The Healing Spoken Word
  Ministries
    (International name)
The Healing Spoken Word Ministries  
 
 
The ministry that spiritually is a winged lion that
brings Gods Kingdom to individuals and nations on the earth.
 
 

HVA MED LOVLIG-
HETEN AV LOV- FORSLAGET OG TIDLIGERE VEDTATTE NORSKE LOVER?
- av DTOsH

"Dette anser vil være å fjerne og forby
kristen-
dommen i Norge og er faktisk slik vi ser det et statskupp og ingen endring av Grunnloven men en sletting av Grunnloven!"

"Hvordan kan man både vedta lover som undergraver, spotter  og håner statens offentlige religion og samtidig følge gjeldende Grl. § 2, 2. og 3. punktum som bl.a. sier at Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion?"
Konklusjon på dette er: Vi kan ikke se at visse politikere på stortinget har fulgt statens gjeldende grunnlov i tiden som har gått og nå vil de så feigt (vi anser det også lovstridig) slette det juridiske grunnlaget i Grl. § 2, 2.punktum slik at de ikke kan tiltales og dømmes for brudd på nettopp Grunnloven § 2, 2.punktum. Hvis dette ikke er et statskupp - hva er det da?  Å sidestille kristendom og humansime anser vi vil være det samme som å gjøre samfunnet lovløst da
kristendommen og humanismen er fiender av hverandre.
Humanismen oppstod jo som en motvekt til skolastikken som nettopp bygger på Guds Ords prinsipper.

 
"Hvis det ikke var kristendommen de ville fjerne og det kun dreide seg om å ikke favorisere den evangelisk-lutherske kirke eller statskirke-opppløsningen - hvorfor gjøres ikke da følgende endring i Grl. § 2, 2.punktum: Kristen-dommen forbliver Statens offentlige Religion?

Svar: Jo, fordi den rødgrønne regjeringen åpenbart vil fjerne kristendommen fra Norge. Viser forøvrig til artikkelen: "Replikk: Vekk med kristendommen - Aps langsiktige mål"

ER ENDEL NORSKE POLITIKERE KORRUPTE ELLER BARE DUMME OG BLINDE ELLER HVA?  

Hva blir konse-
kvensene av dette?
"Dette betyr i prinsippet at Norge kan bli en muslimsk stat i fremtiden hvis Grunnloven kan tolkes slik at de norske grunnleggerne av den norske staten mente at spørsmålet om statstroen kunne endres i senere tid. 
Jeg mener at det som Grunnleggerne av en stat bestemmer, det kan man senere ikke endre på. Hva er ellers meningen med å ha grunnleggere? Grunn-
leggere legger jo grunnmuren (konstitusjonen) til en stat som senere ting skal bygge på. En konstitusjon er det som rettsstaten hviler på.  

(Sitat fra Wikipedia: En konstitusjon er et sett med regler som definerer grunn-leggende prinsipper for en organisasjon. En konstitusjon er ofte kodifisert i form av en grunnlov eller et stiftelsesdokument.

Norge har en konstitusjon i form av grunnleggende rettsprinsipper, Kongeriget Norges Grundlov, konstitusjonell sedvane og Stormaktsgarantiene. EU har en konstitusjon i form av Nice-traktaten, men har (foreløpig) ingen grunnlov. (DTOsH kommentar: "men det har takk 

og pris Norge"!) Storbritannia har en konstitusjon i form av skreven og uskreven lov og sedvanerett, men har ingen grunnlov, (DTOsH kommentar: "men det har Norge!") sitat slutt fra Wikipedia.)

Man trenger ikke være så veldig smart og redelig for å erkjenne det men rett og slett bare logisk i sin tankegang. Det går heller ikke an å f.eks bruke det argumentet at I Frankriket og England så har de den og den sædvanen. Norge er en genuin stat med sine egen Grunnlov og sedvane. Og Norges konstitusjonelle sedvane er å ikke bygge på noe annet enn grunnleggernes lover og det selv ikke etter 420 år under Danmark og 91 år i union med Sverige. Dette er det bortkastet tid å argumentere imot. Gitt at du skal bygge et hus og du anlegger grunnmuren men ikke noe mer. Sønnen eller datteren din overtar. Du sier i testamentet at grunnmuren skal være det som huset - som en gang skal bygges - skal bygges på. Dette er jo i prinsippet akkurat det samme som grunnleggerne av den norske staten har sagt og gjort. Tror du som sønn eller datter at deres pappa mente at dere skulle ta ut deler av grunnmuren (fordi man f.eks. ønsket seg leca istedet for granitt i hjørnet) og legge inn en ny hjørnesten når han sa at huset skulle bygge på nettopp den grunnmuren han anla. Svaret er jo gitt. Det er lov å være dum men det er ikke lov å være korrupt og slette et konstitusjonelt lovverk som selvfølgelig aldri var ment til å slettes eller gjøres om. 


De norske grunnleggerne på Mostratinget i 1024 og på Eidsvolltinget i 1814 kan umulig ha ment at senere norske ting kunne endre på Grunnloven om at Kristendommen skulle være den norske stat sin offentllige religion. 
Ordet "forbliver" i Grl. § 2, 2.punktum indikerer at grunnleggerne av 1814 så tilbake på grunnleggerne av 1024 på Mostratinget som vedtok kristendommen som statens og folkets tro. Eidsvollmennene så åpenbart tilbake på Mostermennene som var de første grunnleggerne av den norske staten. Ordet forbliver kan neppe tolkes på noen annen måte i den sammenhengen ordet var brukt.

Husk for all del på dette sier det talte ords hyrde:
Rett før Eidsvolltinget i 1814 så hadde Norge ligget under for Danske myndigheter i mer enn 400 år, dvs siden 1380. 
Tiden fra 1024 til 1380 er ikke så veldig lang. Så tiden før 1380 var vikingtiden i Norge og det var da Mostratinget ble virkelighet i 1024. Eidsvollmennene måtte derfor ha sett tilbake til de seneste norske legale  grunnleggerne før dem, nemlig
Mostratingmennene. Ser man det i dette perspektivet så forstår man hvordan man skal tolke ordet "forbliver" som er brukt i 1814 Grl. § 2, 2.punktum. Videre så er det 17 mai Grunnloven av 1814 som kun kan ansees for Norges rettmessige grunnlov siden den reviderte grunnloven av 1814 ble til grunnet press fra svenskekongen.

KONKLUSJON: Eidsvollmennene bygget på Mostratinget av 1024. Dette er herved bevist. Norge hadde før Eidsvolltinget ligget under fremmede makter i mer enn 400 år. Til tross for dette så bygger Eidsvollmennene på Mostratinget av 1024.
Da kan man selvfølgelig kreve at også norske storting i senere tid skal følge Mostratinget slik Eidsvollmennene gjorde.  Norge har vært på norsk myndigheters hender helt siden unionen med Sverige ble brutt og selv ikke i 1905 var det snakk om å fjerne deler av den norske Grunnloven. Nå har Norge vært på norske myndigheters hender helt siden 1905 uten avbrekk og da kan man ikke endre grunnloven enda mer enn det som ble gjort i overgangen fra femmede makters styre til norske myndigheters styre. Vi kjenner ikke til at Grunnloven av 1814 ble endret noe i 1905 men Norge ble frigjort fra unionen med Sverige dette året og fikk sin egen konge, d.v.s. Haakon den 7de.

Grunnloven ble ikke en gang endret i overgangen fra svenske myndigheters styre til norske myndigheters styre. Hvordan kan da norske myndigheter tillate seg å endre Grunnloven på dette med Kristendommen som statens offentlige tro?

Den reviderte grunnloven av 1814 kan ikke ansees som endring da det ble gjort under press fra svenskekongen. Videre så dreide endringene seg om innskrenket makt til kongen siden nordmennene ikke fikk velge den kongen de valgte på selve Eidsvolltinget av 17.mai 1814, d.v.s. Christian Frederik av Danmark.

ENDELIG KONKLUSJON: Av dette ser vi kjære nordmenn at den sittende rødgrønne regjering - av 2012 - handler klart i strid med det som har vært tradisjonen og sædvane for legale norske nasjonalforsamlinger på norsk jord når de har gått fra fremmede makters dominans til norske myndigheters dominans. Det har altså ikke vært  gyldige endringer av Grunnloven på slike avgjørende tidspunkt som overgangen fra fremmede makters dominans til norsk dominans. Eidsvolltinget respekterte Mostratinget og lot den kristne tro forbli statens offentlige tro. Dette er faktum. Grunnloven av 1814 var en utfylling eller utvidelse av den norske Grunnloven av 1024 men ingen endring.
Dette prinsipp forlanger vi at også senere norske ting SKAL følge."Norge har ikke noen humanistisk kulturarv/arv men en kristen arv. AP har en humanistisk arv men ikke Norge. Videre kan man ikke bygge på både den kristne og den humanistiske arv. Det ene slår det andre ihjel. Man må velge det ene eller det andre men det er for sent å velge nå da de norske regentene, bl.a. Kong Olave Den Hellige med sin 
nasjonal-
forsamling
valgte den kristne tro som offentlig tro på Mostratinget i 1024. Grunnloven av 1814 måtte 
lgMostratinget av 1024 fordi grunn-leggerne bestemmer. De som kommer etterpå er ikke grunnleggere men de som må bygge på 
grunnleggernes
valg for Norge og Norge ble ikke Grunnlagt i 1814 men i 1024.
Hvis det ikke er slik så finnes det ikke noen grunnleggere men det gjør det jo. Norge hadde ligget under Danmark før 1814 men var allikevel grunnlagt av Olav Den Hellige som vedtok lover for Norge på  Mostratinget
i 1024.  Og ikke rette seg etter grunnleggerne av staten betyr at man fratar visse borgere sine rettigheter  og det anser vi betyr at det har skjedd et statskupp - hva ellers? Dette betyr at den første staten må oppløses og man må velge et nytt navn for den nye staten".
De rødgrønne har gått alt for langt. Vi kan ikke se at de driver politikk men noe som vi synes ligner veldig på et statskupp når de nå vil leke grunn-leggere og fjerne deler av Grunnloven bare for kvitte seg med hva som tydeligvis må være deres verste motstander, nemlig Kristendommen. AP har selv erkjent - ifølge Torleif Iversens artikkel: "Replikk: Vekk med kristendommen - APs langsiktige mål" (se Art 1, avsnitt 6 lenger opp på siden her) - at kristendommen og kapitalismen er det verste ondet her i landet. Politikk blir noe helt annet enn politikk når politikerne angriper sin egen konstitusjon bare for å forfølge sine motstandere. Da går politikken over i det som kalles "forfølgese" av visse grupper i samfunnet som man vil ha vekk. Så pynter de til eller rettere sagt dekker til - så frekt og freidig - sin fiendtlighet med fine ord (i endrings-forslaget til Grl. §2) som "rettsstat" og annet sludder. At Kontroll- og Konstitusjons-
komiteen ikke forstår at visse politiske krefter ønsker å angripe de kristne ved å fjerne deres rettigheter i hht Grunnloven - ja det greier de ikke å forsvare for det anser vi å være opplagt. Man er så opptatt av å fjerne kristendommen og dens etterfølgere at man ikke ser konsekvensene, d.v.s. det kaoset man åpner for og som kastes i fanget på de som overtar.
Kontroll- og Konstitusjons
komiteen må ikke la seg bruke i et skittent politisk maktspill, det ville være en tragedie for Norge og starten på et nytt regime som vil skape forfølgelse og kaos. Videre vil det være slik vi kan se brudd på grunnloven og undergraving av den norske rettsstatens siste hjørnesten. En slik undergraving vil bety at den norske rettsstaten faller sammen som et korthus og det vil bli kaosstat.


Dette anser vi er å fjerne og forbkristen-dommen i Norge - sier Det Talte Ords hyrde om det nye endrings-forslaget til ny grunnlov -og han mener lovforslaget  er lovstridig og krenker de kristne og de tidligere norske regentene som grunnla den kristne norske staten. Se artiklene lenger ned på denne page/side. Dette er egentlig ikke et endrings-forslag men en ny grunnlov. Å lage en ny grunnlov - når vi allerede har en grunnlov - er selvfølgelig lovstridig hvis vi anser at det grunnleggerne besluttet er bindende for ettertiden. Vi mener at alt er ikke gjenstand for endring av det som grunnleggerne bestemte. Skal man endre grunnleggernes vedtak så må staten Norge først oppløses og navnet Norge kan ikke brukes fordi det navnet har de første grunnleggerne enerett på. Å endre grunnloven så dramatisk ved å slette kristendommen er ensbetydende med at man må oppløse den  kristne, norske staten før man kan lage en ny humanistisk, ateistisk stat. Slik ser vi på dette.
 
Hvis Guds Folk i Norge ikke tar denne utlysningen av krisefaste og bønn -
i 3 dager -
på alvor så kan de regne med en voldsom forfølgelse. Enten må Guds Folk i Norge
våkne opp nå eller rømme landet p.g.a. forfølgelse. Vi må ut på gatene å vinne sjeler.
Vi må på tv i debatter for å forsvare sannheten og holde den i hevd. Vi må ta ibruk den millitante enighetsbønnen så vi flytter de fjellene som har stått i vegen for vekkelsen og som ønsker å komme i vegen for Guds Vekkelse. Jeg anser meg som den Gud har sendt til bl.a. Norge og det frie vesten - i denne endens tid - for å lære Guds Folk om
Guds Prinsipper innen tro, helbredelse, tilgivelse, utfrielse, bønn og herunder den millitante enighetsbønnen og endetidsprofetiene - ja hele Guds Ord om frelse herunder vår stilling i Kristus og hvordan man kommer inn I Kristus med mere. Jeg tror at Gud nå slipper meg
til for nettopp å komme med det som Gud ser at Hans Folk i bl.a. Norge trenger mer enn
noen gang tidligere, dvs en nasjonal hyrde som på Guds ledelse underviser hele Jesu Legeme - og ikke bare noen lokale menigheter - slik at det kan reise seg å herske over satan og ikke la satan få herje fritt og uhindret og avkristne landet vårt noe mer men kaster satan og humanismen hans på dør så han aldri kommer tilbake igjen. Den kunnskapen og erfaringen Gud har gitt meg vil være avgjørende for om Guds Folk i Norge vil lykkes med å redde sitt eget land. Har jeg innsatt meg selv som Guds Vekkelsesredskap? Nei og atter nei, det har jeg ingen myndighet til for Gud er den som utvelger, innsetter og avsetter og utruster og nedbøyer og oppreiser.
Jeg gjør det jeg kan for å si det så klart og tydelig jeg kan til dere nordmenn der ute at Gud har kalt meg til dette. Han har også utvalgt meg til dette formål og derfor så er jeg så fri og modig som jeg viser her. Det er de som Gud har utvalgt dere trenger å høre mer enn noen av de andre. Så ta imot det som Gud har sendt meg med til dere
så vil dette lovendringsforslaget aldri se dagens lys. Dvs, ta ibruk fasten og enighets-bønnen før det er for sent. Ta ibruk navnet over alle andre navn, nemlig Jesus Kristus, Nasareeren. Reis dere opp og tal og befal den nasjonale enighetsbønnen i Den Herre Jesu Kristi Nasareerens Navn.
Gjør det nå for siden vil det bli for sent.

INNLEDENDE ARTIKKEL 01:

(PS! HUSK AT KRISEFASTEN FORTSETTER ALLE HELGER FREM TIL OG MED 21. MAI 2012 HVOR DETTE ENDRINGSFORSLAGET BLIR STEMT OVER I STORTINGET. VI HAR OGSÅ FÅTT HØRE AT ET NYTT LOVFORSLAG OM Å LIKESTILLE ISLAM MED KRISTENDOMMEN SKAL TIL AVSTEMNING I STORTINGET DEN 2.MAI 2012. NÅ MÅ ALLE KRISTNE NORDMENN ROPE TIL GUD OG GÅ INN I BØNN OG FASTE OG DE NORDMENN SOM IKKE VIL HA ISLAM INN I DEN NORSKE GRUNNLOVEN KAN GJØRE DET ENESTE KLOKE Å STØTTE DE KRISTNE OG DE NORSKE GRUNNLEGGERNE AV 1024 OG 1814 SOM BANDT NORGE TIL DEN KRISTNE TRO GJENNOM KRISTENRETTEN OG GRUNNLOVEN AV 1814 SOM BEGGE SLIK VI KAN FORSTÅ UTGJØR DEN NORSKE KONSTITUSJONEN.


 

 

RETTSSTAT ELLER KAOSSTAT? VI ANSER USA Å HA BLITT KAOSSTATEN NR 1 I DET FRIE VESTEN - SKAL NORGE OG DE ANDRE FØLGE ETTER?

 

 

PS! VI MENER USA HAR BLITT KAOSSTATEN I DET FRIE VESTEN MEN SKAL NORGE OG RESTEN AV VESTEN FØLGE ETTER? RUSSLAND HAR VALGT Å GJENINNFØRE KRISTENDOMMEN OG HAR SÅLEDES TATT EN HELT ANNEN RETNING ENN DET FRIE VESTEN. I 1962 VEDTOK SUPREME COURT I USA Å FORBY OFFENTLIG KRISTEN BØNN PÅ SKOLENE OG UNIVERSITETENE. VI TROR AT DETTE LOVFORSLAGET OM Å SLETTE GJELDENDE GL §2, 2.OG 3. PUNKTUM ER EN KOPI OG GJENTAGELSE AV DET SOM ALLEREDE AMERIKANERNE GJORDE I 1962. DET ER UNDERLIG Å SE HVORDAN NORGE FØLGER USA SOM EN LITEN BLIND PUDDEL UTEN RETNINGS- OG LUKTESANS. RETSSTATEN "MADE IN USA" BRØT ÅPENBART MED KRISTENDOMMEN I SUPREME COURT I 1962. SKAL RETTSSTATEN "MADE IN NORWAY" BEGÅ SITT ENDELIGE BRUDD MED KRISTENDOMMEN I 2012? DET ER DET OSS KRISTNE SOM AVGJØR GJENNOM FASTE OG BØNN.  GLEM IKKE DET!!! POLITIKERNE HAR EGENTLIG INGEN RETT TIL Å PÅTVINGE NORDMENN ISLAM ELLER ANDRE FREMMEDE RELIGIONER (HUMANISMEN) VED Å LIKESTILLE ISLAM ELLER HUMANISMEN M.FL. MED DEN ENERÅDENDE OG GRUNNLOVFESTEDE NORSKE KRISTNE TRO. GJELDENDE GRUNNLOV §2, 2. OG 3.PUNKTUM. SIDESTILLER IKKE KRISTENDOMMEN MED NOEN ANDRE TROSRETNINGER MEN DET GJØR DERIMOT DET NYE LOVFORSLAGET TIL SAMME LOV. DET KUNNE GRUNNLEGGERNE HA GJORT (SIDESTILT KRISTENDOMMEN MED ANDRE RELIGIONER) MEN DE GJORDE DET IKKE. DET BURDE NORDMENN VÆRE GLADE FOR IDAG. DET VAR JO STORT SETT LIKE MANGE AV DE STORE RELIGIONENE PÅ DEN TIDEN (I 1024 OG 1814) SOM DET ER IDAG. GRUNNLEGGERNE HADDE ÅPENBART EN GRUNN TIL Å IKKE SIDESTILLE KRISTENDOMMEN I NORGE MED ANDRE KULTURERS TROSRETNINGER. VI SYNES DETTE ER Å DRIVE ET HENSYNSLØST SPILL MED NORDMENNS RETTIGHETER, NOE SOM RIVER LANDET OG FOLKET I STYKKER HVIS DE FÅR DET SOM DE VIL MEN DET SKAL DE IKKE HVIS KRISTENFOLKET ROPER TIL GUD. KRISTENFOLKET MÅ OGSÅ STÅ DETTE LOVFORSLAGET IMOT VED Å UTTRYKKE OVERFOR POLITKERNE DE STØTTER AT DE ANSER DETTE NYE LOVFORSLAGET Å VÆRE I STRID MED GRUNNLEGGERNES MENING OG INTENSJON. VI SYNES ALT FOR MANGE NORSKE POLITIKERE ER MAKTARROGANTE OG BRYR SEG LITE ELLER INGENTING OM DET NORSKE FOLK SINE GRUNNLOVSFESTEDE RETTIGHETER PÅ BL.A. DETTE PUNKT. DET ER BARE GJENNOM AT VI NORDMENN SOVER I TIMEN AT POLITIKERNE VIL FÅ PRESSET IGJENNOM SINE GRUNNLOVSSTRIDIGE LOVFORSLAG  SOM SLIK VI KAN SE STRIDER MOT BÅDE GRUNNLOVENS ELLER GRUNNLEGGERNES OG DET NORSKE FOLK SIN VILJE. IDAG ER DET RELIGIONSFRIHET I NORGE OG DE TRENGER IKKE ENDRE GRUNNLOVEN FOR AT MUSLIMENE ELLER ANDRE SKAL FÅ PRAKTISERE SIN RELIGION. DE TRENGER ALTSÅ SLETT IKKE Å SIDESTILLE KRISTENDOMMEN MED FREMMEDE KULTURERS TRO FOR AT DET SKAL VÆRE TROSFRIHET I NORGE. TROSFRIHET HAR DET VÆRT I NORGE LENGER TILBAKE ENN 1814. VI KAN DERFOR IKKE FORSTÅ DETTE PÅ NOEN ANNEN MÅTE ENN AT DET ER VISSE POLITISKE PARTIER SOM BRUKER GRUNNLOVEN SOM SIN PROPAGANDAMASKIN FOR Å PÅTVINGE NORDMENN SIN IDEOLOGI OG FJERNE KRISTENDOMMEN ELLER SIDESTILLE DEN OG SÅLEDES SVEKKE DENS POSISJON I NORGE FOR SÅ FORFØLGE DEN OG TIL SLUTT UTRYDDE DEN.  BREIVIKSAKEN OPPTAR FOLK SÅ MYE AT DEN BLIR SOM EN SLAGS AVLEDNINGSMANØVER SÅ DE SAKENE SOM ER ENDA VIKTIGERE KOMMER I BAKGRUNNEN. DETTE ER SÅPPASS ALVORLIG AT NORDMENN BURDE STRØMME TIL STORTINGET I LANGE PROTESTMARSJER OG TOG DØGNET RUNDT OG SENDE SIN E-POST OG PAPIRPOST TIL DE ULIKE PARTIENE DE STEMMER PÅ. DET VIKTIGSTE ER DOG Å FASTE OG BE SLIK AT GUD BEVEGER HJERTENE TIL DE SOM FORTSATT HAR ET HJERTE OG IKKE BARE EN STEINKLUMP.
Politikk uten Gud! - av Ludvik Nessa.

All makt i denne sal!


Dette ble sagt av statsminister Johan Sverdrup i 1884. I dette året ble parlamentarismen forsøkt innført i Norge, og Kongen mistet gradvis sin makt. Makten ble flyttet fra Kongen til Stortinget.

Den 21. mai 2012 forsøkte det norske Stortinget endog å fravriste kongenes Konge makten. Paragraf  2 i Grunnloven ble forandret. De ti Guds bud skal ikke lenger være den grunnvollen norsk lovgivning bygger på. Hjørnestenen, Kvite Krist, ble  fjernet. Det norske hus står for fall.

«Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me faafengt paa Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kann bu
I Heimen med Fred og Hyggja!»                                                             Ludvig Nessa
 
Appell til Stortinget
Følgende er sendt med e-post til alle stortingsrepresentantene på Stortinget:

Ærede stortingsrepresentant!!

Gjør ikke deg selv til en kriminell lovbryter mandag 21. mai 2012. La deg ikke manipulere og forføre av partipisk, men stem etter egen overbevisning. Glem ikke at du er i Guds verden, selv om HAN kanskje ikke alltid streifer innom "din lille verden".

Den foreslåtte forandringen av paragraf 2 i Grunnloven er klart grunnlovsstridig! Og det er den fordi den strider mot grunnlovens ånd og prinsipp, paragraf 112).

Ikke rør paragraf 2 i Grunnloven! Mange av oss vil se på det som et statskupp. Ikke lek med ilden!

Ta gjerne en titt på denne lenken før du stemmer. Klikk på den! Det tar bare noen få minutter:

http://youtu.be/0gV8H7aCnts

Mvh.
Ludvig Nessa

- Kommentar av redaktør: Nessa sier i denne artikkel det vi har sagt på denne webside. Underlig. Vi har ikke lest denne artikkelen av Nessa før 4.3.2013. Vi forstår at det er Guds Ånd som taler gjennom oss siden Han viser oss det samme. Dette er et klart statskupp som vi som kristne ikke kan godta. Det må reises sak mot staten, dette kan vi ikke finne oss i. Paragraf 112 i grunnloven er den lovhjemmelen  som fint lar seg bruke med hell for å stille staten fullt ansvarlig for hva den gjorde 21 mai 2012.
NOK ER NOK. NÅ HAR AVKRISTNINGEN AVSLØRT SEG SELV SOM LOVLØS OG BRYTER SELV GRUNNLOVEN PÅ SIN VILLE EKSPERIMENTELLE FERD SOM ENDER I TOTALT KAOS HVIS DE IKKE BLIR STOPPET I TIDE. NORGES BØNNETÅRN ER DET SISTE OPPROPET FOR NASJONAL VEKKELSE I NORGE OG DET ER ENTEN VEKKELSE ELLER AVKRISTNING OG FORFØLGELSE. NÅ MÅ JESU LEGEME I NORGE VÅKNE OPP OG TA ANSVAR OG BLI MED I NORGES BØNNETÅRN FØR DET ER FOR SENT FOR NORGE!
Art. 1: Endringer i Norges grunnlov og utlysning av nasjonal krisefaste og enighetsbønn vil redde Norge og nordmenn ut av avkristningen og den onde spiralen (HUSK AT BØNNEN IKKE ERSTATTER FASTEN MEN SUPPLERER DEN):
 
 
A: - Vi vil bevare kristendommen i vår Norske Grunnlov - nå har sannelig politikerne gått så langt at den vil slette gjeldende lovtekst i §2, 2. og 3.punktum og unskylder seg med statskirkeoppløsningen og mer rettsstat. For noe sludder. Dette er avkristning og intet annet og dette blir det bare KAOSSTAT av slik som i USA - men våkner de kristne nå og går ydmykt og helhjertet inn i faste og bønn så blir det ikke noe av det nye lovforslaget  som skal til avstemning den 21 mai. 2012:
 

Vedrørende endringsforslagene til grunnlovens paragrafer (§§): 2, 4, 12, 16 og 27 som skal opp til avstemming i stortinget den 21. mai 2012. Se endringsforslagene som følger.
 
 
Les nøye hvordan paragrafene lyder idag og hva partiene på stortinget planlegger å endre dem til:
 
 
La oss nå fortløpende liste opp endringsforslagene til Grunnloven i henhold til avtalen mellom AP, SV, SP, KrF, FrP, V og H - dvs avtale av 10 april 2008 - som sies å gjelde ut stortingsperioden 2009-2013.

Grl. § 2
lyder idag (setningen i uthevet skrift er den de vil ha bort og den er helt avgjørende):
Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsutøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtende til at opdrage deres Børn i samme.
endres til:
"Værdigrundlaget forbliver vor kristne og *humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Rettsstat og Menneskerettighederne."

Grl. § 4
lyder idag:
Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.
endres til:
"Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion."

Grl. § 12
lyder idag (uthevet lovtekst er fjernet i det nye lovforslaget):
Kongen vælger selv et råd af stemmeberettigede norske Borgere. Dette raad skal bestaa af en Statsminister og i det mindtste syv andre Medlemmer.
Af Statsraadets Medlemmer skulle over det halve Antal bekjende seg til Statens offentlige Religion. Kongen fordeler Forretningerne iblandt Statsraadets Medlemmer saaledes, som han det for tjenligt eragter. Til at tage Sæde i Statsraadet kan Kongen ved overordentlig Leiligheder, foruden Statsraadets sædvanlige Medlemmer, tilkalde andre norske Borgere, kun ingen Medlemmer af Stortinget.
Ægtefæller, Foreldre og Børn eller to Søskende maa ei paa samme Tid have Sæde i Statsraadet.

endres til:
Kongen vælger selv et Raad af stemmeberettigede norske Borgere. Dette Raad skal bestaa af en Statsminister og i det mindste syv andre Medlemmer.
Kongen fordeler Forretningerne iblandt Statsraadets Medlemmer saaledes, som han det for tjenligt eragter. Til at tage Sæde i Statsraadet kan Kongen ved overordentlig Leiligheder, foruden Statsraadets sæadvanlige Medlemmer, tilkalde andre norske Borgere, kun ingen Medlemmer af Stortinget.
Ægtefæller, Forældre og Børn eller to Søskende maa ei paa samme Tid have Sæde i Statsraadet.

Grl. § 16
lyder idag:
Kongen anordner all offentlig Kirke- og Gudstjeneste, alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og paaser, at Religionens offentlige Lærere følger de dem foreskrevne Normer.

endres til:
"Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthers kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skal understøttes på lige Linje."
Grl. § 27
lyder idag:
Statsraadets Medlemmer skulle, naar de ikke have lovligt Forfald, være nærværende i Statsraadet, og maa ingen Beslutning tages der, naar ikke over det halve Antal Medlemmer ere tilstede.
Medlem af Statsraadet, der ikke bekjender sig til Statens offentlige Religion, deltager ikke i Behandlingen af Sager, som angaar Statskirken.

endres til:
Alle Statsraadets Medlemmer skulle, naar de ikke have lovligt Forfald, være nærværende i Statsraadet, og maa ingen Beslutning tages der, naar ikke over det halve Antal Medlemmer ere tilstede.
 
 
Den 27. mars var disse endringsforslagene oppe i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen. Etter endel telefoner - slik vi har forstått - til storting og regjering, ble det klart for oss at alle endringsforslagene var blitt bifalt av alle partiene på stortinget. Dette vil si at disse endringsforslagene skal fram på stortinget 21. mai 2012, og der endelig avgjøres. Pr 26. mai 2012 så er dette endringsforslaget foreløpig vedtatt men det skal behandles i flere norske storting slik vi har oppfattet. Så nå må spesielt Jesu Legeme i Norge våkne opp og be den nasjonale enighetsbønnen og være fastende i helgene eller andre dager. 
I dokument 12:10 (2007-2008) står der: Endringer kan kun gjøres om alle avtalepartene er enige om det. Altså: vær våken her, du som faster og ber.
 
Ved å være enige og bifalle disse endringsforslagene, så vil der bli åpnet opp for humanisme, alle slags religioner, og alle slags tros- og livssynssamfunn.
Forstår vi rekkevidden og alle konsekvensene av dette??? Dette er alvorlig! Nå må vi våkne!
 
Dette er en grov forførelse av vårt land og folk.
 
Vi vil ha Jesus, og Ham alene i vår grunnlov. Ingen kan sidestilles med Ham.
 
Det må være klart at Jesus er den eneste vegen til Gud, frelse og evig liv i himmelen.
Forførelse medfører smerte og evig fortapelse. Jesus sier selv i Johannesevangeliet kap. 14, vers 6: "Jeg er vegen, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg." Så er det slått fast, enda en gang. Alle andre muligheter er utelukket for frelse og evig liv i himmelen.
 
STÅ SAMMEN I FASTE!
Det ble utlyst en faste helgen før 27 mars 2012. Dessverre har dette foreløpig ikke bragt den store seieren. Jeg er usikker på hvor mange som egentlig tok på alvor dette fasteoppropet. FASTE er jo et veldig sterkt åndelig våpen. Les Esters bok, Jona, Esra 8:2, 2. Krønikebok 20:3, Nehemja 2:4, og mange flere steder, er FASTE nevnt i bibelen. Boken: FASTE av Jentezen Franklin, Agape forlag, anbefales å lese, da denne er meget trosstyrkende. 
Faste er et mektig våpen til gjennombrudd i seier, og det er derfor vi skal faste og rope til Gud nå. Han er vår eneste hjelp og redning. I denne fasten, for å vinne seier over fienden, er det veldig viktig også med helliggjørelse og omvendelse, på områder i våre liv der det trengs. Les Josva 6 og 7, der Gud skulle til å lede sitt utvalgte folk ut mot Guds fiender, men de kunne ikke bli stående hvis de ikke var hellige. Dette kommer tydelig fram i kontrasten mellom Israels overnaturlige seier i Jeriko i Josva kap 6, og deres nederlag i Josva kap 7, hvor de ble slått av en liten hær, etter at Israel SYNDET ved å ha stjålne ting hos seg. Synd svekker, det vet vi.
 
I Romerbrevet kap. 2, vers 4 b, står det: Skjønner du ikke at Guds godhet leder deg til omvendelse?
 
I Jakobs brev kap 4 og vers 7 står det: Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.
Les også i Jeremia 20 og versene 11 og 13, som jeg fikk nå mens jeg skriver dette.
 
Det er en sorg i vårt hjerte over landets tillstand. Vi kristne må være tydelige og ikke tie med evangeliet. Det gjelder sjelers frelse. Vi vil ha våre barn, barnebarn, slektinger, naboer, landsmenn og etterslekten med til himmelen.
 
Vi vil på det sterkeste oppfordre Jesu Legeme i Norge og resten av verden til å FASTE og BE, vedrørende grunnlovs-
endringene selv om dette ugudelige endringsforslaget har blitt vedtatt pr 21. mai 2012. Det er veldig viktig å forstå at dette er noe som ligger på Guds hjerte, da det er i TRO vi faster og ber. For uten tro er det umulig å være til behag for Gud. Hebreerne kap. 11, vers 6.
 
Til oppmuntring, Efeserbrevet kap. 2, vers 6: Og Han oppreiste oss sammen med Ham og satte oss samme med Ham i den himmelske verden i Kristus Jesus.
 
Altså: Vi regjerer sammen med Ham i den himmelske verden i Kristus Jesus og da regjerer vi også på jorden fordi all makt er samlet ved Faderens høyre side i Kristus.
 
Halleluja! TAKK Jesus! 
 
Skal vi gjøre som vers 13 sier i Jeremia 20, foran stortinget 21. mai 2012. Kommer du?
 
Vær lydig og sterk nå, og skrid til verket med frimodighet.
 
Måtte HERREN velsigne dere tilbake på en vidunderlig måte!
 
 
Gud Signe Vårt Dyre Fedreland!
 
 
LAND, LAND, LAND HØR HERRENS ORD! Jeremia 22:29
 
Vår nasjon er nå i et desperat behov for styresmakter som er fylt med Den Hellige Ånd. Abortloven tar liv - siden den har legalisert abort - men Gud gir liv. Johannes evangelium kapittel 10, vers 10.
 
STOPP DJEVELENS ANGREP PÅ GRUNNLOVEN VÅR, I JESU KRISTI NASAREERENS NAVN!
 
 
Skrevet i kjærlighet og takknemlighet til/for vår Herre og FRELSER.
 

 
 
 

B: HUSK BØNNE- OG FASTEHELGENE FREM TIL 21.MAI 2012.
- Av DTOsH (det talte ords hyrde)
 
Husk å fortsette med følgende nasjonale enighetsbønn i blå tekst - selv om dette lovforslaget pr 21. mai 2012 er vedtatt. Nå må ikke Jesu Legeme i Norge og ellers gjøre den samme feilen som i 1978 da selvbestemt abort ble vedtatt på det norske stortinget. De ga opp og sluttet og be om det fordi de trodde at kampen var tapt. Det er nå kampen begynner og Jesu Legeme vil vinne denne kampen hvis det tar Guds Løfter og formaninger på alvor:

I den Herre Jesu Kristi Nasareerens Navn så binder vi dette ugudelige lovforslaget  - om å fjerne kristendommen fra Norge og det norske folk - og befaler det å løfte seg opp og kaste seg i havet for aldri å komme tilbake igjen!

HUSK FØLGENDE:
1) Å TAKKE, LOVE OG PRISE HERREN FOR AT HAN HAR HØRT OG INNVILGET DIN BØNN 
2) OG 
AT DU MÅ BE AV HELE: DITT HJERTE, DIN SJEL, DITT SINN OG DIN KRAFT! Be helst bønnen høyt og rop den gjerne ut fordi:
3) DISSE BØNNE- OG FASTEDAGER ER ET VÆRE ELLER IKKE VÆRE FOR DEN FRIE NORSKE RETTSSTATEN OG FOR FRIHETEN TIL DE KRISTNE OG ALLE FRIHETSELSKENDE MENNESKER I NORGE FORØVRIG. 


C: HUSK kjære Nordmenn hva Gud og Kong Haakon den 7de har sagt:
- av DTOsH

Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trældoms åk! - Jfr. Galaterne 5:1. 
Guds advarende Ord er hevet over våre politikeres ønsker om å fjerne Guds Ord fra folk og land og erstatte det med humanismen som ikke er noen moralsk rettesnor men som skaper kaos og elendighet (fordi den kun ble skapt for å erstatte Guds Ord som skaper Guds Orden på alle nivå i skaperverket) og er en av flere inngangsporter til den onde spiralen med finanskriser/økonomiske kriser, ulykker, terror, krig, død og fordervelse og til slutt selvutslettelse i bunnen av spiralen. La oss også ta på fullt alvor - den så høyt aktede og kjære folkekonge, som aldri overgav seg til fiendemakten og som aldri ble tatt til fange - Hans Majestet Kong HAAKON VII’s oppfordring og advarsel til hele det norske folk. Jeg siterer: ”DET ENESTE SOM KAN REDDE VERDEN (vår kommentar: og følgelig Norge) UT AV VANSKELIGHETER OG ALT DET ONDE, ER Å VENDE TILBAKE TIL DEN GAMMELDAGSE KRISTENDOM MED DE GAMLE KRISTNE VERDIER, SOM MÅ GJENNOMSTYRE ET FOLK HVIS VÅR KULTUR SKAL BESTÅ.

Kong Haakon Den 7de sier på sin måte det vi har sagt her på vår måte vedrørende den onde spiralen.  En kultur som ikke består blir med andre ord utslettet eller erstattet av en annen. Det blir samme sak. At den kristne kulturen blir erstattet med den islamske vil være et ekempel på det. Vi mener at det er nettopp dette som vil kunne skje hvis man sletter Grl. § 2, 2.punktum.
Da kan også senere norske ting endre grunnloven på nytt og vedta at islam skal være den norske stat sin tro. Joda, sier noen, men det skjer ikke i vår tid! Er det noe argument? Å skyve kaosstaten over i fanget på senere generasjoner er tankeløst og samvittighetsløst.  Dette dilemmaet må nordmenn forstå og ikke minst politikerne. AP, SV og SP m.fl har oversett dette dilemmaet fordi de har kastet seg på den humanistiske bølgen og tror at den vil vare evig og ikke vil møte andre ismer i fremtiden, f.eks. muhammedanismen. Det er lov å være blind men ikke tro kjære nordmenn at det ikke vil koste friheten deres, herunder ytringsfrihet, trosfrihet osv. Humanismen er som et skip uten ror, uten mål og mening. Den er en blind ideologi som ikke tror at det ferdes andre på sjøen. En sus og dus ideologi/religion som sier: "det får briste eller bære vi har det da gøy så lenge det varer!" En dag treffer det skipet en sterkere motstander som har ror og våpen om bord. Den dagen faller humanismen. Å slette Grl. § 2, 2.punktum kan bare resultere i kaos og selvutslettelse av den norske kulturen og rettsstaten. Kong Haakon Den 7de har gitt oss medhold på det jfr den ovenfor siterte talen.3. VIKTIGE PRESISERINGER:
- av DTOsH

Obs! Husk at underskrifter ikke kan erstatte bønn og faste. Enighetsbønn og faste brukt samtidig er det mest slagkraftige man kan bruke I Guds Ord for å få de raskeste resultatene eller øyeblikkelige bønnesvarene. Disse 2 våpnene tar vi nå i bruk på et nasjonalt nivå. Underskrifter er også våpen/redskaper som får åndelige konsekvenser men de kan ikke erstatte bønne- og fastedagene for så mektige er ikke underskrifter. Vi har allikevel laget et opprop siden det var et ønske fra endel folk der ute i de 1000 hjem. De som vil signere på oppropet til det talte ord mot endring av Grunnloven kan gjøre det via en link i et underavsnitt lenger nede på siden her. Derfor les deg nedover så finner du den etter hvert. Å signere oppropet kan altså ikke erstatte bønnen og fasten som vi på Guds ordre har utlyst. Da burde dette være klart og tydelig nok. Det er på denne websiden du får vite hva som utlyses om dette. Andre kan gjengi oss feil, eksempelvis: aviser, tv-kanaler osv. Så hold deg oppdatert ved å lese denne websiden så ofte du kan. Her annonseres også tv-programmer på web og tradisjonelt tv/satelitt-tv som vedrører nasjonal krisefaste og enighetsbønn for Norge. Hold deg oppdatert ved å lese denne websiden ofte og ikke stol på andre medier som snakker om oss eller denne utlysning annet enn der undertegnede - dvs Mary eller det talte ords leder - er personlig til stede i programmet siden det er disse to som er nøkkelpersonene i denne utlysningen av bønn og faste på guds kall. Det var Mary som først fikk dette kallet om nasjonal krisefaste og så ble det talte ords leder koblet/kalt opp og bidro med den nasjonale enighetsbønnen og websideannonseringen her på det talte ords webside. Noen kristne, norske studenter ga det talte ords hyrde (forkortet: DTOsH) tips om å lage et opprop og legge det ut på denne siden og det har DTOsH også gjort. Vi synes et slikt opprop hører med selv om det er BØNN og FASTE som må til for å stoppe og fjerne for godt dette ugudelige lovforslaget som også er tankeløst, hodeløst og blottet for samvittighet, ja totalt ansvarsløst men dog gjort i humanismens forførende idè og ånd.
Det understrekes at også det talte ord er med på denne utlysningen av bønn og faste ved å ha stilt til full disposisjon denne websiden (som vi oppdaterer hele tiden) slik at vi får gjennomført en effektiv nasjonal krisefaste og enighetsbønn slik Gud vil for å redde land og folk.  Det talte ords leder var også den eneste som varslet David Yonggi Cho i DCEM i Seoul Korea i 1994 da nordmenn skulle ta stilling til EU-medlemskap. Cho undret seg over hvorfor bare det talte ords leder hadde varslet ham men han satte i gang bønnefjellet og tok opp bønnebegjæret i sin fullsatte mega-kirke i Seoul Korea. Og vi vet alle hva utfallet ble. All ære og pris og takk til Gud vår far I Kristus Jesus! Det er derfor ikke noe nytt at det talte ords leder er engasjert på et nasjonal og internasjonalt nivå.


D: BEHANDLINGEN AV 
ENDRINGSFORSLAGET  I KONTROLL- OG 
KONSTITUSJONSKOMITEEN DEN 27.03.2012:
- Av DTOsH

Vi vil på det sterkeste oppfordre nordmenn og skandinavere generelt - og Guds Folk som er kalt ved Guds Navn - om å gå inn i en 3 dagers nasjonal krisefaste for å stoppe et endringsforslag til Grunnloven. Dette endringsforslaget til grunnloven skal opp i kontroll- og konstitusjonskommiteen den 27 mars 2012. Et lovforslag - som hvis det blir vedtatt - ville ha fjernet hjørnestenen, Jesus Kristus, fra grunnmuren til den norske staten. Å fjerne Kristus som hjørnestenen vil gjøre at det vil bli en sterk forfølgelse av bl.a. de kristne - og alle frihetselskende mennesker - og det ville ha skapt et nytt formørket regime i Norge med enda mer overgrep på det norske folk, overreguleringer og skatter og avgifter og andre frihetsberøvende tiltak - ja, et enda verre regime enn all de som har vært tidligere i landet vårt. De som er initiativtagere til endringsforslaget er - slik vi har forstått - den sittende regjeringa - de rødgrønne - som har kontaktet de andre partiene på Stortinget for å lure igjennom et lovforslag som ikke er noe annet enn en fjerning av kristendommen som den norske stat sin tro. 
 
 

E:

F: Replikk: Vekk med kristendommen - Aps langsiktige mål:
Artikkel - av Torleif Iversen - i Norge idag nr:50, 20122 

Det har vært Arbeiderpartiets lengsel gjennom mange og lange år. Tidlig på 1930-tallet, da det første AP-toget gikk igjennom Sandefjords gater, var det en parole som gjorde innholdet mer interessant enn de andre. Det stod med store bokstaver: Stryk korset - heis flagget rødt og rent

Og fanen som ble båret foran var rød, uten kors. Det var Arbeiderpartiets fane den gang. Siden har dette ligget i agendaen til AP.
I 1946 ble det holdt et foredrag av en AP-leder på Østlandet for AUF-ere. Det var et inspirert og godt formulert foredrag. Foredragsholderen var godt kjent med innholdet, og framførte det med stor autoritet. Ungdommen skulle vinnes for AP. Jeg var der sammen med andre AUF-ere. Under foredraget ble han riktig varm i trøya og utbasunerte med ekstra trykk i stemmen.

Det er to onder Norge sliter med med. Og vi er ikke et fritt land så lenge disse onder binder oss. Så tok han en liten pause før han fortsatte: 
Det ene er kapitalismen og det andre er kristendommen. Vi er ikke et fritt folk folk før vi har kvittet oss med det.

Videre sa han at kristendommen er verre enn opium for det norske folk.Han spurte: - Hvordan skal vi bli kvitt dette uvesenet? Stenger vi kirkedører og bedehus, taper vi for mange stemmer, og det har vi ikke råd til. Men hvordan skal vi gjøre det?

Han svarte selv: - Jo, vi skal ta kristendommen ut av skolen. Dette må gjøres så langsomt at ingen merker det. Vi skal ta time for time bort og fortrenge disse timene med ting som ligner. Når vi tar den siste kristendomstimen ut av folkeskolen, kan vi stenge kirker og bedehus uten at noen vil reagere.

Jeg var tjueto år da jeg hørte dette foredraget. Jeg gikk ut fra møtet med visshet om at min plass ikke var i AUF.

Dette er nå lenge siden, og jeg har fulgt nøye med om skolen skulle miste sin kristendomsundervisning. Med RLE-faget har AP nesten kommet til målet sitt.

Det er veldig få timer i dette faget som er Kristus-orientert. En kristendomstime må jo nødvendigvis dreie seg om Kristus og Hans lære.

Kristenfolk: Våkn opp før det er for sent. Nå må vi mønste, før siste time er gått.

 
 
 
G:En rystende profeti:

Det må gå opp for oss at vi er inne i en åndskamp, der sataniske krefter vil ta fra oss den kristne arv. En av frontfigurene i New Age-bevegelsen, Alice Balley, skrev på 1950-tallet en bok som heter "The Plan" der strategien ble lagt frem. Det var en plan i ti punkter, som vi ser oppfylles idag.
 

1.   Få Gud ut av skolene. Hvis folk vokser opp uten referanse til Gud, vil de senere i livet anse Ham som irrelevant for sitt liv.

2.   Bryt ned den kristne familiestrukturen ved å bryte kommunikasjonen mellom barn og foreldre, slik at de åndelige etiske verdier ikke blir videreført til neste         generasjon.

3.   Ta bort restriksjonene for sex. Menneskene må bli frie til å nyte dette uten restriksjoner.

4.   Siden sex er det sterkeste uttrykket for et menneskes livsnytelse, må det uttrykkes i alle former:                       homoseksualitet, orgier, bare ingen blir skadet.

5.   Kvinner må være frie til å abortere uønskede barn. Om mannen skal få sex konsekvenser, må kvinnen ha det samme.

6.   Når et ekteskap sprekker, må en være fri til å skille seg. En er også fri til å velge ny partner, selv om en ikke gifter seg igjen.

7.   Slå ned på all religiøs radikalisme. Kristne sier at Jesus er den eneste frelsesveg. Fjern dette ved å bringe de kristne til taushet og promoter andre religioner.

8.   Bruk mediene til å kontrollere menneskers meninger. Bruk tv, film, presse til dette.

9.   Skitne til kunsten i alle dets former. Fordrei musikk, malerkunst, diktning til noe uanstendig, umoralsk og okkult.

10.  Få kirken til å gå god for disse ni punkter. Få kirken til å akseptere prinsippene ved å si at det er greit.Vi ser hvordan samfunnet fjerner seg fra den kristne tro, og vi kristne sover. Vi lar mediene påvirke oss uten sensur. Vi ser hvordan skolene har sviktet sitt kristne oppdrageransvar og er blitt en gudsforlatt skole. Vi ser hvordan verdsligheten trenger seg inn blant oss kristne og stjeler renhet og hellighet. Avkristning begynner å koste oss mye, det er på tide å våkne.


DTOsH kommenterer: Det er slettes ikke bare skolen som har sviktet sitt oppdrageransvar men staten og politikerne har totalt neglisjert eller oversett GL §2, 2. og 3.punktum. De kristne og folket forøvrig har vært tause og har latt avkristningen gå sin gang i strid med GL § 2 m.fl. Hvor har de såkalt skarpe hjernene blant advokatstanden vært hen i mellomtiden. Hvorfor har ikke visse instanser innen staten - som skal påse at lovverket blir fulgt - gjort jobben sin?Politikerne avslører jo seg selv når de nå vil slette hele setninger i GL, herunder §2, 2. og 3. punktum som sier: "Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion." H: ENDRINGSFORSLAGENE TIL GRUNNLOVEN ER EGENTLIG IKKE BARE ENDRINGER MEN EN NY GRUNNLOV. DETTE LIGNER VELDIG PÅ ET STATSKUPP:
- Av DTOsH

Sitat fra Wikipedia: Et statskupp (fra fransk coup d'état) er en rask, forfatningsstridig maktovertakelse av en stat, vanligvis utført av en liten gruppe personer som kun erstatter de øverste politiske lederne. Statskupp er det også dersom borgerne (alle eller noen) lovstridig fratas rettigheter (DTOsH KOMMENTAR: å frata nordmenn deres offentlige statsreligion er å frata dem deres rettigheter i strid med grunnlovens intensjoner eller det som var ment fra grunnleggernes side), påføres plikter eller gis privilegier. Det regnes også som statskupp dersom et statsoverhode utsteder et dekret som går ut over vedkommendes forfatningsmessige fullmakter. (DTOsH KOMMENTARVi anser det å være utenfor politikernes/statsoverhodenes fullmakter å frata nordmenn deres offentlige statsreligion da denne rettighet er nedfelt i grunnloven av den norske stats grunnleggere anno 1024 og 17.mai 1814). Statskupp skiller seg fra revolusjon som er en grunnleggende samfunnsmessig endring. Den foregår ved en egen dynamikk og i en akselererende prosess med en bredere deltakelsee og medfører en omveltning der det politiske system endres radikalt, sitat slutt. 

I: FELLES FASTEDAGER:
- Av DTOsH

Da dette haster så har Mary underrettet TV VISJON Norge, Gospel Channel, Kanal 10, Dagen m.fl. om de felles fastedagene som er satt til helgen 23-24-25 mars 2012. Disse dagene oppfordres du som leser disse ord til å faste og be den befalende, nasjonale enighetsbønnen som vil redde Norge og nordmenn ut av avkristningen og den onde spiralen. Fasten er en krisefaste hvor man kun inntar vann og ikke juice eller noe annet. 
Dette er ikke en nasjonal aksjon for underskrifter men nasjonal krisefaste, bønn og takksigelse.
Du faster, du ber den befalende, nasjonale enighetsbønnen - som er annonsert her litt lenger nede på siden - og du takker Gud for bønnesvaret.


MÅLET ER NÅ KLART:
Selv om endringsforslaget foreløpig er vedtatt så må vi kristne står sammen i faste med den befalende krisebønnen og lovprisning for å gjøre til intet dette forsøket på å permanent endre grunnloven som tar sikte på å permanent  ta vekk kristendommen fra nasjonen Norge. Dette forsøket på å avkristne Norge skal ikke lykkes - og nå haster det - vi opplever dette angrepet som et angrep på kristendommens siste skanse i Europa, nemlig Norge. Det er neppe noe annet land i europa som gjennom sin grunnlov har knyttet bånd til Kristus - som hjørnestenen - slik som i Norge.

NÅ MÅ VI STÅ SAMMEN SOM GUDS FOLK for ellers så faller Norge som kristendommens siste skanse i Europa og det vil istedet komme en forferdelig forfølgelse av de kristne!

Det vi ber deg eller dere om - som leser denne utlysningen av nasjonal krisefaste og krisebønn - er å distribuere dette til de som er tilknyttet ditt eller deres fellesskap fordi dette haster nå.


Det talte ords hyrde utlyser følgende
enighetshetsbønn for de sanne kristne i Norge og verden over som leser denne artikkel:

DEN BEFALENDE OG NASJONALE ENIGHETSBØNNEN - SOM VIL REDDE NORGE OG NORDMENN UT AV AVKRISTNINGEN OG DEN ONDE SPIRALEN - ER FØLGENDE:

I den Herre Jesu Kristi Nasareerens Navn så binder vi dette ugudelige lovforslaget  - om å fjerne kristendommen fra Norge og det norske folk - og befaler det å løfte seg opp og kaste seg i havet for aldri å komme tilbake igjen!


J: HER KAN DU SIGNERE PÅ VÅRT OPPROP MOT ENDRING AV GRUNNLOVEN:
- av DTOsH

DU KAN FORTSETTE Å SIGNERE PÅ OPPROPET  - SELV OM ENDRINGSFORSLAGET FORELØPIG ER VEDTATT - VED Å KLIKKE PÅ FØLGENDE LINK (I BLÅ TEKST):

Ikke fortvil om det tar noe tid å laste sidene.
Nok en gang gjør vi deg oppmerksom på at din signering på oppropet ikke er en erstatning for Bønne- og Fastedagene men en måte du som norsk statsborger kan vise de folkevalgte og da kontroll- og konstitusjonskomiteen med flere hva som er din mening om dette lovforslaget. Det beste og sterkeste og mest virkningsfulle du kan gjøre, og det eneste mest riktige, er å gå inn i Bønn og Faste disse og be denne befalende, nasjonale enighetsbønnen som er annonsert litt lenger opp på siden i blå tekst. Det ideelle er at man både faster og ber og signerer på oppropet. Da har man brukt 2 åndelige våpen i sin kamp mot det onde i dette landet. Videre har man brukt en signatur for å vise det norske stortinget hvor man står hen i dette anliggende. Vi mener at det politikerne har gjort pr. 21 mai 2012, er et statskupp og da er det også riktig å protestere med sin underskrift. Nå sier allikevel ikke Guds Løfte at det 2 av oss her på jorden blir enige om å signere på skal vi få, jfr. Matteus 18:19. Jesus sier i Matteus 18:18 - 20: 18 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.
19 Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen.20 For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»

Det kontroll - og konstitusjonskomiteen som skriver innstillinger til stortinget og hva som skrives i de innstillingene har betydning for hva som vektlegges, vinkling o.s.v. Vi mener at Kontroll- og Konstitusjonskomiteen ikke kan skrive noe annet budskap i denne innstillingen en det som vi har sagt i Art. 2, 1.avsnitt, nederst i avsnittet, se følgende avsnitt:Artikkel 2 med underavsnitt følger:
Art. 2: De resterende avsnitt er skrevet av det talte ords hyrde som anser at snikinnføringen av humanismen er lovstridig, jfr. bl.a. nåværende Grl. § 2:


A: IKKE SAMSVAR MELLOM LIV OG LÆRE:

Det talte ords hyrde, sier følgende: «AP og SV har i tiden som har gått, frekt og freidig fullt ut innført humanismen i det norske lovverket (eksempelvis abortloven, den nye ekteskapsloven osv.), hvilket vi anser er gjort i strid med Grunnloven som bl.a. sier at «den evangelisk-lutherske religion er statens offentlige religion». Vi mener det har skjedd lovbrudd mot Grl. §2, 12 og 27. Det står skrevet i Grl. § 27, 2.setning: "Medlem af Statsraadet, der ikke bekjenner seg til Statens offentligs Religion, deltager ikke i Behandlingen af Sager, som angaar Statskirken. Vi betviler at denne loven har blitt fulgt i tiden som har gått. Nå, i 2012, så vil de plutselig forandre Grunnloven, det vil si å slette deler av grunnloven, nettopp på de punktene som avslører at innføringen av humanistiske lover (eksempelvis abortloven) er lovbrudd mot den norske grunnloven. Noen sier at det er kirken selv som ønsker å skille stat og kirke men endringen eller slettingen av bl.a. den norske grunnlovens §2, 2. og 3. punktum er det ikke gitt kirken noen myndighet til å endre på. Hvordan kan man både vedta lover som undergraver, spotter og håner statens offentlige religion, og samtidig følge Grl. § 2, 2. punktum, som sier at Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion? AP og SV m.fl. antar vi har forstått - omsider - at dette ikke går an, og har således kommet på den tanken at de nå vil fjerne nåværende Grl. § 2, 2. og 3. punktum. Hvis ikke, slik vi ser det, AP m.fl. hadde hatt bukten og begge enda, så hadde det vært reist riksrett for lenge siden. Men riksadvokaten er jo som regel AP mann og da blir det bukken som passer havresekken rettsstat, gjør det ikke? Vi ser ihvertfall klart og tydelig av dette at det norske folk ikke har fått levert rettsstat i tiden som har gått også kommer politikerne frekt og freidig med den dåraktige og latterlige påstanden at de nå plutselig skal levere rettsstat og de starter da en slik fiktiv "ny" rettsstat (som vi ikke  anser er rettsstat men utslettelse av rettsstaten ved et statskupp) ved å fjerne kristendommen fra vår norske Grunnlov). Hvis det var en ny rettsstat de ville ha startet så hadde de først fått tiltalt og straffet de politikerne som allerede har forbrutt seg mot gjeldende GL §2, 2 og 3. punktum. Dette er latterlig og tragisk. Det er den norske rettsstatens siste åndedrag vi ser utspille seg hvis humanistene får sin vilje. Da ville et nytt regime ha sett dagens lys men i Den Herre Jesu Kristi Nasareerens Navn så må vi nå faste og be slik at dette ikke skjer. Politikken skulle, i det minste, ha fulgt læra til statens offentlige religion. Grunnloven setter jo rammene for politisk handlefrihet. Vi kan ikke se at den har gjort det, og anser derfor abortloven, og flere lover, å være vedtatt i strid med Grunnlovens § 2 m.fl. Det er derfor ikke rart at de rødgrønne (selv om det er flere som har inngått avtale av 10. paril 2008) vil slette deler av Grunnloven, slik at de ikke lenger kan bli dømt etter norsk lov, for å ha innført lover som klart strider mot Grunnloven av idag. Eksempelvis selvbestemt abort av 1978.
Vi mener at det vil være straffbart å slette deler av grunnloven, før bl.a. den sittende regjeringen har blitt satt til ansvar for å ha brutt, slik som allerede beskrevet, nåværende Grunnlov §2, 2. og 3.punktum. Staten vil, ved en slik handling, avsløre at den hever seg over sin egen lov, hvilket betyr at staten oppfordrer til å bryte sin egen lov og da er den ikke lenger rettsstat. I det nye lovforslaget til Grl. § 2, så heter det at «denne grunnlov skal sikre rettsstat...», men når vi anser at bl.a. AP og SV har brutt grunnloven av idag - ved å innføre humanistiske lover (før Grl. § 2 ble endret) -hvordan kan de da si i det nye forslaget til Grl. §2 at grunnloven skal sikre rettsstat? Vi kan ikke se  at Grunnloven sikrer rettsstat når norske storting neglisjerer den Grunnloven den allerede har. Det har da ingen hensikt å lage noen ny Grunnlov eller endre den men å håndheve den allerede gjeldende Grunnloven, det har både mening og hensikt. Vi kan ikke se at det norske storting har levert det norske folk noe rettsstat og man starter ikke en ny rettsstat ved å bryte prinsippene til en nåværende rettsstat. Gjør man allikevel det så må det kunne kalles statskupp så lenge lovene som ble gitt i utganngspunktet ble gitt av legale norske ting/nasjonalforsamlinger eller regenter med utøvende makt. I Norge er den kristne arven nedfelt i Grunnloven og en rettsstat ville ha bøyd seg for dette faktum like mye som den måtte ha bøyd seg for det faktum at Amundsen og Nansen var først til polene. En rettsstat må respektere grunnleggerne av den norske staten. Uten en slik respekt så er det neppe noen rettsstat som tar form men et annet regime eller en annen stat. Rettsstaten håner seg selv og avslører seg som en løgner når den ikke respekterer fullt ut de norske grunnleggerne av staten Norge men tillater seg å skrive om historien og gjøre om på det grunnleggerne av den norske staten sa i 1024 og 1814. En slik arrogant holdning kan vi ikke forstå viser noe annet enn at man ikke har med noe rettsstat å gjøre men snarere en kuppmaker som kun vil høre på seg selv og skape seg sin FIKTIVE stat så lenge det varer inntil borgerkrig og annen elendighet utsletter den.  En rettsstat som ikke bryr seg om sine egne grunnleggere, er ingen rettsstat. Dette blir det bare en kaosstat av og ikke en rettsstat. Hvis grunnleggerne bestemmer noe og alle andre skal bestemme noe annet, så blir resultatet KAOS, det motsatte av rettsstat. Dette vil bety selvutslettelse, dersom man skal ta jussen på alvor. Tenk deg hvordan folket vil se på en stat som neglisjerer (sletter) og bryter sin egen Grunnlov. I en slik stat vil det uunngåelig bli terrorhandlinger fra militante grupperinger som mener de har minst like mye rett til å forsvare Grunnloven som de som arrogant mener de har rett til å utslette den. Er det de arrogante som sitter ved makten så blir da terroristene de som angriper statsmakten eller de som har kuppet den. Dette blir det kaos av og i tider med terrorangrep så er det å helle bensin på bålet å begynne å slette Grunnloven på punkter som hisser opp militante grupperinger. Konklusjonen er vel neppe noen annen enn den at endel norske politikere ikke har tatt Grunnloven på alvor. De har kastet seg tankeløst på humanismens bølger i Europa (uten å tenke konsekvenser) og drevet frem lovverk som undergraver, håner og spotter den norske stat sin offentlige tro og lære (Bibelen), som er nedtegnet i Grunnloven. Slik har Grunnloven av i dag ikke bare blitt oversett, men også blitt trampet ned, krenket, gjort overgrep på. Dette er svært alvorlig og slikt vil trigge terrorhandlinger fra høyreekstreme grupper. Lover som bryter med Grunnloven (grunnleggerne av staten) må endres og ikke omvendt. Det er jo ellers ingen hensikt å ha grunnleggere og noen rettsstat. Man vedtar ikke lover som bryter med grunnloven for så mange tiår etter å komme med forslag om å endre Grunnloven. Dette her er det juridisk ikke mulig å motsi uten at man undergraver rettsstaten som er bygget på Grunnloven. En stat som ikke er bygget på noen lov er ikke en rettsstat men en kaosstat. Norge er farlig nære kaosstaten fordi vi kan ikke se at politikerne har villet respektere grunnleggerne og har følgelig tatt seg frihet til å lage sin egen lov som bryter med grunnleggerne, dvs Grunnloven. GL §2, 2. og 3.punktum har en ordlyd og mening grunnleggerne åpenbart mente ikke skulle kunne endres på i senere tid. Detaljer i dette har vi allerede tatt lenger opp på siden her. Grunnloven danner jo hele plattformen eller grunnmuren til en nasjon og en stat. Å grave opp og endre en grunnmur betyr at det tidligere huset eller regimet faller ellers blir det hengende i løse lufta, altså det blir lovløst.  
Når Grl. § 2. sier at «den norske stat sin offentlige religion er den evangelisk-lutherske», kan man neppe som folkevalgt vedta lover som bryter med denne religionen og dens helligste og viktigste bok, Bibelen, uten å bryte Grunnloven og følgelig undergrave rettsstaten. Å tillate noe slikt, gjør at vi får en kaosstat fordi rettsstaten undergraves. Staten - representert med de stortingsrepresentantene som kjempet frem lovene som bryter med Grl. § 2 m.fl. - har kommet i strid med seg selv. Det skulle prinsippielt, vært reist riksrett mot politikere som har brutt Grunnloven. Dette burde Kontroll- og Konstitusjonskomiteen forlengst ha besørget og må ikke medvirke til lovbrudd og at skyldige kommer unna straff mot brudd på gjeldende Grunnlov.
Har noen sovet i timen, eller er det systemet som ikke virker? Staten er korrupt, eller mangler objektivitet og uavhengighet i de leddene hvor det skulle ha blitt reist riksrett? Det er f.eks. helt imot prinsippene om objektivitet og uavhengighet, og en en dramatisk svakhet i forvaltningen av rettsstaten, at et regjeringsparti skal få ha riksadvokaten. Vi anser det å bryte så fundamentale prinsipper for en rettsstat som svært alvorlig og det skaper alvorlige konsekvenser for borgernes rettssikkerhet.
Vi kan ikke annet enn å se konturene av en KAOSSTAT som nordmenn har blir utsatt for i mange tiår, og våre argumenter - som begrunner vårt syn - er ikke akkurat lettvektere, tør vi påstå. Å innføre humanistiske lover som bryter Grunnloven og undergraver Rettsstaten mange tiår før Grunnloven faktisk er endret - hva skal man kalle det? Er ikke det lovbrudd så kan man også tillate seg å si følgende: "Jo, du har helt rett men Grunnloven er statsrådene og stortingsrepresentantene hevet over, den gjelder kun for de der ute på gata som ikke er endel av makteliten." I en rettsstat kan man ikke si noe slikt men hvis virkeligheten viser at man kan si noe slikt allikevel selv om det på papiret står rettsstat - ja da er det i praksis ikke en rettsstat i det virkelige liv og borgerne har blitt ført bak lyset. Poenget er at vi som norske statsborgere - uansett maktelite eller ikke - kan kreve av Kontroll- og Konstitusjonskomiteen på Stortinget at den ikke medvirker til konstitusjonelle lovbrudd og undergraving av Rettsstaten. Vi kan derfor ikke se at Kontroll- og Konstitusjonskomiteen kan skrive en innstilling til Sortingspresidenten eller noen andre om å vedta det lovendringsforslag som det her er snakk om uten å bryte sin egen lov og undergrave rettsstaten. Når vi forutsetter at lovbrudd har skjedd i tiden som har gått og disse lovbrudd ikke er rettslig forfulgt av den instans som skulle ha reist sak og denne instans så skriver en innstilling til Stortinget om å fjerne Grl. § 2, 2. og 3. ledd - som nettopp gjør lovbruddene ulovlig - hva skal man kalle det for? Er ikke det å medvirke til lovbrudd? Er ikke det å medvirke til brudd på grunnloven og undergraving av rettsstaten?
Hvis det er slik at Kontroll- og Konstitusjonskomiteen er forpliktet til å skrive en en innstilling så kan vi ikke forstå at den innstillingen kan ha noe annet buskap enn følgende: "Endringsforslaget til Grunnloven kan ikke tas opp til avstemming i Stortinget fordi det vil være å dekke over tidligere lovbrudd. Nå må vi rettsforfølge tidligere lovbrudd med den gjeldende Grunnloven før vi kan gjøre noe annet. Videre så anser vi at Grl. §2, 2.punktum gir den kristne gruppen av borgene visse konstitusjonelle rettigheter. Å ta fra dem disse rettighetene vil vi anse som et brudd på det som var intensjonen til de norske grunnleggerne av 1024 og 1814. Alvorlighetsgraden av å ta fra de kristne sine konstitusjonelle rettigheter anser vi minst å være et statskupp og det kan ikke vi medvirke til og følgelig kan vi ikke skrive en innstilling om å foreta noen avstemming i Stortinget i denne sak."B: DET ER DEN SITTENDE REGJERINGA - DE RØDGRØNNE - SOM VI MISTENKER  FOR Å STÅ BAK LOVFORSLAGET SOM DE HAR DRATT MED SEG DE ANDRE PÅ. DET ER SPESIELT GRL. § 2 DE ER UTE ETTER Å ANGRIPE MEN NÅ MÅ POLITIKERNE LÆRE SEG EN GANG FOR ALLE AT GRUNNLEGGERE ER GRUNNLEGGERE OG POLITIKERE ER POLITIKERE:

Hvis vår mistanke er riktig så er det den sittende regjeringa som har fått lurt de andre partiene med seg, dvs Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, KrF. De forsøker å endre Grl. § 2 som er selve hjørnestenen i den norske Grunnloven eller som gjør Kristus til hjørnestenen, sitat: "...Den evangeliske-lutherske Religion forbliver Statens Offentlige Religion", sitat slutt. Dette er det viktigste de vil ha bort. De andre endringene er endringer som gjøres nettopp p.g.a. endringen av Grl. § 2 som er selve hjørnestensparagrafen for den kristne tro og kultur i Norge. For oss virker det åpenbart at det de forsøker er egentlig ikke en endring men en utsletting av den kristne arven og troen, dvs å lage en totalt ateistisk stat bygget på humanismen. Den norske staten anser vi ikke har lov til å velge humanismen når legale norske regenter i tidligere tider valgte noe annet for Norge, nemlig den kristne tro. Det er ikke gitt noen andre å velge for Norge enn de grunnleggerne som valgte den norske stat sin tro på Mostratinget i 1024. Politikerne har gått for langt og de har forbrudt seg mot Grunnloven slik vi ser det og nå vil de slette deler av Grunnloven så de ikke skal kunne settes til ansvar for sine handlinger. Like lite som noen kan endre på hvem som var først til månen, kan norske politikere endre på det faktum at grunnleggerne av den norske staten valgte den kristne tro som den norske statens offentlige tro. Å tro at man kan velge om igjen og forsøke å skrive om historien, ja, det kan neppe betraktes som noe annet enn juks og bedrag i våre øyne. Grunnen til at de forsøker seg på dette er at alt for mange av oss er tause og taler ikke imot dette med formuleringer som rettmessig, redelig og juridisk overbevisende bringer hele endringsforslaget inn i det illegale, d.v.s. det som ikke kan aksepteres av norske politikeres aktiviteter på stortinget. De skal drive politikk disse på stortinget men det vi anser de faktisk driver med er sin egen private religionskrig eller ideologi, propagandamaskin hvor de vil utslette det som er Grunnlovsfestet hva gjelder det som er den norske stats offentlige tro. Når de driver med slike aktiviteter så må de stilles til ansvar og det er det vi nordmenn nå må kreve. Politikerne har presset EUs regler på oss nordmenn alt for lenge enda vi nordmenn sa nei til EU i 1994. Nå vil de presse på oss nordmenn humanismen og avkristne landet og folket vårt. Dette må ta slutt nå. Denne onde spiralen må nå ta endelig slutt. Politikere driver ikke politikk når de opptrer som en diktator eller kuppmaker med null respekt for tidligere regenter som er grunnleggerne av staten og som bandt staten for tid og evighet. Et lands grunnleggere må vi respektere om vi liker det eller ikke og det grunnleggerne bestemte skal ikke være gjenstand for endring siden den norske kulturen er basert på kristendommen som igjen er nedfelt i Grunnloven. Å slette Gl§ 2, 2.og 3.ledd anser vi å være det samme som å fornekte sin egen kultur og tro. Dette må norske politikere bøye seg for og de må slutte med å rive ut sider i den norske grunnloven som grunnleggerne stod for eller rable ned noe annet som bryter med grunnleggernes syn. Nå må norske politikere - en gang for alle - lære seg å respektere grunnleggerne av den frie norske staten og være fornøyd med å være politikere og ikke et lands grunnleggere fordi det kan de aldri bli. Politikere er politikere og grunnlegere er grunnleggere. Slik er det bare og ingen kan endre på det. Første mann til mølla får male heter det i ordtaket. Slik er det også med grunnleggerne til en nasjon. De som kom først ble grunnleggere og de som kom sist eller senere ble bare politikere. Det er enden på visa om det blir likt eller avskydd, det spiller ingen rolle. Ingen kan endre på det, selv ikke norske politikere.
 
Å tro at man kan fjerne fra Grunnloven den kristne tro som statens offentlige tro vil bety at man også kan gjøre Norge om til en muslimsk stat og at man kan forkaste hele den norske kulturen bare med noen pennestrøk. Vi tror ikke dette var grunnleggernes intensjon at Norge i ettertiden kunne velge noe annet enn den kristne tro. De valgte for Norge en gang for alle og dette anså de å være bindende for tid og evighet. Dette synet anser vi også at Mostratingets medlemmer hadde.
 
 
C: VI ANSER AT ENDRINGSFORSLAGET ÅPENBART GJØRE ALLE LOVBRUDDENE (FORDI DE BRYTER MED GL §2, 2.OG 3.PUNKTUM) - MED ALLEREDE INNFØRT ABORTLOV, EKTESKAPSLOV/NY EKTESKAPSLOV ETC - LOVLIGE FORDI VI ANSER AT MAN LIKESTILLER HUMANISMEN OG KRISTENDOMMEN MED TILBAKEVIRKENDE KRAFT. DETTE ANSER VI SOM ET KLART STATSKUPP:
 
Vi ser av lovforslaget at de vil endre hjørnestensparagrafen, dvs Grl. § 2. I endringsforslaget til denne paragrafen (GL § 2, 2 og 3. punktum) vil de IKKE BARE LIKESTILLE KRISTENDOMMEN OG HUMANISMEN men de vil erstatte det kristne verdigrunnlaget med den humanistiske, ja selv med tilbakevirkende kraft. Måten endringene er gjort på avslører at det er den humanistiske arven de vil prioritere mens den kristne arven bare blir nevnt som spill for galleriet. De later som de vil likestille kristendommen og humanismen men måten endringen/slettingen skjer på avslører at de vil den minst 1000 år gamle kristendommen til livs og de gjør det med tilbakevirkende kraft slik at tidligere innførte lover som selvbestemt abort, ekteskapsloven/den nye ekteskapsloven, RLE-faget etc. plutselig blir lovlig i henhold til Grunnloven. Disse lovene strider jo klart  mot Grunnloven §2 av idag, en paragraf de arrogant har totalt oversett eller neglisjert. Nå vil disse politikerne dekke over sitt brudd på GL §2 ved å komme med disse endringsforslagene. Vi kan ihvertfall ikke se at det er noe annet de forsøker på. De har glemt de gamle bruene (avstikkervegene) men vil nå brenne bruene etter seg for å si det slik så ingen kan sette etter dem med loven i hånd. Det finnes ikke noe sterkere og som kan sikre Demokratiet, Rettsstaten og Menneskerettighetene enn den Kristne tro. Det var Luthers reformasjon som skapte Demokratiet, Rettsstaten og Menneskerettighetene slik at det frie vesten så dagens lys. Se siden/page i navigeringsmenyen til venstre flagget med: "Martin Luther innførte kristendommen i den vestlige verden noe som totalt revolusjonerte bl.a. dens økonomi, musikk, utdanning og politikk og skapte den frie vestlige verden". Når det er sagt så må det også sies at det finnes ikke noe sterkere som kan ødelegge Demokratiet, Rettsstaten og Menneskerettighetene enn den humanistiske arven. Humanismen er religionen til regimer i vesten som har forkastet Kristus som hjørnestenen. Det er frafallet fra Kristus som er hovedårsaken til at det frie vesten vil falle men Norge kan bli unntaket og således bli det profeterte vekkelsesfyrtårnet i Europa som skal brukes for den store innhøstingen nå i endens tid. Humanisme er egentlig en selvmotsigende filosofi fordi den er til enhver tid den oppfatning som råder blant "humanistene" men dette betyr at hva som er regelen idag ikke trenger å være regelen imorgen. Dette betyr at humanismen ikke har noen faste holdepunker eller regler og fører egentlig til selvutslettelse der i enden av den onde spiralen. Humanismen er den onde spiralens inngangsport. På Wikipedia står å lese, sitat: "Humanisme er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer", sitat slutt. De er hele tiden i endring. Det må dog understrekes at humanismen kom som en motvekt til skolastikken med dens interesse for det åndelige. Skolastikken satte kristne standarder for hvordan man utfører økonomisk aktivitet, og forklarte dette ut i fra viktige prinsipper som privat eiendomsrett, rettferdig pris, og ågerrenter som var sett på som syndig og forkastelig. Man skulle ikke tjene penger på penger.


D: ALVORLIGE LOVBRUDD IHH TIL GRUNNLOVEN - slik vi kan se - OG OVERGREP AV VISSE POLITISKE PARTI som snikinnfører humanismen lenge før de kom med et eneste endringsforslag til gjeldende Grl. § 2:

Konklusjonen på dette er følgelig at bl.a. den rødgrønne regjeringa vil avkristne Norge og innføre en rendyrket humanistisk stat ribbet for Guds Ord og Prinsipper. Dette har de allerede begynt med for tiår tilbake ved å erstatte kristendomsfaget med RLE-faget hvilket strider totalt mot Grl. § 2, 2.punktum. Samtidig vil de brenne bruene etter seg slik at de ikke kan saksøkes for å ha avkristnet Norge i strid med den nåværende Grunnloven, jfr Grl. § 2. Alle de ugudelige lovene som AP har slegget igjennom med hjelp fra ulike kanter i norsk politikk har kun hatt ett formål, nemlig avkristning av Norge og nordmenn og innføring av humanismen. Alle disse lovene bryter med Grl. § 2. Hvordan kan den norske stats offentlige religion være den evangelisk-lutherske hvis staten selv vedtar lover som totalt bryter med verdigrunnlaget til den evangelisk-lutherske tro?
Det er tydeligvis ikke sammenheng mellom liv og lære. Kristne og andre med respekt for Grunnloven har i alt for liten grad reist seg opp imot alle disse lovene som alle sammen bryter med Norges grunnlov §2, 2. og 3.ledd som de nå vil fjerne men de kaller det så fint for - i byråkratisk språkdrakt - "forslag til endring". Etter dagens grunnlov så anser vi at bl.a. AP og SV har gjort seg skyldig i brudd mot Grunnloven §§ 2, 12 osv. Grl. § 12 sier at over halvparten av statsraadets medlemmer må bekjenne seg til statens offentlige religion. Vi presiserer dog følgende: Vi kan ikke se at denne paragrafen har vært fulgt i tiden som har gått og har vi rett i det så har altså politikerne begått lovbrudd. Det er vel dette de er klar over og vil følgelig endre grunnloven med tilbakevirkende kraft og hele den pakka der. Norske politiske parti har også - slik vi kan forstå - forbrudt seg mot Grl. § 27, 2. punktum. Norske politikere anser vi også å ha forbrutt seg mot Grl. § 2 når de har vedtatt lover, som bl.a. selvbestemt abort, som klart bryter med Den evangelisk-lutherske religion. De har også helt klart forbrutt seg mot Mostratingserklæringen med kristenretten som forbyr abort. Det er ikke noe juridisk grunnlag for å si at Mostratingserklæringen av 1024 ikke er en del av Grunnloven. Olav Den Hellige var en legal norsk regent med utøvende makt og følgelig hadde han myndighet til å lage norske lover. Å si at statens offentlige religion er den evangelisk-lutherske og samtidig gjøre alt man kan for å undergrave den kan vi ikke se er annet enn lovbrudd. Å først nå - etter så mange lovvedtak som bryter tvert med Guds Ord og Prinsipper - forsøke å endre grunnloven er veldig søkt og etter vår oppfatning korrupt. Hvis politikere - bare for å redde sitt eget skinn - kan endre hele loven med tilbakevirkende kraft, vel, da er Norge et totalt korrupt land uten noen form for rettsstat. Kan man endre Grunnloven etter mange lovbrudd for så å gjøre disse allerede foretatte lovbruddene legale, ja, da har man i prinsippet ikke noen lov for politikerne men kun for folket. Da hever politikerne seg over loven og prinsippet "likhet for loven" hvilket betyr at det ikke finnes noen rettsstat i Norge på nåværende tidspunkt. Vi håper og tror at dette ikke er tilfelle.
Skal man finne hva som er det læremessige grunnlaget for den evangelisk-lutherske religion så må man gå til Bibelen og hva Luther lærte men Luther lærte jo oss Bibelen og anklaget den romersk katolske kirke for å ha praksiser som brøt med Guds Ord. Luther var en læremester i Guds Ord og hadde en teologisk doktorgrad. Luther var også den første til å oversette bibelen til det tyske språket. Så det er ingen tvil om det læremessige grunnlaget til den evangelisk-Lutherske Religion. De rødgrønne vil fjerne muligheten som vi norske borgere har idag til å saksøke dem for brudd mot Grunnloven. Slik ser vi på dette selv om det også er en ren avkristning som de nå vil gi et juridisk grunnlag for så å kunne fortsette hele prosessen, ja hele vegen ned til bunnen av den onde spiralen som ender i selvutslettelse for land og folk. Et folk uten sin rettmessige myndighet som er forankret i deres opprinnelig grunnlov og som mister sin frihet og sine rettigheter er et utslettet folk hva gjelder deres kultur, økonomiske, åndelige og sosiale handlefrihet, bevegelsesfrihet, ro og orden, trygghet osv. Vi tror at Norge og nordmenn vil miste sin frihet og sine rettmessige myndigheter hvis de politiske kreftene i Norge som vil avkristne Norge får fjernet fra Grunnloven at den norske stat sin tro skal være den kristne eller evangelisk-lutherske tro. Ord er ikke bare ord men åndelige erklæringer om kobler Norge og nordmenn til enten den onde spiralen hvor de onde kreftene har fritt spillerom eller den oppadgående, gode spiralen hvor Guds krefter har fritt spillerom til å velsigne land og folk, konge og regjering.E: NORGE MÅ IKKE KASTES ENDA DYPERE NED I DEN ONDE SPIRALEN MEN MÅ LØSRIVES FRA DEN OG KASTES TRYGT INN I DEN GODE SPIRALEN. KINA-KOMMUNISMEN ER OGSÅ EN TRUSSEL MOT DET FRIE VESTEN OG DET ENESTE SOM KAN BESØRGE AT DET FRIE VESTEN VINNER OVER KINA-KOMMUNISMEN ER EN GJENINNFØRING AV KRISTENDOMMEN OG IKKE EN AVKRISTNING SOM BARE VIL GI KINA ENDA STØRRE FORSPRANG:
 
Kina har idag et ateistisk kontroll-regime som forfølger  kristne og andre frihetselskende mennesker som kjemper for ytringsfrihet og andre bærebjelker i en levende rettsstat. Den 14.03.2012 så stod det å lese på MSN sin nettside at Kina har vedtatt en ny lov som gir myndighetene rett til å hemmelig arrestere og fengsle personer. Ingen ekte rettsstat kan gjør slike overgrep mot mennesker og noen rettsstat er heller ikke Kina men en stat som ikke gir borgerne den friheten som de trenger for i det minste å føle seg trygge i sitt eget land. Kina-kommunismen tar friheten fra folk og det gjorde også sovjetregimet som døde ut, det utslettet faktisk seg selv. Alle former for sosialistiske regimer og kontrollfreak kapitalister vil ta friheten fra folk. Nå må det vel sies at kapitalismen også har blitt Kina-kommunismens kjæledyr eller gullkalv i de senere år og fordelen til Kina er at de kan manipulere med økonomien på en helt annen måte enn det frie vesten med sin frie kapitalistiske økonomi hvor markedskreftene ikke kan kontrolleres på samme måte som i Kina. Regimet i Kina bruker bl.a. tvang mens regimene i det frie vesten bruker markedsmekanismer. Det er det stor forskjell på men Kina bruker både markedskrefter/-mekanismer og tvang. Slik blir da den Kinesiske modellen mer tilsynelatende "vellykket" økonomisk enn modellen som det frie vesten bruker pr idag. Det eneste som kan overgå modellen til Kina er det jeg vil kalle den oppadgående spiral økonomien i den gode spiralen. Dette er en økonomi som skapes ved at Guds Ord og Prinsipper blir undervist, trodd på og praktisert. F. eks. såmannsprinsippet i 2. Kor. 9:6 hvor det står at den som karrig sår skal karrig høste og den som sår med velsignelser skal høste med velsignelser. Bruken av såmannsprinsippet i norsk økonomi vil gjøre Norge mye rikere enn Kina, ja så mye rikere at Kina vil se lut fattig ut. Det var bl.a. såmannsprinsippet som skapte den ekspanderende eller eksplosive økonomien i det frie vesten og det var Luther som egentlig var den som skapte det frie vesten med sine sannheter som han hadde oppdaget i Bibelen, Guds Ord. Se også artikkelen, på websiden her, under manyflagget: "Martin Luther innførte kristendommen i den vestlige verden noe som totalt revolusjonerte bl.a. dens økonomi, musikk, utdanning og politikk og skapte den frie vestlige verden". Det er sikkert at Kina-økonomien er en stor trussel mot bl.a. det frie vesten sin økonomi fordi den følger ikke reglene men kjører sitt eget løp ved bruk av tvang og markedsmekanismer. Kina har et regime som har kastet Kina og folket der inn i den onde spiralen. Det som har gjort at det kommunistiske regime i Kina ikke har falt ennå er at landet opplever en veldig vekkelse. Den kristne vekkelsen i Kina går sterkere frem enn i noe annet land på jorden pr dags dato. Dette beviser at hvis den kristne vekkelsen tar tak i et land så vil det oppleve en veldig vekst, selv om det er i den onde sirkelen, og det er også hva som skjer i Kina idag. Den kristne vekkelsen stopper da opp bevegelsen nedover i den onde spiralen og begynner å løfte landet ut av den onde spiralen ved at landet beveger seg oppover igjen og ut av den onde spiralen der oppe på toppen av spiralen hvor inngangen er. Det er som om en bilfører kjører inn en blindgate og der inne i blindgate kan han være i årevis men så begynner han å finne vegen tilbake igjen til der han først kjørte inn i blindgata. Slik kan han da komme seg ut igjen i det åpne, frie rom hvor Gud kan sette en ny kurs for individet, folket og landet. Følgelig kan man ikke forstå Kina med mindre man forstår vekkelsen der som løfter landet oppover og ut av den onde spiralen så enormt effektivt at Kinas økonomi blomstrer. Kina har tatt ibruk kapitalismen som et redskap for vekst og innflytelse verden over. Dette er ikke typisk kommunistisk tankegang. Sovjet-samveldet tok egentlig aldri kapitalismen ordentlig i bruk de bare så på den som et nødvendig onde. Disse onde eller ugudelige eller humanistiske regimene er faktisk nedadgående spiraler som begynner helt der opp i toppen av spiralen og ender i selvutslettelse i bunnen av spiralen. Jeg sa litt lenger opp i artikkelen her at det kun er den oppadgående spiral økonomien i den gode spiralen som kan slå ut Kina-økonomien. Ja, det stemmer fordi Kina er bare i den onde spiralen men på veg opp i den. Å være på veg opp i den gode spiralen, er selvfølgelig uendelig mye sterkere enn å være på veg opp i den onde spiralen. Det eneste som det frie vesten kan beseire Kina-økonomien med er som sagt en voldsom kristen vekkelse som røsker det frie vesten ut av den onde spiralen og kaster det inn i den gode spiralen for det er der det frie vesten hører hjemme og fikk sin tilblivelse. Å være på veg nedover i den onde spiralen er også mye bedre enn å være på veg oppover i den onde spiralen. Det ideelle og aller beste er selvfølgelig å være på veg oppover i den gode spiralen. Det var nemlig der det frie vesten ble skapt og det vil ikke overleve uten å komme tilbake dit. Det frie vesten som på Luther sin tid var i den oppadgående spiralen, som skaper ekte vekst, er nå inne i den nedadgående spiralen hvilket bekreftes med heftige finansielle og økonomiske kriser, ekstremvær og ulykker forøvrig osv. Norge er i den onde spiralen men må ut av den før det er for sent og derfor må vi be om at ikke Kristus - som ved grunnloven er knyttet til den norske staten - blir fjernet som hjørnestenen. Så alle nordmenn og skandinavere der ute - som tror på Jesus Kristus som frelseren og har han i sitt hjerte eller nå straks får Han i sitt hjerte ved å be frelsesbønnen lenger ned på siden her - reis dere opp i tro og ta ansvar og ta en 3 dagers krisefaste og samtidig be den befalende, nasjonale enighetsbønnen. Dette vil redde Norge og nordmenn ut av avkristningen og den onde spiralen:

FASTEN med omvendelse OG bruk av DEN BEFALENDE, NASJONALE ENIGHETSBØNNEN VIL KUNNE REDDE NORGE OG NORDMENN UT AV AVKRISTNINGEN OG DEN ONDE SPIRALEN:

Den befalende, nasjonale enighetsbønnen følger umiddelbart:

I den Herre Jesu Kristi Nasareerens Navn så binder vi dette ugudelige lovforslaget og befaler det å løfte seg opp og kaste seg i havet for aldri å komme tilbake igjen!

La oss gjøre som Mostratinget i 1024 påla nordmenn, dvs å be for landet vårt og ikke tillate at det avkristnes og blir en styggedom i Guds øyne, en styggedom Gud vil behandle slik Han gjorde med Sodoma og Gomorrah.

Jesu legeme i Norge må nå reise seg og befale den nevnte bønnen under faste i 3 dager. De som ikke greier å faste må allikevel foreta den befalende bønnen.

NÅ GJELDER DET SOM ALDRI FØR Å STÅ DET ONDE OG DEN ONDE IMOT SÅ SKAL HAN FLYKTE FRA NORGE SOM VI ALLE ER SÅ GLADE i OG SOM VI VIL HEGNE OM SOM EKTE NORDMENN. EKTE NORDMENN SOM FØLGER MOSTRATINGSERKLÆRINGEN AV 1024 VEDTATT AV DEN LEGALE NORSKE REGENTEN MED UTØVENDE MAKT: OLAV DEN HELLIGE. EGENTLIG ER MOSTRATINGSERKLÆRINGEN EN GRUNNLOVSERKLÆRING SOM BLE VEDTATT DA NORGE IKKE VAR ET DEMOKRATI. AT SENERE NORSKE DEMOKRATISKE REGJERINGER TROR DE KAN ENDRE HISTORIEN ELLER SKRIVE DEN OM ER DIREKTE KORRUPT. AKKURAT SOM LOUIS ARMSTRONG VAR DET FØRSTE MENNESKET PÅ MÅNEN SÅ BLE KRISTENDOMMEN BINDENDE TROSRETNING FOR DEN NORSKE STAT, DVS KRISTENDOMMEN BLE FLAGGTROEN ELLER STATSTROEN SOM ALDRI SENERE KAN GJØRES OM. DET ER DERFOR LOVSTRIDIG Å TRO AT MAN KAN ENDRE PÅ DET SOM ER BINDENDE FOR DEN NORSKE STAT FOR TID OG EVIGHET.
DET ER VISSE VERDIER SOM IKKE KAN VEDTAS ENDRET FORDI DE FØRSTE NORSKE REGENTENE HADDE DET STORE PRIVILEGIET Å SETTE KORSET PÅ NORSK JORD OG BINDE DEN NORSKE STATEN TIL KORSET GJENNOM MOSTRATIGSERKLÆRINGEN. DETTE KAN IKKE GJØRES OM AV SENERE NORSKE POLITIKERE SOM TROR DE KAN GJØRE AKKURAT HVA DE VIL. VISSE VERDIER KAN OG SKAL ALDRI VÆRE GJENSTAND FOR ENDRING FORDI DEN NORSKE KULTUREN IKKE KAN GJØRES OM OG SLETTES MED ET PENNESTRØK. DEN NORSKE KULTUREN OG GUDSTROEN ER FORANKRET I KRISTENDOMMEN OG DET KAN DET IKKE GJØRES OM PÅ. DET VIL VÆRE LOVSTRIDIG OG REN SELVUTSLETTELSE Å FORSØKE Å GJØRE OM PÅ DET. DET NORSKE FLAGGET HAR OGSÅ DET KRISTNE KORSET I SEG OG DET ER KJENT OG KJÆRT FOR NORDMENN SOM VET HVA DET BETYR. Å FJERNE KRISTENDOMMENS HJØRNESTENSPARAGRAF I GL §2, 2. og 3. punktum vil bety at man også må fjerne korset i det norske flagget fordi man kan ikke fjerne kristendommen og samtidig tillate seg å beholde korset i det norske flagget.

VI HÅPER OG BER GUD OM AT KONG HARALD IKKE ØNSKER DETTE LOVFORSLAGET VELKOMMEN. VI ØNSKER DET HELLER IKKE MEN BINDER DET OPP I DEN HERRE JESU KRISTI NASAREERENS NAVN OG BEFALER DET Å LØFTE SEG OPP OG KASTE SEG I HAVET FOR ALDRI Å KOMME IGJEN.

Sharon Stone - som nylig var på TV visjon - sa at nå i endens tid så vil Jesu Legeme reise seg å bli millitant i sine bønner.
Dette svarte Sharon det talte ords hyrde da han tok frem Guds Ords løfte om at 1 kan slå tusen og 2 kan slå 10 000 som betyr videre at 4 kan slå 100 000 og 8 kan slå 1 million. Dette oppfattet vi som profetisk.

F: EKSTREMVÆR og NASJONALE ULYKKER FORØVRIG - OGSÅ ET TEGN PÅ AT ET LAND OG ET FOLK HAR BLITT KASTET INN I DEN NEDADGÅEND ELLER ONDE SPIRALEN:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Norge har opplevd mange rare klimatiske endringer i de senere år. Eksempelvis voldsomme lynnedslag i Trondheim for en tid tilbake. Oversvømmelser osv. Dette er endringer som er forårsaket av en økende avkristning i form av ugudelige lover vedtatt på stortinget. Herren sier jo: Vend om og jeg vil lege deres land! USA er også et land som i de senere år har hatt mer ekstremvær enn noen gang tidligere. Hele byer har kommet under vann og tornadoer o.s.v. herjer landet og legger det øde. Det talte ords hyrde mener at øde landområder er et typisk kjennetegn for det frie vesten. Grunnen til det er det frie vestens frafall fra Kristus og at vesten som følge av frafallet blir kastet inn i og stadig lenger ned i den onde spiralen som ender i selvutslettelse av land og folk. Det økende antall aborter bekrefter begynnelsen på denne selvutslettelsen. Det talte ords hyrde mener også at krigene som har herjet det frie vesten skyldes det faktum at vesten har kommet inn i den onde spiralen og er i ferd med å utslette sin egen eksistens som følge av at de ikke har villet omvende seg til Kristus. Tidligere var det frie vesten i den oppadgående spiralen, dvs Guds vekkelser. Et eksempel er Martin Luther som innførte kristendommen i det frie vesten og en følge av denne vekkelsen/reformasjonen var dannelsen av det frie vesten. Se siden flagget
(i navigeringsmenyen til venstre på siden her): "Martin Luther innførte kristendommen i den vestlige verden noe som totalt revolusjonerte bl.a. dens økonomi, musikk, utdanning, politikk og skapte den frie vestlige verden".


GUD VIL LEGE VÅRT LAND gjennom BØNN og FASTE

HERREN SIER: HVIS DA DETTE FOLKET SOM MITT NAVN ER NEVNT OVER, YDMYKER

SEG OG BER, SØKER MEG OG VENDER OM FRA SIN ONDE FERD, SÅ VIL JEG HØRE I
HIMMELEN, TILGI FOLKETS SYNDER OG LEGE DERES LAND2.KRØN. 7,14G: SPESIELLE VELSIGNELSER TIL DE SOM BLIR MED PÅ DENNE 3 DAGERS KRISEFASTEN:

Det Talte Ords hyrde vil i bønn spesielt velsigne alle de som tror på Jesus Kristus - og gjør som Guds Ord sier i 2 Krøn 7:14 (se avsnittet ovenfor) - som sin personlige frelser og som blir med på denne 3 dagers fasten som bør startes senest 26 mars og vare til 28 mars og som fortsetter alle helgene frem til og med 21 mai 2012. Alle nevnte personer vil det talte ords hyrde be spesielt for til helbredelse og utfielse, personlig og økonomisk vekst hvis de sender inn en email til det talte ord og bekrefter at de er med på denne nasjonale krisefasten. Hver enkelt av dere vil bli bedt for så lenge dere sender inn en email som signeres av avsender. Dere kan oppgi spesielle behov i mailen for dere selv eller andre eller begge deler. Har dere spørsmål så vær frimodig. Hvis du ikke anser deg som noen personlig kristen men vil allikevel at kristendommen - med respekt for Grunnleggerne av staten Norge - skal være den norske stat sin tro så oppfordres du til å be denne frelsesbønnen først (før du ber den befalende bønnen):


FRELSESBØNNEN:
"Kjære Jesus Kristus, Guds sønn, jeg tar imot deg som min frelser og herre her og nå og for alltid. Tilgi meg alle mine synder, fri meg fra alt ondt og la meg få leve til ære for deg og Faderen i den Hellige Ånd og ild.
Takk kjære Jesus for at du nå har kommet inn i mitt hjerte/inn i min ånd og har født min ånd på nytt igjen, gjort den levende så jeg kan herske over satan og alt ondt og leve som den skapningen Gud opprinnelig hadde tiltenkt meg. Amen og Hallelujah! Takk Jesus jeg ærer og priser deg og Faderen!

Etter denne bønnen så utfører du den befalende nasjonale bønnen som vil redde Norge og nordmenn ut av avkristningen og den onde spiralen (se 2.avsnitt).

GUD VELSIGNE DE OVENFOR NEVNTE SOM NÅ TAR DENNE KRISEBØNNEN OG KRISEFASTEN PÅ FULLT ALVOR AV HELE SITT HJERTE, AV HELE SIN SJEL og sitt sinn OG ALL SIN KRAFT.


H: BEHOVET FOR Å STØTTE THE HEALING SPOKEN WORD MINISTRIES WWW'S INTERNASJONALE SATSINGER. NØDVENDIGHETEN AV FRIE BASER I DET FRIE VESTEN, NORGE - KRISTENDOMMENS SISTE SKANSE I EUROPA! HVOR OFTE SKAL DU BE DEN BEFALENDE NASJONALE KRISEBØNNEN? KONTAKTINFO TIL THE HEALING SPOKEN WORD MINISTRIES WWW OG ANNONSERINGER AV VIDEOER:

Husk at The Healing Spoken Word Ministries WWW snart kommer på lufta med sitt eget web-tv og vi vil helst bruke profesjonelle videokameraer og utstyr så du kan se og høre oss på beste måte. Send din gave til oss som har blitt en nasjonal og internasjonal aktør sendt av Gud nå i disse avgjørende tider for Norge og det frie vesten. Vi forkynner Guds type tro og Guds type frelse, jfr Markus kap. 11:23-26 og Apostlenes gjerninger 2:38 - det er ingen annen tro og frelse som kan frelse deg - for Norge og all jordens folk. Vi bryr oss spesielt om Norge siden Norge er kristendommens siste skanse i Europa og som guds redskaper så trenger vi frie baser for arbeidet vi gjør i Norge og internasjonalt og Norge er fortsatt en slik base og det skal det fortsette å være hvis Guds Folk i Norge tar på alvor at vi må foreta denne nasjonale krisefasten i 3 dager og utføre den nasjonale befalende krisebønnen for land og folk. Oppfordrer alt Guds Folk i Norge og Skandinavia og verden forøvrig om å be den befalende nasjonale krisebønnen kl 09:00 (lokal tid), 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 hver dag fremover nå til vi varsler dere om noe annet.


I: Husk å få med deg dette også fordi det vil velsigne deg enda mer:

Når du har lest og forstått denne artikkelen og har besluttet å være med på denne krisefasten og har foretatt den befalende og nasjonale enighetsbønnen som vil redde Norge og nordmenn ut av avkristningen og den onde spiralen så se videoer om endetidsdrømmer og profetier som du finner i navigeringsmenyen til venstre på siden her, flagget under: "endetidsdrømmer og profetier". Dette er syner, drømmer, visjoner, profetier som noen unge mennesker har fått. Dette er unge mennesker og Guds Ord sier at i endens tid vil de unge se syner. Både i apostlenes gjerninger og i flere av de nytestamentlige brevene kan vi lese om fenomener som "syner, visjoner og profetier. "Men dette er det som er sagt ved profeten Joel: Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyte av min Ånd, og de skal tale profetiske ord." Apg 2:16-18INNHOLD PÅ DENNE SIDE:
Artikkel 1: Endringer i Norges grunnlov og utlysning av nasjonal krise-faste med bønn vil redde Norge og nordmenn ut av avkristningen og den 
onde spiralen (Husk at bønnen ikke erstatter faste men supllerer den):
 

- med underavsnittene:
A: Vi vil bevare kristendommen i vår Norske Grunnlov og belysning av de spesifikke endringsforslagene:
B: HUSK BØNNE- OG FASTEHELGENE FRAM TIL 21.MAI 2012!
C: HUSK kjære Nordmenn hva Gud og Kong Haakon den 7de har sagt:
3. VIKTIGE PRESISERINGER:
D: INITIATIVTAGERE, BEHANDLINGEN AV ENDRINGSFORSLAGET  I KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITEEN DEN 27.03.2012:
E: Foreløpig Iingen tekst under denne bokstav:
F: Replikk: Vekk med kristendommen - Aps langsiktige mål:
-dette avsnittet må du også lese da det viser deg hvem AP faktisk er. Dette er sjokkerende lesning men sannheten må frem nå.
G: En rystende profeti:
H: ENDRINGS-FORSLAGENE TIL GRUNNLOVEN ER EGENTLIG IKKE BARE ENDRINGER MEN EN NY GRUNNLOV. DETTE LIGNER VELDIG PÅ ET STATSKUPP:
I: FELLES FASTEDAGER:
J: HER KAN DU SIGNERE PÅ VÅRT OPPROP MOT ENDRING AV GRUNNLOVEN:

Artikkel 2: De resterende avsnitt er skrevet av det talte ords hyrde som anser at snikinnføringen av humanismen er lovstridig, jfr. bl.a. nåværende Grl. § 2

- med underavsnittene a-i:
A: IKKE SAMSVAR MELLOM LIV OG LÆRE:
Obs! Redigeringen av 
innholdsfortegnelsen er ikke ferdig utført.
B: DET ER DEN SITTENDE REGJERINGA - DE RØDGRØNNE - SOM VI FORSTÅR STÅR BAK LOVFORSLAGET SOM DE HAR DRATT MED SEG DE ANDRE PARTIENE PÅ. DET ER SPESIELT GRL. § 2 DE ER UTE ETTER Å ANGRIPE MEN NÅ MÅ POLITIKERNE LÆRE SEG EN GANG FOR ALLE AT GRUNNLEGGERE ER GRUNNLEGGERE OG POLITIKERE ER POLITIKERE:
C: ENDRINGSFORSLAGET VIL ÅPENBART GJØRE ALLE LOVBRUDDENE - MED ALLEREDE INNFØRT ABORTLOV, EKTESKAPSLOV/NY EKTESKAPSLOV ETC - LOVLIG OG MAN LIKESTILLER HUMANISMEN MED KRISTENDOMMEN T.O.M. MED TILBAKEVIRKENDE KRAFT. DETTE ANSER VI SOM ET KLART STATSKUPP:
D: ALVORLIGE LOVBRUDD IHH TIL GRUNNLOVEN - slik vi kan se - og OVERGREP AV AP m.fl. som snikinnfører humanismen lenge før de kom med et eneste endringsforslag til Grl. § 2:
E: NORGE MÅ IKKE KASTES ENDA DYPERE NED I DEN ONDE SPIRALEN MEN MÅ LØSRIVES FRA DEN OG KASTES TRYGT INN I DEN GODE SPIRALEN. KINA-KOMMUNISMEN ER OGSÅ EN TRUSSEL MOT DET FRIE VESTEN OG DET ENESTE SOM KAN BESØRGE AT DET FRIE VESTEN VINNER OVER KINA-KOMMUNISMEN ER EN GJENINNFØRING AV KRISTENDOMMEN og ikke en avkristning som bare vil gi Kina enda større forsprang:
F: EKSTREMVÆR og NASJONALE ULYKKER FORØVRIG - OGSÅ ET TEGN PÅ AT ET LAND OG ET FOLK HAR BLITT KASTET INN I DEN NEDADGÅEND ELLER ONDE SPIRALEN:
G: SPESIELLE VELSIGNELSER TIL DE SOM BLIR MED PÅ DENNE 3 DAGERS KRISEFASTEN:
H: BEHOVET FOR Å STØTTE DET TALTE ORDS NASJONALE OG INTERNASJONALE SATSINGER, NØDVENDIGHETEN AV FRIE BASER I DET FRIE VESTEN, NORGE - KRISTENDOMMENS SISTE SKANSE I EUROPA, HVOR OFTE SKAL DU BE DEN BEFALENDE NASJONALE KRISEBØNNEN, KONTAKTINFO TIL DET TALTE ORD OG ANNONSERINGER AV VIDEOER:
I: Husk å få med deg dette også fordi det vil velsigne deg enda mer:
Norsk (1930) oversettelse av 2 Krønikebok 7:14:
og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.
 
Svensk (1917) oversettelse av 2 Krønikebok 7:14:
men mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och beder och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land.
 
Dansk (1917 / 1931) oversettelse av 2 Krønikebok 7:14:
og mit Folk, som mit Navn nævnes over, da ydmyger sig, beder og søger mit Aasyn og vender om fra deres onde Veje, saa vil jeg høre det i Himmelen og tilgive deres Synd og læge deres Land,
 
King James Version of 2. Chronicles 7:14:
If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land.


HVA VAR GRUNNLOVS-MENNENES EGENTLIGE VILJE MED Grl. § 2, 2.punktum OG FØLGENE AV Å SLETTE Grl. § 2, 2.punktum.
- av DTOsH:

Å la dette endringsforslaget bli lovfestet  kan vi ikke forstå vil bety noe annet enn at Norge i prinsippet kan bli en muslimsk stat i fremtiden. Visse verdier i grunnloven var - av de opprinnelige grunnleggerne - åpenbart aldri ment å kunne endres av senere Norske ting. Ordlyden i lovteksten og hele hensikten med å juridisk binde Norge og nasjonen til den kristne tro avslører et slikt syn. Det står f.eks. ikke i lovteksten at den kristne, norske statstroen kunne gjøres om av senere norske ting. Lovtekst-grunnlaget må ta utgangspunkt i legale norske ting, d.v.s. med tilstedeværelse av norske regenter med utøvende makt. Et slikt ting er Mostratinget av 1024. Eidsvollmennene brukte ordet "forbliver" i lovteksten i Grl. § 2, 2.punktum. Dette avslører at de så tilbake på det nærmeste av tidligere norske ting, nemlig Mostratinget. Norge kom på Danske hender i 1380 og forble Dansk til 1814. Det nærmeste norske tinget til 1814 blir da Mostratinget. At ordet "forbliver" (i lovteksten) ble valgt av Eidsvollmennene etter 434 år under Danske myndigheter, er fullt forståelig når man ser tilbake på Mostratinget. 

Kommentar av DTOsH:
HUMANISME HVA ER DET?
På Wikipedia står å lese,sitat: "Humanisme er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer", sitat slutt. De er hele tiden i endring. Det må dog understrekes at humanismen kom som en motvekt til skolastikken med dens interesse for det åndelige. Skolastikken satte kristne standarder for hvordan man utfører økonomisk aktivitet, og forklarte dette ut i fra viktige prinsipper som privat eiendoms-rettrettferdig pris og 
ågerrenter som var sett på som syndig og forkastelig. Man skulle ikke tjene penger på penger. Fra et leksikon leser vi, sitat: "Humanisme betegner generelt et dannelses- og oppdragelsesideal som bunner i troen på det spesifikt menneskelige, og som gjerne griper tilbake til gresk og romersk oldtid i sin søken etter dette ideal", sitat slutt. Det talte ords hyrde sier følgende: Man kan da spørre seg hva humanistene mener med "det spesifikt menneskelige". Det finnes ikke noe klart svar på det og konklusjonen er at humanismen er så udeffinerbar at den er ubrukelig som noen moralsk rettesnor for en rettsstat og har følgelig intet å gjøre i Grunnloven vår. For skinner det tydelig igjennom at visse politiske krefter forsøker å brukke grunnloven som sin propagandamaskin. Humansimen leder til selvutslettelse og er en av inngangsportene til den onde spiralen som det frie vesten har havnet i.
NÅ MÅ VI STÅ SAMMEN SOM GUDS FOLK OG IKKE TILLATE AT NORGE BLIR LAGT UNDER HUMANISMENS ÅK MED DE MAKTENE OG MYNDIGHETENE I HIMMELROMMET SOM FØLGER MED EN SLIK ISME/LÆRE...
 
for ellers så faller Norge som en selvstendig stat (staten vil gå under som følge av at den er i strid med seg selv) og som kristendommens siste skanse i Europa og det vil istedet komme en forferdelig forfølgelse av de kristne og oppriktige frihetselskende mennesker forøvrig! Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trældoms åk! - Jfr. Galaterne 5:1. 

NÅ MÅ NORDMENN OVER HELE LANDET REISE SEG SOM KRISTNE OG OGSÅ DE SOM SETTER FRIHETEN FORAN ALLE DISSE ISMENE SOM:
MUHAMMEDANISME,
HUMANISME,
KOMMUNISME/
SOSIALISME,
ETC.

AT SOSIALISTENE og humanistene forøvrig (som man finner i mange politiske partier og  embeter m.m) KAN VÆRE SÅ FREKKE AT DE TROR DE KAN FJERNE KRISTENDOMMEN FRA DEN NORSKE GRUNNLOVEN MED ET PENNESTRØK ER TOPPEN AV FREKKHET  


Artikkel av Det Talte Ords hyrde:
BEHOVET FOR Å STØTTE DET TALTE ORDS NASJONALE OG INTERNASJONALE SATSINGER. 
NORGE - KRISTENDOMMENS SISTE SKANSE I EUROPA. HVOR OFTE SKAL DU BE DEN BEFALENDE, NASJONALE ENIGHETS-BØNNEN?:

Husk at vi snart kommer på lufta med vårt eget web-tv og vi vil helst bruke profesjonelle videokameraer og utstyr så du kan se og høre oss på beste måte. Send din gave til det talte ord som har blitt en nasjonal og internasjonal aktør sendt av Gud nå i disse avgjørende tider for Norge og det frie vesten. Vi forkynner Guds type tro og Guds type frelse, jfr Markus kap. 11:23-26 og Apostlenes gjerninger 2:38 - det er ingen annen tro og frelse som kan frelse deg - for Norge og all jordens folk. Vi bryr oss spesielt om Norge siden Norge er kristendommens siste skanse i Europa og som guds redskaper så trenger vi frie baser for arbeidet vi gjør i Norge og internasjonalt og Norge er fortsatt en slik base og det skal det fortsette å være hvis Guds Folk i Norge tar på alvor at vi må foreta denne nasjonale krisefasten i 3 dager og utføre den nasjonale befalende krisebønnen for land og folk. Oppfordrer alt Guds Folk i Norge og Skandinavia og verden forøvrig om å be den befalende nasjonale krisebønnen kl 09:00 (lokal tid), 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 hver dag fremover nå til vi varsler dere om noe annet.


The Healing Spoken Word Ministries

The ministry that spiritually is a winged lion that brings Gods freedom to the captive individuals and nations on the earth.


 emailadresse er:
thehealingspokenword@yahoo.com
 
Avkristningen begynner å koste oss mye, det er på tide å våkne:

FELLES FASTEDAGER:
Da dette haster så har Mary underrettet TV VISJON Norge, Gospel Channel, Kanal 10, Dagen m.fl. om de felles fastedagene som er satt til helgen 23-24-25 mars 2012. Disse dagene oppfordres du som leser disse ord til å faste og be den befalende, nasjonale enighetsbønnen som vil redde Norge og nordmenn ut av avkristningen og den onde spiralen. Mary anbefaler på det sterkeste boken "FASTE" av forfatter Franklin Jentezen. Den kan kjøpes hos Agape Forlag A/S, Tlf:69 34 79 95
Sharon Stone - som nylig var på TV visjon - sa følgende til det talte ords hyrde:

Nå i endens tid så vil Jesu Legeme reise seg å bli millitant i sine bønner.
Dette svarte Sharon det talte ords hyrde da han tok frem Guds Ords prinsipp om at 1 kan slå tusen og 2 kan slå 10 000 som betyr videre at 4 kan slå 100 000 og 8 kan slå 1 million. Dette oppfattet vi som profetisk.
Husk å få med deg dette også fordi det vil velsigne deg enda mer:

Når du har lest og forstått denne artikkelen og har besluttet å være med på denne krisefasten - som fortsetter frem til 21. mai 2012 - og har foretatt den befalende og nasjonale enighetsbønnen som vil redde Norge og nordmenn ut av avkristningen og den onde spiralen, så se siden om videoer om endetidsdrømmer og profetier som du finner i navigeringsmenyen til venstre på siden her, flagget under: "endetidsdrømmer og profetier". Dette er syner, drømmer, visjoner, profetier som noen unge mennesker har fått. Dette er unge mennesker og Guds Ord sier at i endens tid vil de unge se syner. Både i apostlenes gjerninger og i flere av de nytestamentlige brevene kan vi lese om fenomener som "syner, visjoner og profetier": "Men dette er det som er sagt ved profeten Joel: Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyte av min Ånd, og de skal tale profetiske ord." Apg 2:16-18
 

Det Talte Ords hyrde sier følgende om endringsforslaget til Grunnloven om å fjerne kristendommen fra Norge og det norske folk:

Hvis Guds Folk i Norge ikke tar denne utlysningen av krisefaste og bønn - i 3 dager - på alvor så kan de regne med en voldsom forfølgelse. Enten må Guds Folk i Norge våkne opp nå eller rømme landet p.g.a. forfølgelse.
Vi må ut på gatene å vinne sjeler. Vi må på tv i debatter for å forsvare sannheten og holde den i hevd.Vi må holde urokkelig fast på hva grunnleggerne av den norske state vedtok på Moster og Eidvoll. Vi må ta ibruk den millitante enighetsbønnen så vi flytter de fjellene som har stått i vegen for vekkelsen og som ønsker å komme i vegen for Guds Vekkelse. Jeg anser meg som den Gud har sendt til bl.a. Norge og det frie vesten - i denne endens tid - for å lære Guds Folk om Guds Prinsipper innen tro, helbredelse, tilgivelse, utfrielse, bønn og herunder den millitante enighetsbønnen og endetidsprofetiene - ja hele Guds Ord om frelse herunder vår stilling i Kristus og hvordan man kommer inn I Kristus med mere. Jeg tror at Gud nå slipper meg til for nettopp å komme med det som Gud ser at Hans Folk i bl.a. Norge trenger mer enn noen gang tidligere, dvs en nasjonal hyrde som på Guds ledelse underviser hele Jesu Legeme - og ikke bare noen lokale menigheter - slik at det kan reise seg å herske over satan og ikke la satan få herje fritt og uhindret og avkristne landet vårt noe mer men kaster satan og humanismen hans på dør så han aldri kommer tilbake igjen. Den kunnskapen og erfaringen Gud har gitt meg vil være avgjørende for om Guds Folk i Norge vil lykkes med å redde sitt eget land. Har jeg innsatt meg selv som Guds Vekkelsesredskap? Nei og atter nei, det har jeg ingen myndighet til for Gud er den som utvelger, innsetter og avsetter og utruster og nedbøyer og oppreiser.
Jeg gjør det jeg kan for å si det så klart og tydelig jeg kan til dere nordmenn der ute at Gud har kalt meg til dette. Han har også utvalgt meg til dette formål og derfor så er jeg så fri og modig som jeg viser her. Det er de som Gud har utvalgt dere trenger å høre mer enn noen av de andre. Så ta imot det som Gud har sendt meg med til dere så vil dette lovendringsforslaget aldri se dagens lys. Dvs, ta ibruk fasten og enighetsbønnen før det er for sent. Ta ibruk navnet over alle andre navn, nemlig Jesus Kristus, Nasareeren. Reis dere opp og tal og befal i den nasjonale enighetsbønnen i Den Herre Jesu Kristi Nasareerens Navn.
Gjør det nå for siden vil det bli for sent.

Det er profetert at et stort US hangarskip - i nær fremtid - vil bli bombet og senket av nordkoreanske styrker: 

Dette hangerskipet frakter US kampfly til Sør-Korea. Ulykken skjer som følge en straff fra Gud mot sørkoreanerne som
har begynt med elskovshus i byene sine. Dette kan også være kimen til 3dje verdenskrig.The Healing Spoken Word Ministries

The ministry that spiritually is a winged lion that brings Gods freedom to the captive individuals and nations on the earth.


Vår mailadresse er:
thehealingspokenword@
hotmail.com