Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord. Det ord som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. –Johannes 14:24

Vår kommentar: Når politiske parti ikke holder Guds ord så elsker de ikke Jesus og Gud Fader og da må du ikke stemme på dem hvis du elsker Jesus.

 

...Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft. –Matteus 22:29

 

...For over alle ting har du opphøyet ditt navn og ditt ord. –Salmene 138:2

 

...Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. –Matteus 4:4

Vår kommentar: Altså trenger det norske folk og hver enkelt av oss Guds Ord for å kunne få leve. Nasjonen Norge trenger hvert ord som går ut av Guds Munn for å kunne leve og bestå. Du kan derfor ikke leve på APs partiprogram.

 

Den som forakter ordet, ødelegger seg selv... –Ordspråkene 13:13. Altså er det grunnlag i Guds Ord for å si at stater som vedtar lover som forakter/bryter Guds Ord vil ødelegge seg selv. Altså er det snakk om selvutslettelse.

 

Vår kommentar: Det norske folk ødelegger og tilintetgjør seg selv og Norge hvis de forakter Guds Ord. Å forakte ordet er jo det samme som å vedta lover som bryter med Guds Ord. Det må du ikke medvirke til ved å stemme på partier som nettopp bryter Guds ord.

 

SLIK BLIR AP- FOLK OG SYMPATISØRER FRELST:

For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. –Romerne 10:9

 

Husk at du også - for å kunne blir frelst - må følge Apostlenes Gjerninger 2:38 som sier du må la deg døpe i vann til syndenes forlatelse og den hellige ånds gave.

 

De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus! –Apgj. 16:31

 

Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet. –Galaterne 3:29

 

JESUS ER LIVET, DET EVIGE LIV:

Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. –1 Johannes 5:11, 12

DEN HELLIGE ÅND REISTE JESUS OPP FRA DE DØDE OG DEN SAMME ÅND BOR I OSS OG HOLDER VÅR ÅND, SJEL OG KROPP HELT FRISK:

Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere. –Romerne 8:11

JESUS VIL TA HEVN OVER DE SOM IKKE KJENNER GUD OG IKKE ER LYDIGE MOT VÅR HERRE JESU EVANGELIUM:

...Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler. Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. –2 Tessaloniker 1:7, 8

DE NORDMENN SOM IKKE VIL HA JESUS TIL KONGE VIL IFØLGE GUDS ORD BLI HUGGET NED AV JESUS (DETTE FORKYNNER IKKE STATSKIRKEN MEN GUDS ORD SIER OSS DET):

Men disse mine fiender som ikke ville at jeg skulle være konge over dem, - før dem hit og hogg dem ned for mine øyne. –Lukas 19:27

IKKE ALLE SOM PÅBEROPER SEG Å FØLGE JESUS TILHØRER JESUS:

...De setter seg foran deg som mitt folk og hører dine ord, men de lever ikke etter dem. Med sin munn taler de mye om kjærlighet. Men deres hjerte har lyst til urettferdig vinning. –Esekiel 33:31

...Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til. –Romerne 8:9

Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. –Matteus 15:8

Vår kommentar: Nordmenn må ikke si en ting å gjøre noe annet. Å fastholde abortloven og samtidig snakke om kjærlighet og åpenhet og ta vare på hverande er rent hykleri. Man tar ikke vare på hverandre når man tar livet av de små barna i morsliv, totalt 700 000 er drept gjennom abortloven.

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herrre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett! –Matteus 7:21-23

Slik synes også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet. –Matteus 23:28

HUSK Å SE VIDEOEN OM FINAL EVENTS OF BIBLE PROPHECY PART 1. Du finner videon i avigeringsmenyen til venstre under "flagget" eller siden: Final Events of Bible Prophecy p. 1. Videoen knytter Gods Ord til verdensarenaens begivenheter.

 

Tekst som står på ytterste rad høyre mark:

DET ER STOR FLOM I DEN NORDLIGE DELEN AV JAPAN NÅ I JULI 2011:

Nagoya i Japan har ikke opplevd maken til regn på 100 år. Fem mennesker har mistet livet, og 50.000 mennesker overnattet på toget mandag 25 juli, da vannmassene stanset trafikken.

Under det verste regnet ble 400.000 mennesker som bor rundt Nagoya bedt om å flytte hjemmefra og inn på offentlige sentre på grunn av stadige jordskred og elver som vokste langt over sine bredder.

Rev taket av

Det er industriområdene rundt Nagoya i det sentrale Japan som er hardest rammet, men også hovedstaden Tokyo fikk merke naturkreftene da en tornado rev taket av et titall hus.

Uten vei

Rundt 38.000 boliger og leiligheter skal være berørt av flommen. Toyota og Mitsubishi måtte stanse bilproduksjonen, og i en periode var Nagoya, med 2 millioner innbyggere, uten veiforbindelse med omverdenen. Kilde: VG nett og msn.

Webavisen Det Talte Ord Nyheter/The Spoken Word News tror og er overbevist om at de stadige ulykkene i Japan kan være trigget av fiendtlige makter men dette skyldes at Japan er en hedensk nasjon og står uten Guds beskyttelse. De alvorlige krigsulykkene i USA av 11 sept 2001 tror vi også skyltes at USA har blitt en hedensk nasjon som kaller seg kristen men som vedtar lover som bryter totalt med Guds Ord. Gud sier i sitt ord i Salme 91 at de som sitter i den Høyestes Skjul og bor i Hans Skygge skal ikke rammes av noen plage og noe vondt, jfr vers 10. Vers 11 sier at Gud skal byde sine engler å bevare oss på alle våre veger så sant vi sitter i Hans skjul og bor i Hans skygge. Les hele salmen men det er ikke noen tvil om at Gud i salme 91 lover beskyttelse mot pest, sykdom, krig, terror. Når nasjoner allikevel opplever terror og krig, katastrofer osv, ekstremvær som i USA og JAPAN m.fl., så er det fordi disse nasjonene ikke sitter i Guds skjul og ikke bor i Hans skygge. I de 4 seneste tiår har vestlige land innført lover som bryter direkte med Guds Ord. Vi ser at dette nå har ført til ekstremvær over USA og Norge, Danmark. Norge opplevde lynnedslag i en hyppighet tidligere i sommer/våres 2011 som var helt ekstremt. Det var visst Trøndelag-området som var hardest rammet. Dessto mer norske myndighter vil bryte med Guds Ord i sine lovvedtak dessto mer ekstremvær vil komme over Norge og dessto mer ulykker og plager, problemer og krig, terror. Dessto mer norske myndigheter vil fjerne lover som bryter med Guds Ord og opprette lover som ivaretar eller følger Guds Ord dessto bedre og mer stabilt vil været over Norge bli og dessto tryggere vil nordmenn bli i sitt eget land og dessto bedre vil norsk næringsliv gå og norske interesser i det hele tatt. Dette har ikke Stoltenberg sagt det norske folk hittil men dette er sannheten og noen må si sannheten ellers vil løgna vinne frem. AP vil føre Norge til sin totale undergang om ikke nordmenn våkner opp og omvender seg og krever at norske myndigheter sletter alle lover som bryter med Guds Ord.

AP burde selv våkne opp fra sin døsige og blinde åndelige tilstand men det ser ut som at folket våkner først og begynner å kreve totale endringer av norske myndigheter. Vi vet at det er den sanne tro på den sanne Gud, Jesus Kristus - vikingene kalte Han Kvitekrist - som gjorde skandinavia og europa trygt å bo i. Hvis Gud overlater jorda mer og mer til onde kosmiske krefter - fordi nasjonene vedtar mer og mer av lover som bryter med Guds Ord - så vet man at det vil bli massive ødeleggelser av nasjoner og kontinent. Kristus troens kraftige utbredelse i Europa satte Europa foran på alle områder og gjorde det til det ledende kontinent. Ingen annen forklaring enn Kristustroen kan forklare dette men det er mange bortforklaringer om raseoverlegenhet osv. Gud velsigner enhver rase som omvender seg til Han og utruster da mye mer enn ellers. Det skal man ikke se bort i fra men det er galt å si at det var raseoverlegenhet som gjorde europa rikest og best. Det finnes store riker i asia og orienten som kom og forsvant men de kom aldri på høyde med den europeiske sivilisasjonen og eneste forklaring på det er at europeerne praktiserte sin Kristne Tro og selv myndighetene fulgte Guds Ord og da var også landene sikre. Så dukket Rommerriket opp og deretter nazityskland. Begge disse riker var hedenske. Romerriket var hedensk og drepte uskyldige mennesker. Så europas skiftninger skyldes tilkristning/vekkelse og frafall.

USA var et kristent land og ble en stormakt. Kristne pionerer fra Europa grunnla og bygget landet. Idag har USA falt tilbake til hedenskap med lover som bryter direkte med Guds Ord. Vi ser at USA idag har skyhøy gjeld og store indre og ytre problemer. USA har verdens beste skoler men hva hjelper det når Gud ikke lenger kan velsigne og beskytte landet og folket der vest.