The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)

 

The Ministry that minister the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union.

Såmannstro bør brukes slik:

 

Hvis du vil så eller vil bruke såmannsprinsippet og ønsker å så med velsignelser - jfr 2 Korintierne 9:6 - og du trenger helbredelse så så inn i et helbredelsesministry som virkelig forkynner og praktiserer både frelse og helbredelse i henhold til Guds Ord. Hvorfor det? Gud kan ikke velsigne noe annet enn sitt ord og hvis det ministriet du sår inn i ikke forkynner Apostlenes Gjerninger 2:38 - om omvendelse, dåp i vann, syndenes forlatelse og den hellige ånds gave - så forkynner de ikke frelse. Hvis de ikke forkynner frelse så kan de heller ikke forkynne helbredelse fordi helbredelse er en følge av frelsen. Jesus Kristus frelste oss på golgata og tok oss med i sin død og oppstandelse og innsettelse. Det er kun  I Kristus at alle Guds løfter har sitt ja og amen - dette forteller Guds ord oss. Så det er å lure folk å si noe annet. Utenfor Kristus har ikke alle Guds løfter sitt ja og amen men I kristus har de det.

Da er kunsten å komme inn i Kristus og det gjør du ved å følge apostlenes gjerninger 2:38.

I vanndåpen blir du forent med kristus i hans død og oppstandelse og innsettelse og beviset for at du har blitt forent med Kristus i Hans død, oppstandelse og innsettelse er at du mottar den iboende Hellige Ånd.

 

Det talte ord er et frelses og helbredelsesministry og vi forkynner og praktiserer Guds Ord om frelse og helbredelse.

Du kan derfor trygt så inn din gave i det talte ord og forvente å få høste med velsignelser.

 

RETTIGHETER OG MULIGHETER ER TO FORSKJELLIGE TING:

Du må allikevel huske på at du må ta imot frelsen før du kan ta imot det frelsen har tilvegebragt som bl.a.:

helbredelse, utfrielse, beskyttelse, bevarelse osv. Det er kun I Kristus at alle løfter har sitt Ja og Amen! Hvis du er ufrelst og allikevel ønsker å så inn penger i et helbredelsesministry fordi du trenger helbredelse, så kan du gjøre det. Såmannsprinsippet virker nok for deg som ufrelst også men som frelst har du  krav på helbredelse, dvs det er en rettighet som du har fått I Kristus fordi Jesus tok på seg all straffen - også våre sykdommer og piner, smerter, skader. Du må derfor - for å kunne bli frelst - ta imot frelsen ved å omvende deg, la deg døpe i vann så du kan få tilgivelse for dine synder og motta Den Hellige Ånds Gave.

 

Hvis du vil ha besøk av helbrederen som er Jesus så må du først ta imot ham i ditt hjerte og invitere han inn. Jesus vil så - etter at du er døpt i vann - la deg bli døpt i den hellige ånd. Den Hellige Ånd er han som helbreder deg hele tiden og passer på og beskytter ditt legeme fra skader og ulykker, ja den hellige ånd gir deg overnaturlig sterk beskyttelse. Han helbreder sdeg om sagt også. Jesus ble jo reist opp av graven ved Den Hellige Ånd og det er den samme Hellige Ånd som levendegjør/fornyer/helbreder våre kropper og sinn og sjel.

 

Husk at Jesus har betalt prisen for oss alle. Han betalte prisen for at vi skulle bli frelst, helbredet, utfriet osv.

Nådeprinsippet bygger på Golgataverket og alt bygger på dette verket.