The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)
 

The Ministry that minister the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union.

 

INNHOLD PÅ DENNE PAGE/SIDE:

Art. 1: Forkynnelsen av omvendelse med etterfølgende dåp i vann........:

Art 2:det talte ords leder sier at han ikke tror på noen vekkelse som ikke forkynner et klart frelsesevangelium og les hva Åge Samuelsen forkynte om vanndåpen?

Art 3: Bli med å støtte det talte ords web-tv ministry....

Art 4: Ta kontakt med oss nå og bli med i web-menigheten.......

Art 5: Det talte ords ledelse tror at Obama vil bli gjenvalgt for 4 nye år som president i USA:

Art 6: Det talte ord deltok på møtene til Brandon Spiker fra Tampas, Florida nå i januar og februar 2012.


 

Forkynnelsen av omvendelse med etterfølgende dåp i vann med full neddykkelse - bibelsk dåp - forkynnes ikke av de populære predikantene i Norge, men Åge Samuelsen forkynte vanndåpen klart og tydelig (se utdrag av vekkerropet som følger):


Vi kan ikke se at de populære predikantene I norge forkynner dette og det synes vi er trist og veldig galt. Derimot så forkynner vi det og dette står utførlig i Guds Ord, Apostlenes Gjerninger 2:38. Det er farlig når populæritetens snare fanger predikantene fordi da blir det ikke Guds Ord som blir ledesnoren men penger og verdslig oppmerksomhet.

Enten det er populære norske eller populære utenlanske så forkynner de skjelden eller ikke dåp i det hele tatt. Dåpen kan nevnes men kun i glatte eller overfladiske lag. Dette er ikke å ivareta Guds Ord. Det er Gud som frelser og ingen andre og hvordan han frelste oss forteller Guds ord oss, Ja Jesus selv forteller oss at inge kan komme inn i Guds Rike uten å bli født av VANN og ÅND. Nyfrelste som ikke får denne forkynnelsen om omvendelse og dåp blir rett og slett ført bak lyset. Dette benytter satan seg av og går til angrep. Vi vil advare dere såkalte store predikanter mot å være likegyldige, sløve og ikke ta Guds Ord på alvor. Slutt med det ellers vil dere bli kuttet av livets tre og kastet på ilden.

Guds Ord lyder slik i Apostlenes Gjerninger 2:38:

 

OMVEND DERE OG ENHVER AV DERE LA SEG DØPE PÅ JESU KRISTI NAVN TIL SYNDENES FORLATELSE, SÅ SKAL DERE FÅ DEN HELLIGE ÅNDS GAVE!

 

Uttdrag fra Wikipedia, start:

Dåpen hviler på en uttrykkelig befaling fra Kristus, gjengitt helt sist i Matteusevangeliet:

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt 28,18-20).

Dåpens viktighet forkynnes også av Jesus i Johannesevangeliet:

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike." (Joh 3,5).

Utdrag fra Wikipedia, slutt.


FORSKJELLEN MELLOM DEN NYE FØDSEL AV ÅNDEN OG BEGRAVELSEN MED KRISTUS I DÅPEN TIL DØDEN:
 Dåp er - ifølge Jesus Kristus - uendelig viktig og man er ikke frelst uten at man er vanndøpt. Jesu ord fra Faderen er utvetydig: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av Vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike." (Joh. 3,5). Apostlenes gjerninger 2:38 bygger også på dette. I dåpen blir man forenet med Kristus i Hans død og oppstandelse og innsettelse ved faderens høyre side i himmelen. Hvorfor driver du da og utsetter din vanndåp? Kanskje du svarer: Jo fordi pastoren min sier at... eller jeg føler ikke for å døpe meg ennå eller jeg døper meg når jeg kjenner meg ledet til det eller når jeg ser dåpen! Hvis du tror på Guds Ord så handler du på Guds Ord og handler du ikke så tror du heller ikke på det. I dåpen dør man ut av adamslekten og podes inn i det annet menneske som er Kristus. Så er du ikke bibelsk døpt så er du ikke frelst og satan har lov til å plage ditt legeme med sykdommer etc. Det som ikke er begravet er fortsatt under lovens forbannelse men det var jo det Jesus fridde oss fra? Ja, det stemmer men du kan ikke få del i denne frelsen i kristus hvis du ikke er forenet med kristus i hans død og oppstandelse. Ved tro alene blir vi rettfediggjort men ved å la oss døpe så blir vi frelst og mottagelsen av Den Hellige Ånd bekrefter at vi er forenet med Kristus og har blitt et lem på Jesu Legeme. Vi vet at Jesus ble døpt i den hellige ånd etter sin vanndåp og det tror vi skjedde fordi Han lot seg forene med sin fremtidige død og oppstandelse. Det er 2 forskjellige ting. Skal man forstå Guds Ord på dette så må man lese alle evangeliene. Noen sier at tro og bekjennelse frelser og i Apostlenes Gjerninger sier Apostelen at vi også må la oss døpe i vann så skal vi få Den Hellige Ånds Gave. Etter å ha lest evangeliene så forstår man da at Tro må til, bekjennelsen av troen må til og dåp i vann må til og dåpen i Den Hellge Ånd må til. Etter dåpen i vann så skal man få den hellige ånds gave sier apostelen i apostlenes gjerninger 2:38. Uten den hellige ånd kan man ikke bli frelst. Den Hellige Ånd leder oss jo gjennom livet på jorden og inn i himmelen. Han er der for å bevare oss og lede oss, helbrede oss, utruste oss ja gi oss alt vi ber om.

Frelse går derfor mye lenger enn bare rettferdiggjørelse.

 

 

Så løp og bli døpt nå som du vet hva dåpen i vann er for noe og når du lar deg døpe så sier Apostelen at du skal få den hellige ånds gave!!! Det er derfor uendelig viktig at du blir døpt. Den hellige ånd vil ikke bo i en som ikke har begravet den gamle adam. Den gamle adam må begraves og det skjer i dåpen i vann. Når du oppreises fra dåpsgraven så oppreises du med Kristus og innsettes med Han ved Faderens høyre side hvor all makt er samlet. Innpodingen i Jesu legeme skjer for deg i vanndåpen mens gjenfødelsen av din ånd har ikke noe med begravelse å gjøre men at din ånd blir levendegjort av Gud fordi den på nytt settes i kontakt med sin Skaper, dvs Gud selv. Gud vet at alle mennesker har en ånd, dvs mennesket er en ånd og har en sjel og bor i en kropp (slik Kenneth E Hagin så korrekt formulerte det). Etter at mennesket har omvendt seg og har blitt født på ny - har blitt rettferdiggjort - så må det begrave det gamle syndelegemet som er under lovens forbannelse, dvs døden. Gud vil ha mennesket under livets ånds lov og livets åndslov gjelder kun for de som er forenet med Kristus ved dåpen til døden, jfr Romerne 6:4. Utenfor Kristus råder lovens forbannelse men I Kristus råder Livets Ånds Lov.   Alle som omvender seg og lar seg begrave med Kristus  - i dåpsgraven - skal få Den Hellige Ånds Gave sier Guds Ord oss i Apostlenes Gjerninger 2:38.

 

Vi døper deg gjerne hvis du er rede til det. For å bli rede så må du omvende deg.

 

Det talte ords leder, Johnsen, sier at han ikke tror på en vekkelse i Norge som ikke forkynner et klart frelses-evangelium. Alle forsøk vil kun bli blaff eller lokale hendelser hvis det klare bibelske frelsesbudskapet uteblir. Diffus forkynnelse om omvendelse og dåp i vann og ånd er neppe noe Gud vil akseptere. Den eneste måten for den troende å få seier over satan, synden og kjødet på er at den troende først omveder seg og lar seg ikle Kristus i dåpens grav og mottar gavene syndenes forlatelse og Den Hellige Ånd, jfr Apostlenes gjerninger 2:38. 

Dette forkynte også Åge Samuelsen som var en klar røst fra Herren til det norske folk: 

Hvilken betydning har dåpen?

 

 

 

Av Aage Samuelsen. Vekkeropet nr 4, 1985. 
De fleste av dem som blir stilt overfor spørsmålet om dåp
i vann, overser fullstendig betydningen av denne handlingen.
De er fornøyd med å dekorere seg selv og kirken med et kors,
og tror at de dermed har sikret seg plass i himmelen. De elsker å synge om korset og Golgata og de gråter gjerne en skvett for å døyve sin samvittighet, i stedet for å ta det skritt som er absolutt nødvendig for å oppnå kontakt med den levende Jesus ved oppstandelsen fra de døde. 
Rom. 6, 4: “BEGRAVET MED KRISTUS VED DÅPEN TIL DØDEN” 
Kol. 2, 12: “I BLEV BEGRAVET MED HAM I DÅPEN.” 
Dåpen er en god samvittighetspakt med Gud, derfor døyver de som ikke vil la seg døpe sin onde samvittighet med en mengde unnskyldninger og påstander. De tror ikke det er Satan som vil hindre dem i å være lydig mot Guds Ord ved å komme med sin djevelske barnedåpslære. Hvordan kan vi bli forenet med 
Kristus ved dåpen til døden når vi ikke vil begraves med Ham? 
Du kan aldri bli forenet med Kristus ved fromhet, sjeliske
bønner, Fader Vår, eller bord bønner. Gud spør ikke etter
noe av dette! Han ser etter lydighet mot Kristus. Heller ikke må du forestille deg en Gud som elsker alle mennesker uansett hvilken lære de har. Det er sant at han elsker alle mennesker, men ingen kan bli frelst uten å være lydig i mot hans Ord. 
Hvor var Guds kjærlighet på Noas tid da bare åtte sjeler ble frelst, mens millioner på millioner, og atter millioner gikk
fortapt i vannmassene? Var det Guds skyld? Nei, Gud visstepå forhånd at de ikke ville tro på Hans Ord. De valgte sin egen vei! 
Det som frelser oss er motbildet av arken på vannet. Arkens motbilde var det som gjenspeilte seg i vannet, nemlig arken under vannet. 
Det er også det som frelser Guds menighet i dag. Det er umulig 
å skyve dåpen unna seg uten at de også må ta konsekvensene av det, og det ER få som blir frelst. De milliarder som allerede er fortapt, er ikke fortapt fordi Gud ikke ville frelse dem, men de ville ikke gå inn i Guds frelse. De vil så gjerne være frelst og
kalle seg for frelst, men de vil ikke gjøre som Jesus sier:
“DEN SOM TROR OG BLIR DØPT SKAL BLI FRELST”. (Mark 16, 16) Eller som Peter sier på Pinsefestens dag: “OG ENHVER AV EDER LA SEG DØPE”. (Ap.gj 2, 38) 
Ingen har unnskyldninger på dommens dag, derfor kan vi ikke engang gjemme tanken på å tolerere barnedåp i vårt hjerte. I Guds rike eksisterer ikke dette begrepet! 
Noen sier jeg er steil når det gjelder dåpen, ja dersom den
hadde vært min egen oppfinnelse, da var jeg det! Men det er Guds eget Ord som han har gitt for at vi skal overholde det
nøye. Det er likeså umulig for et menneske å møte den levende Kristus og bli forenet med ham i Hans oppstandelse som det var umulig for Israel å komme inn i løfteslandet uten å gå gjennom det Røde Hav, eller for Josva uten å gå gjennom Jordan-floden. 
Det var 12 speidere inne i landet, men bare to av dem var
trofast mot Guds Ord, Josva og Kaleb. De andre ti besmittet
hele menigheten med vantro og omkom i ørkenen. 
Paulus sa i Galaterne 1, 8; “MEN SELV OM VI ELLER EN ENGEL FRA HIMMELEN FORKYNNER EDER ET ANNET EVANGELIUM ENN DET SOM VI HAR FORKYNT EDER, HAN VÆRE FORBANNET”. 
Det er brutalt, men sant at kjød og blod ikke kan arve Guds rike. Det er så mange som at de vet så mye, ja til og med mer en 
Gud selv, derfor vil de ikke la seg lede av Den Hellige Ånd, og derved har de også skilt seg fra Gud. Når Gud skal vekke opp de døde i Kristus, og forvandle dem som lever i Kristus ved Den Hellige Ånd, er det den samme Ånd de ikke vil være lydig mot når den manet dem til å bli døpt i vann.Altså begravet med Kristus ved dåpen til døden, for at de kan oppstå med ham og leve et nytt liv. 
De ulydige, de som visste mer en Gud og som ikke trodde på dem som forkynte nødvendigheten av Guds eget ord om omvendelse, dåp i vann og dåp i Den Hellige Ånd og ild, får heller aldri se Kristus. Men de døptefrelste skal møte ham i skyen og se ham som han er. Den dagen er meget, meget nær! 
“SE HER ER VANN; HVA ER TIL HINDER FOR AT JEG BLIR DØPT? (Ap.gj 8, 36) 
Til tross for den advarsel du får gjennom denne artikkel er du
for stolt til å bøye ditt harde hjerte. Du er profesjonell i måten å unngå dette nærgående spørsmålet. Du glir unna som en ål, vel så er det du SELV som har ansvaret. 
# DEN SOM TROR OG BLIR DØPT SKAL BLI FRELST # 
http://www.b
asunensrost.com/side9.html
 
 
 


BLI MED Å STØTTE THE HEALING SPOKEN WORD MINISTRIES WWW WEB-TV FOR Å BYGGE EN WEBMENIGHET SOM SÅ IGJEN SKAL SAMLES SOM EN REGULÆR MENIGHET. VI VIL BYGGE GIDEONITTARMEEN SOM SKAL BESTÅ AV FLERE TROPPER: 1) BØNNETROPP, 2) STØTTEPARTNERTROPP OG 3) STORMTROPP:

 

Vær med på å få igang vårt web-TV. Vi skal kjøpe et videokamera til ca 40 000 og har fått inn 2000 allerede. Dette kameraet vil være det vårt første videokamera som brukes her på denne websiden og du kan få den uendelig store velsignelsen det er å få være med på å sponse dette første kameraet som vi skal bruke til å vinne sjeler med. Dette webbaserte ministriet skal bygge en webmenighet (med mange cellemenigheter) i hver by som skal samles som en regulær menighet i Norge, Sverige, Danmark og verden over.

Disse menighetene skal så danne 3 ulike tropper som nevnt over. Stormtroppen er de som går ut på gatene og vinner de ufrelste og inviterer dem inn i menigheten. De andre troppene forklarer seg selv.

Det er, for Norges vedkommende, spesielt i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim at vi må sette inn disse troppene for byene vil trekke med seg alle småstedene innen regionene. Bor du i noen av disse byene eller innen rimelig nærhet til disse byene eller innen regionene eller fylkene disse byene befinner seg i så ta kontakt med oss hvis du vil være med i denne webmenigheten.

Dr David Yonggi Cho som er grunnleggeren av Yoido Full Gospel Church i Seoul Korea er et overbevisende og levende eksempel på hvordan man rent strategisk bør drive en menighet.

Det er det prinsippet han brukte som vi også vil bruke for å bygge bykirkene som så vil dra med seg hele landet.


Når webmenighetens bønnegruppe og støttepartnergruppe et stor nok så vil de regulære møtene starte hvor vi da vil leie lokaler til å ha vekkelsesmøter for medlemmene og nyankomne og gjester. Dette vil fungere helt utmerket slik vi ser det. Vi vil ha hyrder for menighetene og de andre embetene i Guds Rike (lærer, profet, evangelist, apostel..) som skal ha tjenestegaver innen helbredelse, utfrielse, profetisk gave, mektige undergjerninger, trosgaver osv. Alle nådegavene skal være med i fullt mål så folk kan betjenes fullt ut.

Til nå har - slik vi har registrert - menigheter her i Norge/skandinavia hovedsaklig hatt pastorer. Dette holder ikke fordi de andre embetene må på plass hvis medlemmene og nyankomne og gjester skal kunne bli betjent slik Gud vil de skal. Å ha med alle embetene reduserer også faren for at pastoren skal holde menigheten i en slags kontrollånd som Spiker fra Tampas, Florida, advarte oss mot på møtene på TV visjon i Januar 2012.

 

ALLE SOM BOR I DISSE 4 STØRSTE BYENE I NORGE OG SOM KJENNER AT JESUS KALLER PÅ DEM OPPFORDRES TIL Å BLI MED I DENNE WEBMENIGHETEN SOM SKAL ETABLERES I HVER AV DE 4 STØRSTE BYENE I NORGE.

DU SOM BOR INNEN FYLKET SOM DISSE BYENE BEFINNER SEG I KAN OGSÅ KONTAKTE OSS OG BLI MED I DENNE BYMENIGHETEN SOM VIL VÆRE EN ENDETIDSMENIGHET/-KIRKE.

 

TA KONTAKT MED OSS NÅ OG BLI MED I WEBMENIGHETEN OG VÆR OGSÅ MED PÅ WEB-TV SATSNINGEN. DU KAN NÅ OSS PÅ:

thehealingspokenword@hotmail.com

Tlf: 980 45 779 (ikke teletorg men vanlig mobil)

Tlf 66 79 73 23 ( ikke teletorg men vanlig hustelefon)

Alle medlemmer kan forbønn av vårt forbederteam eller håndspåleggelse etter avtale på kontoret eller via tlf eller yahoo messenger eller msn med cam og mic. Når de regulære møtene starter opp vil medlemmene bli betjent der men de kan også bruke tlf, msn, yahoo messenger. Medlemmer bør betale tienden (inntektens størrelse betyr ikke noe) av inntekten slik Guds Ord har gitt regler om. De som ikke er medlemmer oppfordres til å bli det så de får alle fordelene som medlem.

 

NORGE MÅ UT AV DEN ONDE SPIRALEN OG INN I DEN OPPADGÅENDE SPIRALEN, DVS VEKKELSESSPIRALEN, FØR DET ER FOR SENT:

 

Kaller Jesus på deg til å bli med så kontakt oss straks. Ung eller gammel, det er hjertet som teller. Skandinavia må oppleve Guds vekkelse nå i 2012 ellers så går skandinavia tapt. i 2013 er det storstingsvalg i Norge og da gjelder det at nordmenn vet hva de skal stemme på så ikke Norge fortsetter nedover i den onde spiralen til alt er for sent for Norge og det norske folk.

 

Det talte ords ledelse tror at Obama vil bli gjenvalgt for 4 nye år som president i USA:

(See the english version of this article to the right!)

 

Av DTOsH

 

 

Vi tror at Barack Obama blir gjenvalgt for 4 nye år i det hvite hus som USA's president. Han har utradisjonelle (ihvertfall for amerikanerne) løsninger for de økonomiske problemene i USA. For oss virker det som Obama forsøker å innføre et sosialistisk eller sosialdemokratisk system i USA. Dette tror vi ikke er løsningen for USA fordi det er frafallet fra Jesus som har forårsaket alle problemene i et USA som nå sliter økonomisk og reduserer sine millitære styrker internasjonalt. Abortinngepene i USA har visst nådd 50 millioner og de skriker til Gud om rettferdighet. Obama har ikke hørt disse skrikene men har snarere gjort abort enda lettere for folk der borte. Videre har han gitt lesbiske og homofile enda flere lovhjemlede rettigheter slik vi har forstått. Den 13 februar 2012 så signerte Washingtons guvernør Christine Gregoire loven som legaliserer homile ekteskap. Woshington er den 7de staten som legaliserer slike ekteskap. Ut fra det vi har fått høre så har de kristnes frihet blitt innskrenket i USA under Obama-administrasjonen og de vil bli enda mer innskrenket i kommende 4 års periode med Obama som president.

Obama snakker til den store middelklassen i USA som utgjør flest velgere og greier han å få deres stemme så har han vunnet for andre gang på rad. Det sies at økonomien i USA har begynt å bedre seg og dette gir Obama også større oppslutning. De 3 store syndene USA bedriver er fortsatt: 1) Abort, 2) Det Okkulte (som har tatt plassen for kristendommen) og 3) Fornication (sex før ekteskap og mellom samme kjønn, pornoindustri o.l.). USA er ikke alene om disse syndene. Hele det frie vesten er henfallen til disse syndene. En 4de synd er å forsøke å få Israel til å gi fra seg deler av landet sitt til PLO.

Slike synder skaper kaos i økonomien og de skaper angrep fra fiendtlige krefter (terror, krig etc). Vi håper selvfølgelig og ber om at USA skal komme tilbake til Gud men slik det profetiske bildet nå er så ser det ikke bra ut for USA.

 

 

SKANDINAVIA - KRISTENDOMMENS SISTE SKANSE I EUROPA. VEKKELSESILD I NORGE I 2012:

 

Vi tror at vi også vil se at endel engelske og amerikanske forkynnere og ministries vil komme til skandinaviske land for å etablere seg her fordi USA vil falle som nasjon med Obama som president. England vil også falle. Foutsatt at vi tror rett så tror vi Gud vil lede disse ministriene til skandinavia og europa for å stå i endetidsvekkelsen. Mange kristne generelt tror vi vil reise ut av USA og England og de vil bosette seg i skandinaviske land. En vekkelse vil komme til Norge tror vi i 2012 og vi tror den vil være en vekkelse hvor bl.a. tjenestegavene troens gave, helbredelse, utfrielse, pofetisk gaver med endetidsprofetiene vil utmerke seg.

Før var det europeiske forkynnere som dro til USA og England men nå snur dette andre vegen. Vi tror at skandinavia er kristendommens siste skanse i europa og det er her slaget om europas sjeler vil stå. Tidligere var vekkelser ofte ledet av en vekkelsesledere (Hans Nielsen Hauge, Barrat, Aril Edvartsen, Hans Bratterud osv) men den vekkelsen som kommer nå i 2012 er vi ikke sikre på om har noen vekkelsesleder men den slår ut i byene tror vi der hvor Gud finner redskaper som vil la seg bruke til vekkelsen. Det kan være at det vil være en vekkelsesleder også denne gangen for det er rimelig at noen vil starte det hele. Siden Gud har hatt sine vekkelsesledere tidligere så er det ikke utenkelig at Han har det denne gangen også. Skulle allikevel ikke Norge ta imot vekkelse i 2012  så tror vi det vil det bli en kraftig forfølgelse av kristne. Vi arbeider for at 2012 blir det året hvor Guds Veldige Vekkelsesild slår ned i Norge.

Vi roper og ber til Gud om det.

Det at vi som troende går sammen i en Gideonittarme bestående av 3 hæravdelinger er avgjørende viktig (forbedertropp, stormtropp og givetropp.) Vi må løse ut vekkelsen og binder det som står imot den, dette vil løse den ut. Dernest må gideonittarmeens stormtropp og givertropp på plass.

Det Talte Ord deltok på møtene til Brandon Spiker fra Tampas, Florida nå i januar og februar 2012.  Forkynnelsen om at det å gi tiende og/eller hellige gaver kan utløse en strøm av helbredelser i livet til (også i hans/hennes familie og slekt, lokalmiljø og land) den som gir tror det talte ords leder på etter nærmere ettertanke men at man må betale for helbredelse er ikke riktig for Jesus betalte hele prisen. Å si at man må betale for noe betyr at man ser bort fra nåden og det blir galt:

 

Det Talte Ords leder ble betjent flere ganger på disse møtene som ble avholdt av Tv Visjon Norge i deres lokaler på Gullskogen eller i Øvre Eikers veg 126. Folk datt bakover herunder det talte ords leder. Den Hellige Ånd kan manifistere seg på mange forskjellige måter så det er ikke noe nytt men det må være den hellige ånd som gjør det og ikke kjødet.  At troendes dåp ikke ble forkynt - slik det talte ords leder kunne registrere - var en alvorlig mangel men Spiker er ung, bare 23 år og har fortsatt masse å lære. Skal man komme inn i Kristus så må man la seg begrave med Kristus i dåpens grav. Det er I Kristus alle LØFTENE har sitt Ja og Amen! Det var åpent og fint på møtene. Ikke den kontrollen som man kan føle visse andre steder og vi får håpe at det fortsetter slik. Folk var begeistret og åpne for Gud. Spiker talte et sterkt trosbudskap som nok muligens endel ble skikkelig forbauset over. Han var svært utradisjonell for endel folk men for oss var trosbudskapet hans ikke overraskende men bekreftende.  Det lignet mye på Kenneth E Hagin og hans undervisning er vi godt kjent og velsigna med. Det Spiker overrasket med var at kristne må betale for helbredelse. Dette ble også sagt av Hanevold slik vi registrerte. Vi oppfattet han absolutt slik. 

Spiker overrasket endel når han talte om hvordan mange menigheter idag blir holdt i en kontrollånd av pastorene. Dette var sterk kost men det stemmer jo dessverre så alt for godt. Slike pastorer trenger utfrielse. Spiker hadde måter å si ting på som var oppsiktsvekkende og vi synes det var velsigna forkynnelse med unntak av hans påstand at kristne må betale for helbredelse. Han sa også at vi som var på møte ikke måtte gi opp som hadde kommet så langt men at i måtte bare tro så ville alt vi ber om komme. Dette var sterkt og ekte trosforkynnelse. Det stemmer jo helt med Guds ord også. Det talte ords leder fikk også være med ut å evangelisere i Drammen.  Det talte ords leder er ikke ukjent med å evangelisere på gata. Hele 90 tallet brukte han på gata i Oslo for å nå narkomane og de som levde på gata der. Det er velsigna å vinne sjeler og det er vel den sterkeste måten å så sæd på. Jan Hanevold er jo en ivrig forkynner av det å så sin sæd for å høste stort for så å så enda større sæd/frø inn i guds rike. Dette vil velsigne en også i det fysiske. Gud bekrefter dette ved å si at det vi mål vi måler opp til andre med vil bli gitt oss tilbake. Lukas 6:38:  

Gi, så skal dere : Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere i fanget.

Det var mye latter på møtet og noen lo av og til og noen lo under hele møtet og noen lo ikke i det hele tatt kanskje men den hellige ånd må få åpenbare seg slik han selv vil i den enkelte og vi må ikke forsøke å ta kontroll over ham. Noen trenger glede og andre trenger helbredelse osv. Den Hellige Ånd bringer det som den enkelte trenger. Dette ble også understreket av Spiker. Vi må ikke forsøke å hindre eller kontrollere den hellige ånd og de bevegelser han gjør i møtene våre og ellers. Denne kontrollen har gjort at den hellige ånd har forlatt hele menigheter og at det bare er religiøse aktiviterer tilbake. Slik vil da menigheten dø ut hvis ledelsen ikke omvender seg i tide. Folk vil forlate en slik menighet og finne en annen.

 

EN KLAR FORKYNNELSE AV VANNDÅPEN UTEBLE:

Vi savnet under hele møteserien en klarere forkynnelse av vanndåpen men Spiker sies å komme tilbake og da har vi tro for at han også tar med betydningen av vanndåpen fordi den hører med i frelsen. Guds ord lyder slik: DEN SOM TROR OG BLIR DØPT SKAL BLI FRELST, MEN DEN SOM IKKE TROR SKAL BLI FORDØMT JFR Markus 16:16

Se lenger opp på denne siden (this page) og les hva Åge Samuelsen sa om dåpen i vann.

UNDERVISNINGEN OM AT MAN MÅ BETALE FOR HELBREDELSE ser bort fra nåden, dvs at Jesus har betalt hele prisen:

Vi tror Guds Ord alene på at Jesus har betalt hele prisen for at vi skal få være friske. Vi kan ikke gjøre annet enn å ta imot frelsen  - ved å i tro omvende oss, la oss døpe i vann (ikle oss Kristus eller forenes med Kristus) for å motta syndenes forlatelse og den hellige ånds gave (Apostl Gj 2:38) - herunder helbredelse fra sykdommer, plager, smerter og skader, jfr Esaias 53. Vi skal også følge guds ord hva gjelder tienden, ja alt Guds ord skal følges.

JESUS HAR BETALT HELE PRISEN FOR OSS. HAN BAR VÅRE SYKDOMMER OG PLAGER, SKADER. SE ESAIAS 53. HAN BARE VÅRE SYNDER OGSÅ SÅ VI ER HELT FRI. DET VI MÅ GJØRE ER Å TRO DET, HANDLE PÅ TROEN OG TA IMOT DET.

La oss nå studere 2 Korintierne 9:6:

Men dette sier jeg: Den som karrig sår, skal karrig høste, og den som sår med velsignelser, skal høste med velsignelser.

Brandon Spiker brukte 1 og 2 Korintierbrev som hjemmel i det nye testamentet for å betale for helbredelse. Vi synes slett ikke det skriftstedet gir han hjemmel til å si at kristne må betale for helbredelse.  Derimot kan det å gi tiende og hellige gaver utløse en strøm av helbredelser over den (også hans familie, slekt, land etc) som gir pengene.  Ser vi det fra den synsvinkel at noen mennesker har unnlatt å betale tiende i mange år og de så skulle trenge helbredelse så får det et annet perspektiv. Da er det viktig at den enkelte ber Gud om tilgivelse for dette og begynner straks å betale tienden. Uansett så sier skriften oss at for intet har vi fått det og for intet skal vi gi det. Vi kjenner også bibelverset - Apostlenes Gjerninger 3:6 - hvor Peter sier følgende: "sølv og gull eier jeg ikke men det jeg har det gir jeg deg: "I Jesu Kristi Nasareerens Navn - stå opp å gå! Videre sier Peter i vers 16 i samme kapittel: "Og ved troen på Hans Navn har Hans Navn (Jesus Kristus) styrket denne mannen som I ser og kjenner, og troen som virkedes ved ham, har gitt ham denne fulle førlighet for eders alles øyne."

Undervisningen om at man kan så inn i menigheter som driver misjon på tv osv og forvente å få en høst tilbake - man kan sette opp en ønskeliste - det tror vi er bibelsk men å si spesifikt at kristne må betale for helbredelse er noe ganske annet. Derimot kan det å gi tiende og hellige gaver forårsake en strøm av helbredelser i livet til personen som gir gaven. Man må da forutsette at personen allerede praktiserer Markus kap 11:23-26 og Hebreerne 10:23. Strømmen av helbredelse forklares ved at man støtter kristen misjon som forkynner og praktiserer Guds Ord om at vi har fått legedom i Jesu sår, at Jesus har båret alle våre sykdommer og plager, piner, skader, jfr Esaias 53. Dette anser vi er å så med velsignelser, jfr 2 Korintierne 9:6. Man sår ikke bare penger men man sår inn i menneskers liv budskapet om frelsen i Kristus. Man sår med velsignelser og sår man mye av dem så skal man høste mye av dem.


KREATIV/OPPFINNSOM TRO ELLER TRO PÅ GUDS ORD ELLER BEGGE DELER? Nådeprinsippet virker straks mens prinsippet om å så inn i Guds rike kan ta lenger tid men nådeprinsippet tar dog såpass tid som den tid det tar for en person å finne ordet, tro ordet, bekjenne ordet og handle på ordet: 

Nådeprinsippet og prinsippet om å så er to forskjellige prinsipper men det er nådeprinsippet som er det fundamentale og prinsippet om å så inn i Guds Rike hadde aldri eksistert om ikke nådeprinsippet først var etablert ved Jesu fullbragte verk på Golgata. Ikke noe helbredelsesministry hadde eksistert hadde det ikke vært på grunn av Golgataverket. Derfor blir det galt å si at man må betale for helbredelse. Det som blir riktig å si er at ved å så med velsignelser så vil man høste velsignelser og sår man inn i et helbredelsesministry så vil man også høste helbredelser i ens eget liv fordi det er jo helbredelser et helbredelsesministry sår inn i menneskers liv. Å si som følge av dette at man MÅ betale for helbredelse blir galt. Hvis man sier at du kan bli helbredet gjennom å så inn i et helbredelsesministry så blir det riktig - slik det talte ords leder anser det - men det er ikke det samme som å si at man må betale for helbredelse. Sagt på kanskje en enda klarere måte: Å si at man må betale for helbredelse vil bety at man totalt neglisjerer nådeprinsippet. Man ser totalt bort fra Golgataverket. Såmannsprinsippet, om å så inn i Guds rike, er ikke et prinsipp som erstatter nådeprinsippet men som forklarer oss Livets Ånds Lov på området som har med hvordan Gud velsigner oss gjennom det å gi av vår tid, penger og verdier forøvrig. Dette prinsippet avslører for oss livets ånds lov innen det å så og høste.

 

DEN FRIE/SELSTENDIGE NORSKE STATEN BLE TIL GJENNOM VEKKELSER FRA GUD:

At man oppdager et nytt prinsipp betyr ikke at man skal se bort fra de andre men derimot vil Gud at vi skal bruke alle prinsippene for å bli mest mulig velsignet så vi kan velsigne andre mest mulig og slik bli starten til en vekkelse fra Gud som er den oppadgående spiralen for både individet og staten. Den frie norske stat ble gjenopprettet gjennom vekkelsen som Hans Nilsen Hauge kom med. Norge ble etablert allerede i 1024 på Moster ved en legal norsk konge med utøvende myndighet, dvs Olav Den Hellige. Norge er et produkt av vekkelse fra Gud. Norges utslettelse/fall vil være et frafall fra Gud. En stat som har blitt skapt gjennom en vekkelse kan ikke fortsette når den faller dypt nok. Norges eksistens og liv er avhengig av at det norske folk tar imot nye vekkelser fra Gud. En kristen stat som ikke i tide omvender seg fra sitt frafall vil bli tilintetgjort av Gud. Vi tror at hele det frie vesten ble til ved at den kristne vekkelsen kom til denne delen av jorden. Hele det frie vesten vil falle ved at det ikke omvender seg fra sitt frafall i tide. USA og England ser vi sliter mer enn noen gang tidligere og dette er nettopp konsekvensene av deres frafall fra Kristus. Nordmenn må ikke tro de er unntatt, de må også omvende seg i tide. Terroraksjonen den 22 juli var en hendelse som kastet Norge enda dypere ned i den nedadgående spiralen som ender i selvutslettelse. Vi mener at alle partier på stortinget, som medvirker til at Norge avkristnes og at det kommer lover som bryter med Guds ord, er med på å kaste Norge nedover i spiralen som ender med selvutslettelse. Om det er AP eller FrP eller SV etc som styrer er uvesentlig når de alle 3 sender norge nedover i den onde spiralen istedet for å få Norge ut av den onde spiralen. Den måten de får Norge ut av den onde spiralen på er ved å fjerne alle lover som bryter med Guds Ord. Det er ved å få dømt alle de som stemte for abort. Alle de gjenlevende av dem. Det er ved å fjerne det okkulte og alt som har med "fornication" å gjøre.

 

NORDMENN VIL LEVE GODE LIV VED Å FØLGE KRISTENRETTEN VEDTATT PÅ MOSTER I 1024:

Det er ved å følge kristenretten som Olav Den Hellge ved lov innførte i 1024 på Moster at nordmenn vil få leve gode liv og at Norge vil bli bevart. Alle nordmenn som følger kristenretten tror vi vil leve gode liv og de vil ble velsignet av Gud forutsatt at de også handler på Apostlenes Gjerninger 2:38: Omvender seg og lar seg begrave med Kristus i dåpen for å motta syndenes forlatelse og Den Hellige Ånds Gave. Kristenretten forkynte og påla nordmenn å be for Konge og drott - at de skulle være ved god helse, avlingen og været etc. Dette skulle de gjøre ved å vende seg mot øst og be til Kristus. For å bli frelst må jo som sagt nordmenn også handle på Apostlenes Gjerninger 2:38.

Kreativ tro er ikke å forakte men å gjøre den til en lære som ikke stemmer med ordet blir straks noe helt annet. At prinsippet om å så - som nevnes i 2. Korintierne 9:6 - blir satt foran nådeprinsippet blir galt. Å så penger inn i en tjeneste for så få en høst på det er bibelsk, jfr 2 kor. 9:6. At noen vil gi et stort beløp til misjonen og sier til Gud at de vil ha en høst på det ved at de f eks vil bli helbredet fra en sykdom det har de fullt lov og anledning til men Guds Ord sier at Jesus har båret deres sykdommer og plager, skader og at de bare må tro det og bekjenne den troen, videre handle på den og de skal få oppleve det slik Markus 11:23 og 24 vers bekrefter om "fjellet". De trenger derfor ikke vente på at de skal få en høst for å bli friske men kan handle i tro på nådeprinsippet og motta full helbredelse, gjenopprettelse etc. Dog må man regne med den tid det tar å praktisere nådeprinsippet, trosprinsippet, tilgivelsesprinsippet, dvs man finner ordet om legedom, man tror det, man bekjenner det og handler og mottar det ordet sier fordi ordet kan ikke vende tomt tilbake til oss. Man vil høste, det er det ingen tvil om, fordi det er en ufravikelig åndelig lov som Gud har innsatt og satt i kraft, jfr Livets Ånds Lov. Moses kom med loven mens Jesus kom med Livets Ånds Lov. Så det gjelder å bruke denne Livets Ånds Lov og så vil man høste/motta. Livets Ånds Lov har trådt i kraft for de som er I Kristus. Det er I Kristus at Livets Ånds Lov er gjeldende, utenfor Kristus, dvs i Adam, gjelder ikke Livets Ånds Lov.

Jesus har tilvegebragt full helbredelse og utfrielse og det er tro, bekjennelse og handling (å handle på bekjennelsen) han krever for at vi som troende skal få oppleve det. Han sier ikke at dersom du har et mål av penger som et sennepsfrø så skal du kunne befale et fjell å flytte seg og det vil flytte seg (sykdom, økonomiske problemer etc). Neida, han sier ikke det. Han sier at dersom vi har et mål av tro som et lite sennepsfrø... Det er troen på Guds Ord som er avgjørende og at vi i tillegg praktiserer tilgivelsesprinsippet som kommer rett etter trosprinsippet i Markus 11:23 og 24 vers, dvs 25 og 26 vers: "Og når i står og beder, I har noget imot nogen, da forlat ham det, forat også eders fader i himmelen skal forlate eder eders overtredelser! ( f eks be om tilgivelse for at man ikke har betalt tiende etc). Hvis folk generelt måtte betale penger for sin helbredelse så burde det ha stått i Markus kapittel 11.

Det er ikke galt med kreativ tro men den trenger ikke nødvendigvis være bibelsk. Det som beveger Gud er tro på hans ord og at man holder fast på bekjennelsen av denne troen slik Hebreerne 10:23 formaner oss. Videre at man handler på troen. Da vil man motta det man tror på og bekjenner urokkelig at man tror på. Å bekjenne ordet er å så ordet inn i sitt eget liv, dvs inn i sitt hjerte, sin sjel og sin kropp. Hører andre på deg så sår du også ordet inn i deres liv. Dette vil man da få en høst på. Hvis du har en dobbel bekjennelse, dvs både vantro og tro så kan du ikke regne med å få noe. Dette blir å ligne med en havsens bølge som drives hit og dit og slike mennesker kan ikke regne med å få noe av Gud. Konklusjonen på dette er at den omvendte troende praktiserer følgende prinsipper for å være sikker:

1) Nådeprinsippet: Troen på Golgataverket

2) Trosprinsippet: Bekjenner denne troen på Golgataverket (sår ordet inn i livet ditt og andres) og befaler deretter "fjellet/sykdommen/plagen etc" å løfte seg opp og kaste seg i havet og nekter det å komme tilbake igjen. Du rykker ugresset, dvs sykdommene, opp av marken/legemet ditt så høsten/full helse kan komme til deg eller manifestere seg i din kropp.

3) Tilgivelsesprinsippet: Tilgir den som har gjort galt mot deg

4) Såmannsprinsippet: Sår penger eller din tid (eller begge deler) inn i et helbredelsesministry, f. eks Det Talte Ord eller TV Visjon etc. Det ministriet som forkynner og praktiserer Guds klare ord vil du høste mest tilbake på ved å så inn i. Glem ikke det.

Nådeprinsippet er prinsippet som kroner eller troner over alle de andre prinsippene eller som gir de mening. Uten frelse, hva skal man da med tro, tilgivelse og velsignelser?

Frelsen/nådeprinsippet er utgangspunktet. Ministries som forkynner flere slags dåper og flere slags ditt og datt som ikke stemmer med ordet vil du høste mindre på å så inn i enn de som holder seg til Guds Ord alene. Ja, vi synes det er riktig og redelig å gjøre deg klar over dette så du kan få mest igjen for det du velger å så av penger, tid, osv. Å be for et ministry anser vi også å være en av flere måter å så inn i Guds Rike på. Å ta telefonen i et ministry hvor folk ringer for å bli bedt for til frelse og helbredelse er også å så inn i Guds Rike.

 

SOM OMVENDTE KRISTNE MÅ VI SÅ GUDS SÆD/ORD I VÅRE LIV FOR Å KUNNE HØSTE:

Guds Ord  krever av oss er at vi må så guds ord i våre liv, herunder ordet om legedom og urfrielse slik at vi kan høste frukten av den sæden. Vi må så disse Gudsordene om legedom i vår ånd, sjel og kropp så vi kan høste frukten av dem. Vi kan ikke så ord om sykdom, skader og høste helse av dem i vår kropp. Så det å forløse helbredelse i ditt liv krever av deg at du sår Guds Ord om legedom inn i ditt eget liv. Selve trosprinsippet - som det talte ords leder kaller Markus 11:23-24  - er å befale det onde å løfte seg opp og kaste seg i havet. Når man har sådd ordet om legedom I Jesu sår så kommer trosprinsippet til anvendelse men før man anvender trosprinsippet skal man anvende tilgielsesprinsippet i Markus 11:25-26. Når du sår guds ord om legedom inn i ditt liv så venter du på å få en høst på det. Når du har sådd ordet så anvender du tilgivelsesprinsippet og straks deretter trosprinsippet. Trosprinsippet er egentlig å binde alt ugresset (som dreper eller hindrer selve høsten/avlingen) og kaste det vekk eller i havet. Ugresset er sykdommene, smertene, pinene, skadene som er så frekke og vil plage deg, dvs vil svekke/drepe din tro på selve avlingen som er en topp helse uten sykdommer og plager, skader. Ved å vedvarende/urokkelig kun så inn i ditt liv Guds Ord om legedom i Jesu sår så vil livets Ånds lov ved den hellige ånds kraft manifistere guddommelig eller bibelsk helse i din kropp. Gud sier oss at Guds Ord som går ut av Guds munn ikke kan vendre tomt tilbake til ham. Dette prinsippet om å holde urokkelig faste på bekjennelsen av troen skal vi følge. Vi skal gjøre det samme som Gud gjør fordi dette er Guds type tro som virker like godt når vi bruker vår munn til å vedvarende/urokkelig si dem. Vi skal også følge Guds Ord. Å så disse Guds Ord er å tro og bekjenne de urokkelig i sitt liv og over sitt liv og andres. Å så Guds Ord om legedom i våre egne og andres liv vil gi oss en høst tilbake. En pastor eller rettere sagt en hyrde som sår Gudsordet om legedom i Jesu sår i sin menighet vil oppleve at medlemmene i menigheten og også besøkende vil bli helbredet. Han opplever en høst med andre ord.

 

TIENDE OG HELLIGE GAVER er å så med ens materielle goder men høsten av dem kan også bringe velsignelser på et annet plan enn bare det økonomiske - det kan skape en strøm av helbredelser:

Å gi tiende og hellige gaver er også noe Gud har gitt regler om og det skal følges slik at vi kan bli mest mulig velsignet også på det økonomiske området. Å bruke et såkorn på det økonomiske området betyr at dette såkornet vil gi deg en høst tilbake på det materielle området. For å lykkes økonomisk må man også holde sabbaten slik vi oppfatter skriften. Man må ta med helheten og ikke bare stykker av den når man først snakker om økonomiske velsignelser. Nå kan det at man gir tiende også medføre at mennesker blir helbredet fordi f eks et tv-ministry forkynner helbredelse. De får mer penger til å sende mer tv som så forkynner helbredelse. Da vil den som sår inn i en slik tjeneste kunne høste helbredelse selv. Dette betyr ikke at man må betale for helbredelse men at tienden og/eller de hellige gavene kan utløse en strøm av helbredelser i ens eget liv.

Konklusjonen på dette er at man ikke må betale for helbredelse fordi det har Jesus betalt for på korset men å gi tiende og/eller hellige gaver vil ha muligheten i seg (avhengig av hvem man gir gaven til) til å skape en strøm av helbredelser i livet til (eller i hans familie og slekt og i hans eget land) den som gir.  Alle disse prinsippene må praktiseres av den troende men det 4de vil påse at du også høster velsignelser (gjennom prinsippet om å så) til din ånd, sjel og kropp ved å bruke: pengene dine riktig (gi tiende og hellige gaver der Gud ord blir forkynt og praktisert), tiden din riktig, munnen din (bekjenne guds ord) riktig, bena riktig, bilen din riktig osv.

 

LIVETS ÅNDS LOV/GOLGATAVERKETS RETTIGHETER OG VELSIGNELSER:

Det 4de prinsippet vil jeg si er et prinsipp som på en måte avgjør hvor teltpluggene til teltet vil stå hen. De 3 første prinsippene får alt på plass men det 4de fyller teltet ditt. Det fyller deg med velsignelser. Helbredelse er en blodkjøpt rettighet for den troende frelste. Rettigheter  og velsignelser er ikke det samme. Rettighet er noe du har krav på mens velsignelser er noe du kan opparbeide deg gjennom å praktisere såmannsprinsippet. Folk kan da bli helbredet gjennom rettigheten helbredelse eller gjennom å høste helbredelse gjennom å så inn i en helbredelsesmisjon. Helbredelse er en rettighet når du er I Kristus, dvs den er en rettighetsvelsignelse  Å få være frisk er en golgatarettighet eller Livets Ånds Lov rettighet mens hvordan du bruker helsa de, pengene dine, tiden din etc har med velsignelser å gjøre som opparbeides gjennom hva du sår. Det klokeste er da at man praktiserer alle prinsippene.    

TROEN PÅ NAVNET JESUS GJØR DEG FRISK, LOVHJEMMEL (Livets Ånds Lov=LÅL): Apostlenes Gj 3:16:

Siden Jesus har tatt på seg alle våre/dine sykdommer, plager, skader, smerter, piner etc så må du/vi si til plagene, smertene, sykdommene at de må gå til Jesus og spørre først om de kan plage oss og da må de gå til Jesus direkte (han er autoriteten og har navnet over alle andre navn som hvert kne skal bøye seg for) og la deg være i fred. Svaret Jesus gir dem er det vel neppe noe å gruble over for det er selvfølgelig: NEI!  Å henvise plagene til selve AUTORITETEN er klokt for da kan de ikke lenger gå direkte på deg. Det er å gå direkte på den troende de alltid søker. Den letteste motstands veg som det heter innen fysikken gjelder også i den åndelige eller 4de dimmensjonen.

 

 

HELBREDET VED SIN TRO PÅ JESUS SOM HELBREDEREN:

Jesus spurte hvem som hadde rørt ved ham. Dette forstod ikke disiplene siden svært mange sikkert tok i Jesus men denne damen det var snakk om rørte ved ham i tro og derfor ble hun helbredet. Guds Ord sier at de som søker Gud må tro at Han er til og at Han lønner de som søker Han. Videre sier Guds Ord at alt er mulig for den som tror.

På mandag 23.01.2012 dro Spiker til Israel på en tur sponset av TV Visjon slik vi oppfattet. Han skulle besøke familie og slekt.

MENIGHETENE I NORGE OG SKANDINAVIA MÅ GJØRE SEG KLARE FOR VEKKELSEN OG SLUTTE MED ALL RELIGIØS KRANGEL OG RELIGIØSITET FORØVRIG ELLERS VIL DE IKKE FÅ DEL I VEKKELSEN MEN DEN VIL GÅ UTENOM MENIGHETENE. GIDEONITTARMEENS TROPPER MÅ PÅ PLASS:

Nå må menighetene se å slutte med all religiøs krangel og kontroll som hindrer den hellige ånd og ta imot den vekkelsesilden som Gud har kommet med  i 2012.  Vi må danne gideonittarmeens bønnetropp som skal be 24 timer i døgnet. Bønnetroppen må på plass og stormtroppene som skal ut på gata å evangelisere må på plass før det er for sent for Norge og skandinavia. Givertroppen må også på plass.

Det kommer mer stoff til denne artikkelen senere. Hold deg oppdatert. Se også snart det talte ords web-tv på denne siten og du finner det i menyen til venstre på siden her under flagget: Web-Tv.

 

 

 

 

The management in The Spoken Word Ministries believes that Obama will be reelected for 4 new years as president in the US:

 

By DTOsH

 

 

We believe that Brack Obama will be reelected for a new 4 years period in the white house as president in the US. He has untraditional (at least for americans) solutions for the economical problems in USA. For us norwegians and scndinavians and eurpeans it looks like Obama tries to import a socialistic or sosial democratic system in USA. We don't believe this is the solution for USA because it's the big U.S. american fall away from Christ that has caused all the problems in a U.S that now really fights with economical problems and reduce their armed forces internationally. The number of abortions in the US have now reached and passed 50 millions and these kids are screaming to God for justice. Obama has not heard those screams but has rather made it easier to  execute abortions over there. Farther, he has given gays even further legislated rights. According to what we have heard the Obama administration has limited the freedom for the christians and we prophecy that in the next period with Obama as president this freedom will shrink further. This article will be translated further in close future.