The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)
 

Såmannsprinsippet!!!


Det er ikke hvor stor inntekt du har som avgjør men at du allikevel gir tiende av den til Guds Rikes fremvekst i vårt land. Skal vi oppleve Guds Velsignelser på alle plan så må vi følge Guds Prinsipper på alle plan. Noen av Guds mest sentrale prinsipper er Trosprinsippet, Tilgivelsesprinsippet, Omvendelsprinsippet (Apsotlenes Gj 2:38: "omvend dere og la dere døpe..."), Kjærlighetsprinsippet. Her på denne siden tar vi spesielt for oss Såmannsprinsippet:

Hvis du vil bli fast giver eller giver av tiende så vil vi be for deg fast hver dag og du vil kunne bli betjent raskt når du skulle trenge spesiell forbønn for deg og dine:
La oss først få sagt at vi betjener så godt vi kan de som kontakter oss pr telefon, email, sms, chat men de som også i praksis/handling viser at de har et hjerte for Guds Plan med Norge og byene i Norge ønsker vi å belønne.
For deg som vil bli faste givere til vår misjon så får du mange fordeler. Du kan få forbønn raskt og vi vil ta deg med i bønn hver dag med deg og ditt hus med slekt, økonomi, etc.
Vi ønsker å hjelpe så mange vi kan greie men vi synes det er riktig å belønne de som også i praksis/handling bryr seg om å støtte Guds sak for By og Land og Individuell betjening med Tro, Frelse herunder Helbredelse, Utfrielse, Utrustning, Vekkelse, Endetidsprofetiene. Gud er også slik at Han lønner den som søker Ham. Han lønner også spesielt de trofaste. Det er jo de som holder ut til enden som blir frelst. Hvis du elsker Jesus så holder du fast på Hans Ord (som han har fra Faderen) og ett av Jesu ord som Han hadde fått fra sin Far var 2.Korintierne 9:6.
 
Ikke glem Såmannsprinsippet i Guds Ord i 2 Korintierne 9:6:


2 Korintierne 9:

 

1 For om hjelpen til de hellige har jeg ikke nødig å skrive til eder; 2 jeg kjenner jo eders redebonhet, som jeg roser eder for hos makedonierne, idet jeg sier: Akaia har vært rede like fra ifjor; og eders nidkjærhet tilskyndte så mange. 3 Men jeg sender brødrene, forat ikke den ros vi har gitt eder, skal bli til intet i dette stykke, forat I, som jeg har sagt, må være rede, 4 så vi, for ikke å si I selv, ikke skal bli til skamme i denne tillit når det kommer makedoniere med mig og finner eder uferdige. 5 Derfor aktet jeg det nødvendig å tilskynde brødrene til å dra i forveien til eder og forut få i stand den gave I før har lovt, at den må være ferdig som en velsignelse, og ikke som en karrig gave.

6 Men dette sier jeg: Den som karrig sår, skal karrig høste, og den som sår med velsignelser, skal høste med velsignelser. 7 Hver gi så som han setter sig fore i sitt hjerte, ikke med sorg eller av tvang! for Gud elsker en glad giver. 8 Og Gud er mektig til å gi eder all nåde i rikelig mål, forat I alltid i alle ting kan ha alt det I trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning, 9 som skrevet er: Han strødde ut, han gav de fattige; hans rettferdighet blir til evig tid. 10 Og han som gir såmannen såkorn og brød til å ete, han skal og gi eder utsæd og øke den og gi vekst til fruktene av eders rettferdighet, 11 idet I blir rike i alle ting til all opriktig kjærlighet, som ved oss virker takksigelse til Gud. 12 For den hjelp som ydes ved denne tjeneste, råder ikke bare bot på de helliges trang, men bærer også rik frukt ved manges takksigelser til Gud,13 idet de ved det hjertelag som denne hjelp viser, kommer til å prise Gud for eders lydighet til å bekjenne Kristi evangelium og for opriktigheten i eders samfund med dem og med alle, 14 idet også de med bønn for eder lenges efter eder på grunn av den Guds nåde som er så overvettes rik over eder. 15 Gud være takk for sin usigelige gave!

HVEM BER FOR SYKE HER HOS OSS? - UTSENDELSE AV ULIKE EVANGELISTER:

Det er spesielt salvede personer som ber for syke her hos oss og folk bekrefter at de har blitt helbredet og satt fri. Alle ære til Gud Fader for det I Jesu Kristi navn. Vi vil også sende ut Evangelister i Norge og vil presentere ulike evangelister og andre embetsmenn/-kvinner i Guds Rike som er sendt ut fra The Healing Spoken Word Ministries.
HVA SKJER NÅR DU SÅR INN I THE HEALING SPOKEN WORD MINISTRIES?

Når du sår inn i The Healing Spoken Word Ministries så sår du med velsignelser og da skal du også forvente å høste med velsignelser. Hvordan? Jo, vi gir mennesker Guds Ord uten å legge til og trekke i fra. Vi gir dem ordet om frelse, herunder legedom og vi betjener, med Mandat fra Gud, mennesker med helbredelses-  og utfrielsessalvelsen eller tjenestegavene med mere.
Du kan altså så men å bare så er ikke det samme som å så med velsignelser. Det er hva du sår inn i som er avgjørende for om du sår med velsignelser eller ikke og hva du følgelig skal høste. Så sår du inn i såkalte kristne misjoner som ikke gir Guds Ord til folk men trekker i fra (tar bort bibelsk dåp i vann og ånd osv) det og/eller legger til det så sår du med forbannelser og skal høste med forbannelser av det du har sådd.
DE SOM LEGGER TIL OG TREKKER I FRA GUDS ORD OG DE EKTE:   
- les Johannes Åpenbaring 22:18 og 19

Hvis du spør noen predikanter i Norge om de tror på Bibelsk Vanndåp og Åndsdåp så kan de svare ja men det er ikke dermed sagt at de forkynner det! Obs! Her må man være yderst forsiktig! Noen slår av Guds Ord (trekker i fra) fordi det gavner misjonslommeboka (får flere støttepartnere). Har vi slike i Norge også? Javisst! De er ofte mest lyttet til og eksponert på TV og lignende. Det har ihvertfall vært slik inntil nå men nå vil Gud ha frem sine Endetidsredskaper og da vil de som trekker i fra og legger til få konkurranse. Godt er det! Man kan vel regne med at de falske vil forsøke å holde stand men Gud vil avsløre det/de falske og stille folk på valg om de vil fortsette å la seg forføre eller omvende seg! Da må Gud også reise opp de ekte endetidspredikantene/-redskapene men det har han gjort og det fortsetter han med å gjøre.