Det Talte Ord
(norwegian name)
The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)
 

Dette ministriet ber for syke og lærer opp de som blir medlemmer av bevegelsen Det Norske Hellig-Olav Riket (du finner den på facebook) i åndelig trosbønn, bekjennelse/tale, krigføring men gir også råd om hva som er utsøkt å spise eller drikke for å helbrede bl.a. halsen og ørene via medisinen som Gud har lagt ned i naturen. Hvis man regjerer i ånden (den fjerde dimmensjon) så vil man også regjere i den tredje dimmensjonen. Hvor lenge har vi ikke hørt at leger har sagt at man skal spise riktig og at det gir overskudd men de glemmer dessverre det åndelige hvor egentlig all kraft kommer fra, hvor hele kilden er. Å spise seg sterk er veldig villedende for man må faktisk være sterk åndelig for å kunne bli sterk mentalt, fysisk. Så, legevitenskapen har ikke nok kunnskap om den åndelige virkeligheten og at det faktisk eksisterer flere åndelige virkeligheter men bare en av de åndelige virkelighetene er den som råder over alle de andre og da velger man selvfølgelig den som råder over alle de andre:English translation:
This ministry prays for the sick and educates those who become members of the Norwegian Holy-Olav Empire (you will find it on facebook) in spiritual faith, confession / speech, warfare but also gives advice on what is exquisite to eat or drink for to cure neck and ears via the medicine God has placed in nature. If you reign in the spirit (the fourth dimension) then you will also reign in the third dimension. How long have we not heard that doctors have said that one should eat right and that it gives a surplus but unfortunately they forget the spiritual where really all the power comes from, where the whole source is. Eating strong is very deceptive for you to actually be strong spiritually in order to be strong mentally, physically. So, medical science does not have enough knowledge of the spiritual reality and that there are actually more spiritual realities but only one of the spiritual realities is the one that dominates all the others and then of course one chooses the one that dominates all the others but so smart is not the doctors unless they have found that reality but if they have not found it they can find it on this Website:


Har du ofte dotter i ørene så anbefaler vi forbønn men også naturlige helbredende mat og drikke som fjerner trykk i ørene grunnet at det kan være betennelser eller irritasjon i luftveiene. Man bør spise og drikke naturlige legemidler (mat som gjør spesielle ting for kroppen og som selges i bl.a. norske dagligvare-butikker) som koster veldig lite og som vedlikeholder og helbreder ulike tilstander i luftveiene men da bør man bruke disse regelmessig for å opprettholde helsen. Kontakt oss på:

If you often have pressure in the ears - that causes the ear drum/drums to jump out of the excellent position for your hearing  then we recommend what we call spiritual intercession and confession and warfare but we also add natural healing foods and drinks (actually food, oil that you can buy in quite regular Norwegian, Danish, Swedish etc and USA shops and even on the whole western hemisphere for very low costs) that The Holy Spirit has revealed for us that remove pressure in the ears because there may be inflammation or irritation in the respiratory tract. One should eat and drink natural medicines that cost very little and that maintain and cure various conditions in the respiratory tract but then one should use these regularly to maintain health. Contact us at: