The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)

 

The Ministry that minister the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union.

The Ministry that minister the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union. The Ministry that tells nations and governments what to do to get out of the evil circle which is the start on the their own total wipe out or destruction.

 

 

HVA ER EGENTLIG ABORT I GUDS LYS OG ETTERPÅKLOKSKAPENS LYS? DETTE ER LYS SOM NÅ HAR BEGYNT Å OPPLYSE NORDMENN OM AT ABORT ER EN FORBRYTELSE MOT MENNESKEHETEN OG MER ENN BARE TERROR. VIKTIGST OG ALVORLIGST AV ALT, ABORTLOVEN ER EN FORBRYTELSE MOT GUDS ORD? Abortloven er problemkilden til at nordmenn må ta den høye prisen med utslettelse av sin egenart med mindre flertallet av befolkningen istedet velger å utslette abortloven og vise solidaritet med de ufrivillig barnløse og ikke minst barnet i morsliv som har all rett til å få oppleve jordelivets gleder. Å nekte 700 000 nordmenn å bli født (jfr legalisering av drap på barn i morsliv, abort er et dekknavn på det som faktisk skjer, nemlig at man tar livet av et individ på det mest ømfindtlige stadiet av sin livssyklus) er folkemord og en stat som tillater et slikt folkemord er en stat som i realiteten lovpriser terror og folkemord og selve motsatsen til rettsstaten fordi barnet i morsliv har ikke begått en eneste kriminell handling mot hverken staten eller andre og skal følgelig ikke dømmes til døden hverken på den ene eller andre måten. Det Norske Mostratinget i 1024 forbød abort som på den tiden ble utført ved å sette det nyfødte barnet ut i skogen - uansett hvilket våpen eller hvilken teknikk som brukes for å ta livet av barnet så er konsekvensen av handlingen at individet/barnet dør. At et storting og en regjering kan vedta lover som bryter med tidligere norske ting på norsk jord må man kunne anse som en forbrytelse mot grunnloven. At venstreorienterte politiske grupper i det norske samfunnet skal få manipulert en stat gjennom sin samvittighetsløse propaganda er en skam den norske staten og det norske folk ikke kan leve med men de kan derimot dø med den og det er denne onde sirkelen, "dødens eller selvutslettelsens sirkel" den norske stat med det norske folk har havnet i. Hvis staten og folket ikke vil dø ut så må enten det norske folk kreve abortloven utslettet eller den norske staten selv tar grep som utsletter abortloven (utsletter det som har kastet staten og folket inn i den onde sirkelen) og således gjenoppretter rettsstaten og således få livets rett tilbake igjen i norsk rett som den rett som går foran all annen rett som bryter med denne rett. Man kan ikke rettmessig (som en rettsstat) avslutte livet til et annet individ som ikke har begått en eneste kriminell handling som tilsier at det skal få avsluttet livet. Å motsette seg denne grunnleggende retten til liv er det samme som å opphøye seg selv over Guds Ord og enhver rettsstat. Det må derfor sies at alle de politiske ideologiene i Norge som er for abort er implisitt imot rettsstaten og også Guds Ord. Man kan ikke tillate seg å gjøre hva man vil og samtidig hevde seg som tilhenger av rettsstaten. Man kan heller ikke være en kristen og samtidig sympatisere med politiske ideologier som bryter med Guds Ord i sine partiprogram og stemmegivning på stortinget i fra sak til sak. En frafallen kristen eller kirke kan gjøre slikt men ikke en kristen eller kirke som er forpliktet til å leve etter Guds Ord og ikke imot (handle og tale imot det). En stat som opphøyer seg over livet selv, ja avkommet til det folket den er satt til å betjene, er en stat som har tatt selvmord og som vil dø ut fordi den har ikke rett foran livets rett og livets rett er opprettet av Gud ved Hans eget Ord. De som opphøyer seg over Guds Ord vil utslette seg selv fordi Guds Ord sier: syndens lønn er døden. Husk at å omtale denne artikkelen negativt - når den faktisk fremholder, fastholder og forkynner Guds Ord med advarende straffedom - vil bety at du opphøyer deg selv over Guds Ord. Abortloven har en alt for høy pris som det ser ut til at nordmenn, i etterpåklokskapens lys, ikke vil betale:

Det er vel ingen lemmer på Jesu Kristi Legeme som vil nekte for at abortloven er en forbrytelse mot menneskeheten og Guds Ord. Hvis de skulle nekte for dette så vil de bli kuttet av Jesu Legeme. Nylig kome det et forslag fra en KrF politiker at de som har tenkt å ta abort bør vise solidaritet med de som er ufrivillig barnløse. Dette var et veldig godt forslag. Det er jo ren utrydding av sitt eget folk som står på partiprogrammet til visse norske parti - når man samtidig med å utrydde nordmenn i morsliv åpner for mer innvandring. Slike parti har ikke, og skal ikke ha livets rett i Norge og nordmenn er forpliktet til å vise solidaritet med sin medfødte egenart om de ikke vektlegger å bevare sin egen kristne kulturarv. Det er i seg selv også totalt bestialsk og fornuftsstridig å behandle uønskede møbler mer humant enn sitt eget avkom og sitt eget folk. Å ta livet av et barn i morsliv når andre stemødre vil ha dem, andre mødre sliter med barnløshet og higer etter å få et barn, er . Moren som vil ta abort kan vise solidaritet med den ufrivillig barnløse og la henne få barnet "gratis".

På internett så gis det idag bort alt mulig. På visse websider så er det noe som heter "torget" som annonserer ting som ønskes solgt/kjøpt og som gis bort. Der kan du gi bort ting. Og når noen gir bort møbler de ikke vil ha skal man ikke da kunne si at et barn - som en mor ikke vil ha - er mye mer verdt enn et møbel? Har ikke et barn i morsliv like mye krav på en like human behandlig som et møbel som gis bort istedet for å kastes?

Hvis et uønsket møbel i Norge får mer human behandling enn et foster, en nordmann i morsliv, kan man da si at det er noen rettssikkerhet og rettsstat faktisk til stede i Norge?

Svaret sier seg selv, nemlig: NEI.

Da er konsekvensen av dette at barnet i morsliv av norsk lov er erklært fredløst og har følgelig ingen rettssikkerhet. En bil som ikke er ferdig produsert ennå, men er på samlebåndet, har uendelig større rettssikkherhet enn barnet i morsliv. Hvis noen går løs på en bil på samlebåndet så vil han/henne bli stilt strafferettslig og økonomisk ansvarlig for skadene somn påføres den uferdige bilen. Dette viser oss at rettsstaten er en stor bløff i de frie, kapitalistiske vestlige landene. Man sikrer materielle verdier av stål og plast i større grad enn menneskelivet selv.

Dette viser forfallet til de frie, kapitalistiske vestlige landene. Man forstår at vesten har mistet totalt fotfestet i Guds Ord. Abortloven er en av vestens 3 værste synder. De 2 øvrige er det okkulte og "fornication" (sex før ekteskapet, sex mellom samme kjønn, pornografi og annen sex som bryter med Guds spilleregler for sex).

Å vedtadta abortloven var minst like meningsløst som at det hadde blitt vedtatt at alle uønskede møbler skulle ødelegges og kastes, dvs det skulle være forbudt å gi de bort eller å selge de. Uten at barnet forsøkes gis bort så dreper de det. Dette er sannelig en forbrytelse mot menneskeheten og selvfølgelig også individet. Dette er så bestialsk at de som i sin tid var med på å få igjennom en slik lov skulle vært terrortiltalt for forbrytelse mot menneskeheten. Tross alt 700 000 nordmenn er drept ved abort siden loven trådte i kraft.

Istedet for å vedta en lov om at uønskede barn skal gis bort til ufrivillig barnløse m.fl. så bestemte man at det skulle straks avlives uten først å undersøke om det var noen som ville ha barnet og fø det opp. Idag er ikke moren pålagt å først se om hun kan finne noen som ønsker barnet. Dette her er da åpenbart en terrorhandling. Det kan ikke være lov å være så bestialsk og tankeløs som det norske politikere har vært i denne sak.

Å tiltale slike for forbrytelse mot menneskeheten med en strafferamme på 30 år er en selvfølge når man betrakter abortloven i etterpåklokslapens lys. Terrorhandlinger i fredstid skal da straffes minst like strengt som terrorhandlinger i krigstid. Vidkun Quisling ble tiltalt og henrettet for landssvik men er det noe mindre landssvik å ha forårsaket at 700 000 nordmenn har blitt henrettet i morsliv uten rettergang og dom. Vidkun Quisling er en liten landssviker i forhold til mange andre.

SKAL NORGE BLI EN EN RETTSSTAT SÅ MÅ MAN STARTE MED Å SLETTE ABORTLOVEN OG TILTALE, DØMME OG STRAFFE DE SOM HAR MEDVIRKET TIL AT ABORTLOVEN BLE VEDTATT. GUD KREVER AT DETTE BLIR GJORT FOR AT DET NORSKE FOLK SKAL SLIPPE DE AV GUDS STRAFFEDOMMER SOM ABORTLOVEN HAR UTLØST.